Решения от заседание на КФН на 27.04.2006 г.

На свое заседание от 27.04.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на  “БенчМарк Финанс” АД пълен лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

2. Издаде на “Реал финанс” АД, гр. Варна, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

3. Издаде на  “Аврора кепитъл” АД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, а именно управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и управление на индивидуален портфейл на клиент, включително и на институционален инвеститор и предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

4. Издаде лиценз на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, гр. София за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания. Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от “Трансинвестмънт” АДСИЦ в резултат от първоначално увеличаване капитала на дружеството.

5. Издаде лиценз на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното му  увеличаване на капитала.
Учредители на дружеството са Стефан Папалезов с 35% от капитала, „Инвестиционна компания” АД с 35% от капитала и  ИД „Елана Високодоходен фонд” АД с 30% от капитала. 
“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ планира да инвестира набраните средства в изграждане на затворен жилищен комплекс в околностите на гр. Варна.

6. Вписа в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 650 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.
Вписа “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ като публично дружество в регистъра на КФН.

7. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от “АутоБохемия” АД, гр. София. Емисията,  с ISIN код BG2100007066, е в размер на 6 000 000 лева, разпределени в 6 000 броя обикновени, необезпечени, неконвертируеми облигации с номинална стойност 1000 лева всяка, с фиксиран  лихвен процент в размер на 8% на годишна база, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем от 60 месеца, считано от 07.03.2006 г., с падеж – 07.03.2011 г.

8. Регистрира като професионални инвеститори  Станимир Чобанов и Дилян Панев.

9. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Виктор Сергиев