Съобщение относно прилагането на § 1, ал. 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 23 за условията и реда за оценка на клиентските активи /Наредба № 23/

Основните насоки на приложение на института на професионалния инвеститор са следните:
1. Съгласно чл. 88, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба № 2/, КФН разполага с правомощието да разреши пълно или частично освобождаване от задължението за публикуване на проспект за първично или вторично публично предлагане, когато ценните книжа се предлагат само на институционални или професионални инвеститори или само на професионални инвеститори. Поради квалифицираните знания в областта на инвестирането в ценни книжа на тези лица, не е необходимо систематизиране и придаване на публичност на информацията относно първично или вторично публично предлагане под формата на проспект.
2. Съгласно чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа /Фонда/ не изплаща компенсация на клиенти на инвестиционен посредник, които притежават качеството професионален или институционален инвеститор. Законодателят е направил преценка, че по презумпция институционалните и професионални инвеститори притежават задълбочени познания  в областта на инвестирането в ценни книжа, поради което не се нуждаят от предвидената за непрофесионалните клиенти защита.
В т. 17 от Преамбюла на Директива 97/9/ЕО относно схемите за обезщетение на инвеститорите /Директива 97/9/ЕО/ се предоставя възможност всяка държава-членка да изключи от покритието, осигурявано от схемите за обезщетение на инвеститорите, някои изрично определени инвестиции или инвеститори, ако сметне, че не се нуждаят от особена защита. На местно ниво тази възможност е облечена в правна форма чрез разпоредбата на чл. 77 г, ал. 2 от ЗППЦК. От покритието на вземанията, гарантирано от Фонда, са изключени изброените в цитираната разпоредба категории лица, за които законодателят е преценил, че не се нуждаят от особена защита. Сред тях са и професионалните инвеститори.

Предвид двете различни насоки на приложение на института на „професионалния инвеститор” следва да се прави разлика между производството пред КФН по регистриране на дадено физическо лице като професионален инвеститор и декларирането на съответните обстоятелства пред инвестиционен посредник, във връзка с извършване на вноски във Фонда. 

Съгласно определението на понятието „Други професионални инвеститори”, съдържащо се в § 1, ал. 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 23 за условията и реда за оценка на клиентските активи /Наредба № 23/, са такива физически лица, които отговарят на условията по чл. 12, ал. 3, б. „а” – „б” от Наредба № 2. Изрично законодателят препраща единствено към предвидените в нормата на Наредба № 2 условия, но не и към изискването по чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 за задължителна регистрация на лицата в регистъра на физическите лица, професионални инвеститори, воден от КФН. Задължителна регистрация на физическите лица, отговарящи на условията по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 2, с оглед придобиване на качеството „професионален инвеститор” е необходима само във връзка с разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2,  за целите на освобождаване от задължението за публикуване на проспект. Такава регистрация не е необходима и  не е предпоставка за придобиване качеството „Професионален инвеститор” по смисъла на Наредба № 23.
За да бъде квалифицирано едно физическо лице като „професионален инвеститор”, по смисъла на Наредба № 23 е достатъчно лицето да отговаря най-малко на две от условията, предвидени в чл. 12, ал. 3 от Наредба № 2.”