Решения от заседание на КФН от от 28.06.2006 г.

На свое заседание от 28.06.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на „Позитива” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане от акции, издадени от „Адванс Екуити холдинг” АД. Емисията е в размер на 10 000 000 обикновени акции с номинална е емисионна стойност от 1 лв. всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение капитала на дружеството от 2 000 000 лв. на 12 000 000 лв.
„Адванс Екуити холдинг” АД се вписва като емитент в публичния регистър на КФН.
Дейността на дружеството е насочена към инвестиране чрез участие като акционер-учредител при покупка на съществуващи дружества в частни фирми с висок потенциал за растеж.
Основни акционери на дружеството са „Карол Стандарт”ЕООД с 50.5% от капитала и „ИД „Адванс Инвест” АД с 49.5%.

3. КФН издаде нов допълнителен лиценз на ЗК „Орел” АД по следния вид застраховка „Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства”.