Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, е отличена за най-голям принос за развитието на капиталовия пазар от Асоциацията на инвеститорите

На официална церемония по повод връчването на годишните награди на Асоциацията на инвеститорите Димана Ранкова, зам.-председател на КФН,  получи приз за личност с най-голям  принос за развитието на капиталовия пазар. Тя бе отличена за цялостната си дейност като ръководещ надзора на инвестиционната дейност.
Голямата награда за дружество с най-добро корпоративно управление бе връчена на „Индустриален холдинг България” от Апостол Апостолов, Председател на КФН.

Отписва се издадената от ТБ “Алианц България” АД, София, емисия ипотечни облигации

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписва емисия ипотечни облигации – ISIN код BG2100005037, издадена от ТБ “Алианц България” АД, гр. София от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на решение 426 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се издадената от ТБ “МКБ Юнионбанк” АД гр. София емисия ипотечни облигации

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписва издадената от ТБ “МКБ Юнионбанк” АД гр. София емисия ипотечни облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на решение 423 може да намерите в раздел "Документи".

“ДЕВНЯ БРОКЕР” ЕООД, „КОРЕКТ БРОКЕР” ЕООД и „РОГЕР” ООД получиха разрешение да извършват дейност като застрахователни брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва в регистъра на застрахователните брокери “ДЕВНЯ БРОКЕР” ЕООД,Варна, „КОРЕКТ БРОКЕР” ЕООД, Варна и „РОГЕР” ООД, София.
Пълния текст на решенията 430, 432 и 433 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са промени в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОАД „ЦКБ – Сила” АД и на управляваните от него пенсионни фондове

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление “Осигурителен надзор”,  одобрява изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОАД „ЦКБ – Сила” АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството с решение по протокол от 26.06.2006 г.
Пълния текст на решение 435 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са промени в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОК „Съгласие” АД и на управляваните от нея пенсионни фондове

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление “Осигурителен надзор”,  одобрява изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК „Съгласие” АД и на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на компанията с решения, съгласно протоколи № 242 от 16.05.2006 г. и № 246 от 26.06.2006 г.
Пълния текст на решение 442 може да намерите в раздел "Документи".

Розалина Градинарова-Стоянова е включена в списъка на лицата, които могат да бъдат синдици на застрахователно дружество

На свое заседание от 30.06.2006 г. Комисията за финансов надзор взе решениe  да включи  Розалина Градинарова-Стоянова в списъка на лицата, които могат да бъдат синдици на застрахователно дружество, утвърден от КФН.

Одобрени са промени в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОК „ДСК – Родина” АД и на на управляваните от него пенсионни фондове

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК „ДСК – Родина” АД и на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на компанията с решения, съгласно протоколи № 14 / 18.05.2006 г. и № 15 / 20.06.2006 г.

Пълния тест на решение 431 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от от 28.06.2006 г.

На свое заседание от 28.06.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на „Позитива” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане от акции, издадени от „Адванс Екуити холдинг” АД. Емисията е в размер на 10 000 000 обикновени акции с номинална е емисионна стойност от 1 лв. всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение капитала на дружеството от 2 000 000 лв. на 12 000 000 лв.
„Адванс Екуити холдинг” АД се вписва като емитент в публичния регистър на КФН.
Дейността на дружеството е насочена към инвестиране чрез участие като акционер-учредител при покупка на съществуващи дружества в частни фирми с висок потенциал за растеж.
Основни акционери на дружеството са „Карол Стандарт”ЕООД с 50.5% от капитала и „ИД „Адванс Инвест” АД с 49.5%.

3. КФН издаде нов допълнителен лиценз на ЗК „Орел” АД по следния вид застраховка „Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства”.

Директорът на застрахователния надзор на Дубай ще посети КФН на 29 юни 2006 г.

На 29 юни 2006 г. по покана на Комисията за финансов надзор на официално посещение пристига г-н Марван Люфти, директор на направление „Застраховане и презастраховане” в регулаторната и надзорна институция към Международния финансов център на Дубай.
Г-н Марван Люфти ще изнесе беседа от 16 часа в КФН, за да  представи развитието на застрахователния сектор в Близкия изток и запознае аудиторията с ролята на Международния финансов център на Дубай за постигане на икономически растеж в региона.

Международния финансов център на Дубай е създаден през 2004 г. в отговор на  предизвикателствата на глобалните финансови пазари и с амбицията да стане достоен конкурент на финансови центрове като Ню Йорк, Лондон и Хонг Конг. Основната дейност на Международния финансов център на Дубай е съсредоточена в няколко основни сектора, сред които са   банкиране, капиталови пазари, управление на активи,  застраховане и презастраховане .

Регулацията и надзорът върху институциите, опериращи на Международния финансов център на Дубай, се осъществява от Службата за финансови услуги. Тя представлява независим интегриран регулатор, осъществяващ дейността си в съответствие с международно признатите принципи и стандарти за регулиране и надзор.