Розалина Градинарова-Стоянова е включена в списъка на лицата, които могат да бъдат синдици на застрахователно дружество

На свое заседание от 30.06.2006 г. Комисията за финансов надзор взе решениe  да включи  Розалина Градинарова-Стоянова в списъка на лицата, които могат да бъдат синдици на застрахователно дружество, утвърден от КФН.