Решения от заседание на КФН на 27.04.2006 г.

На свое заседание от 27.04.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на  “БенчМарк Финанс” АД пълен лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

2. Издаде на “Реал финанс” АД, гр. Варна, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

3. Издаде на  “Аврора кепитъл” АД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, а именно управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и управление на индивидуален портфейл на клиент, включително и на институционален инвеститор и предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

4. Издаде лиценз на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, гр. София за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания. Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от “Трансинвестмънт” АДСИЦ в резултат от първоначално увеличаване капитала на дружеството.

5. Издаде лиценз на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното му  увеличаване на капитала.
Учредители на дружеството са Стефан Папалезов с 35% от капитала, „Инвестиционна компания” АД с 35% от капитала и  ИД „Елана Високодоходен фонд” АД с 30% от капитала. 
“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ планира да инвестира набраните средства в изграждане на затворен жилищен комплекс в околностите на гр. Варна.

6. Вписа в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 650 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.
Вписа “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ като публично дружество в регистъра на КФН.

7. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от “АутоБохемия” АД, гр. София. Емисията,  с ISIN код BG2100007066, е в размер на 6 000 000 лева, разпределени в 6 000 броя обикновени, необезпечени, неконвертируеми облигации с номинална стойност 1000 лева всяка, с фиксиран  лихвен процент в размер на 8% на годишна база, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем от 60 месеца, считано от 07.03.2006 г., с падеж – 07.03.2011 г.

8. Регистрира като професионални инвеститори  Станимир Чобанов и Дилян Панев.

9. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Виктор Сергиев

 

Приложена е принудителна административна мярка на “Електроапаратурен завод” АД, гр. Пловдив

   
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  членовете на управителния орган на “Електроапаратурен завод” АД, гр. Пловдив, да предложи на общото събрание на акционерите, насрочено за 26.04.2006 г., да не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред.

Пълния тест на решение 300 може да намерите в раздел „Документи”.

Отписва се “Напредък Холдинг” АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “Напредък Холдинг” АД, гр. София, от регистърана публичните дружесв, воден от КФН

Пълния тест на решение 297 може да намерите в раздел „Документи”.

Приложена е принудителна административна мярка на “Каучук” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на Съвета на директорите на “Каучук” АД да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 25.04.2006 г. да не подлага на гласуване т. 3 от дневния ред със съдържание: “Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.” до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите и съобразяване на разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК.”

Пълния тест на решение 289 може да намерите в раздел „Документи”.

УД “Райфайзен асет мениджмънт” (България) ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Райфайзен (България) Балансиран Фонд”, получи разрешение да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “БАКБ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД “Райфайзен асет мениджмънт” (България) ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Райфайзен (България) Балансиран Фонд”, да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “Българо-американска кредитна банка” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.

Пълния тест на решение 295 може да намерите в раздел „Документи”.

УД “Райфайзен асет мениджмънт” (България) ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Акции” получи разрешение да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “БАКБ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД “Райфайзен асет мениджмънт” (България) ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Акции” да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “Българо-американска кредитна банка” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.

Пълния тест на решение 296 може да намерите в раздел „Документи”.

Съобщение относно прилагането на § 1, ал. 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 23 за условията и реда за оценка на клиентските активи /Наредба № 23/

Основните насоки на приложение на института на професионалния инвеститор са следните:
1. Съгласно чл. 88, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба № 2/, КФН разполага с правомощието да разреши пълно или частично освобождаване от задължението за публикуване на проспект за първично или вторично публично предлагане, когато ценните книжа се предлагат само на институционални или професионални инвеститори или само на професионални инвеститори. Поради квалифицираните знания в областта на инвестирането в ценни книжа на тези лица, не е необходимо систематизиране и придаване на публичност на информацията относно първично или вторично публично предлагане под формата на проспект.
2. Съгласно чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа /Фонда/ не изплаща компенсация на клиенти на инвестиционен посредник, които притежават качеството професионален или институционален инвеститор. Законодателят е направил преценка, че по презумпция институционалните и професионални инвеститори притежават задълбочени познания  в областта на инвестирането в ценни книжа, поради което не се нуждаят от предвидената за непрофесионалните клиенти защита.
В т. 17 от Преамбюла на Директива 97/9/ЕО относно схемите за обезщетение на инвеститорите /Директива 97/9/ЕО/ се предоставя възможност всяка държава-членка да изключи от покритието, осигурявано от схемите за обезщетение на инвеститорите, някои изрично определени инвестиции или инвеститори, ако сметне, че не се нуждаят от особена защита. На местно ниво тази възможност е облечена в правна форма чрез разпоредбата на чл. 77 г, ал. 2 от ЗППЦК. От покритието на вземанията, гарантирано от Фонда, са изключени изброените в цитираната разпоредба категории лица, за които законодателят е преценил, че не се нуждаят от особена защита. Сред тях са и професионалните инвеститори.

Предвид двете различни насоки на приложение на института на „професионалния инвеститор” следва да се прави разлика между производството пред КФН по регистриране на дадено физическо лице като професионален инвеститор и декларирането на съответните обстоятелства пред инвестиционен посредник, във връзка с извършване на вноски във Фонда. 

Съгласно определението на понятието „Други професионални инвеститори”, съдържащо се в § 1, ал. 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 23 за условията и реда за оценка на клиентските активи /Наредба № 23/, са такива физически лица, които отговарят на условията по чл. 12, ал. 3, б. „а” – „б” от Наредба № 2. Изрично законодателят препраща единствено към предвидените в нормата на Наредба № 2 условия, но не и към изискването по чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 за задължителна регистрация на лицата в регистъра на физическите лица, професионални инвеститори, воден от КФН. Задължителна регистрация на физическите лица, отговарящи на условията по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 2, с оглед придобиване на качеството „професионален инвеститор” е необходима само във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2,  за целите на освобождаване от задължението за публикуване на проспект. Такава регистрация не е необходима и  не е предпоставка за придобиване качеството „Професионален инвеститор” по смисъла на Наредба № 23.
За да бъде квалифицирано едно физическо лице като „професионален инвеститор”, по смисъла на Наредба № 23 е достатъчно лицето да отговаря най-малко на две от условията, предвидени в чл. 12, ал. 3 от Наредба № 2.”

Решениe от извънредно заседание на КФН от 20.04.2006 г.

Вписва „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Вписва емисия ценни книжа, издадена от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 500 000 лв. на 1 000 000 лв. чрез издаване на нови 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, в регистъра на публичните дружества с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Резултати от извършени проверки от КФН с цел превантивен контрол върху дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества

С цел превантивен контрол върху дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества, Комисията за финансов надзор,  Управление “Надзор на инвестиционната дейност” оповестява резултатите от извършени проверки, съгласно заповеди № 49/24.02.2006 г. и № 50/24.02.2006 г.

На основание Заповед № 49 от 24.02.2006 г. на заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” е извършена проверка на дейността на УД “ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД и организираните от него договорни фондове – „ОББ Премиум Акции” и „ОББ Платинум Облигации”, приключила с Констативен протокол № Р – 04-67/19.04.2006 г.
На основание Заповед № 50 от 24.02.2006 г. на заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, е извършена проверка на дейността на     ИД “ОББ Балансиран Фонд”АД, приключила с Констативен протокол № Р–04- 68/19.04.2006 г.
В резултат на извършените проверки не са констатирани нарушения на Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им. Отправени са следните препоръки относно дейността на УД „ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД:
1. Да се актуализират Договора за агентство между УД "ОББ Асет мениджмънт" ЕАД и „Обединена Българска Банка” АД, както и образецът на „Договора за приемане на поръчки от клиенти”, който се сключва между "ОББ Асет мениджмънт" ЕАД и инвеститорите при първоначално подаване от тяхна страна на поръчки за покупка/ продажба на акции/ дялове на управляваните от "ОББ Асет мениджмънт" ЕАД колективни инвестиционни схеми и приложимите към тях „Ред и Условия за подаване на поръчки от клиенти”, утвърдени с решение на Съвета на директорите на "ОББ Асет мениджмънт" ЕАД, като в тези договори и съответно процедури, бъдат включени изрично следните текстове:
 при подаването на поръчки в клоновата мрежа на „ОББ” АД, инвеститорите не заплащат никакви такси и комисионни на „ОББ”АД като инвестиционен посредник, свързани с осъществяване на реална сделка по емитирането или обратното изкупуване на акции/дялове на управляваните от „ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД колективни инвестиционни схеми;
 да се уточни, че физическите лица, които са упълномощени от управляващото дружество или съответно от „ОББ” АД да сключват договори по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, при подписването на договор за приемане на поръчки и последващо приемане на тези поръчки, същите тези лица са упълномощени непосредствено да приемат поръчки, във връзка с акции/дялове на управляваните от „ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД колективни инвестиционни схеми.

2. Поръчките за покупка, съответно обратно изкупуване на акции или дялове на колективните инвестиционни схеми, управлявани от управляващото дружество, подавани в клоновете на банка „ОББ” АД, да съдържат всички реквизити, изискуеми съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 от Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества.

Решения от заседание на КФН от 19.04.2006 г.

1. Не издава временна забрана за публикуване на  търгово предложение от “Вьор–Бижев” ЕООД, гр. Благоевград, за закупуване чрез инвестиционен посредник “ББГ Симекс – България” ООД, гр. София, на акции на “Мак” АД, гр. Габрово, от останалите акционери на дружеството.

 2. Издаде нов лиценз на “София Инвест Брокеридж” АД, гр. София, за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв.

 3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Йоана  Димитрова

 4. Прие на първо четене Проект на Наредба за документите, за реда на тяхното съставяне и за информиране при настъпване на застрахователни събития, свързани с пътнотранспортни произшествия. С проекта  се определят документите, редът за тяхното съставяне и за обмен на информация при настъпване на застрахователни събития, свързани с моторни превозни средства между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и редът за информиране на застрахователите.
Проектът на наредбата ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

 5. Прие на първо четене Проект на Наредба за изисквания към счетоводната отчетност на застрахователите, за формата и съдържанието на отчетите, докладите и приложенията по чл.99, ал.1 от Кодекса за застраховането и формата и съдържанието на годишния финансов отчет на здравноосигурителните дружества. С този проект се доразвиват съществуващите регулации на Наредба № 20, като се привеждат в съответствие с предвиденото в Кодекса за застраховането.  Въвеждат се правила за оценка на активите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества и се систематизират изискванията за предоставяне на статистическа информация, които са уредени в различни заповеди на заместник-председателя.
Проектът на наредбата ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.