Решения от заседание на КФН от 24 септември 2013 г.

На свое заседание от 24 септември 2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Вписва договорен фонд „ОББ Балансиран Фонд” АД като емитент и издадената от ДФ емисия дялове в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Договорен фонд „ОББ Балансиран Фонд” АД е създаден в резултат на преобразуване на ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „ОББ Балансиран Фонд”.

2. Прекратява образуваното производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Нюклеомед” АД, поради искане за оттегляне на внесения проспект от дружеството.