УД “Райфайзен асет мениджмънт” (България) ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Акции” получи разрешение да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “БАКБ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД “Райфайзен асет мениджмънт” (България) ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Акции” да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “Българо-американска кредитна банка” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.

Пълния тест на решение 296 може да намерите в раздел „Документи”.