Решениe от извънредно заседание на КФН от 20.04.2006 г.

Вписва „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Вписва емисия ценни книжа, издадена от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 500 000 лв. на 1 000 000 лв. чрез издаване на нови 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, в регистъра на публичните дружества с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.