Решения от заседание на КФН от 19.04.2006 г.

1. Не издава временна забрана за публикуване на  търгово предложение от “Вьор–Бижев” ЕООД, гр. Благоевград, за закупуване чрез инвестиционен посредник “ББГ Симекс – България” ООД, гр. София, на акции на “Мак” АД, гр. Габрово, от останалите акционери на дружеството.

 2. Издаде нов лиценз на “София Инвест Брокеридж” АД, гр. София, за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв.

 3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Йоана  Димитрова

 4. Прие на първо четене Проект на Наредба за документите, за реда на тяхното съставяне и за информиране при настъпване на застрахователни събития, свързани с пътнотранспортни произшествия. С проекта  се определят документите, редът за тяхното съставяне и за обмен на информация при настъпване на застрахователни събития, свързани с моторни превозни средства между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и редът за информиране на застрахователите.
Проектът на наредбата ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

 5. Прие на първо четене Проект на Наредба за изисквания към счетоводната отчетност на застрахователите, за формата и съдържанието на отчетите, докладите и приложенията по чл.99, ал.1 от Кодекса за застраховането и формата и съдържанието на годишния финансов отчет на здравноосигурителните дружества. С този проект се доразвиват съществуващите регулации на Наредба № 20, като се привеждат в съответствие с предвиденото в Кодекса за застраховането.  Въвеждат се правила за оценка на активите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества и се систематизират изискванията за предоставяне на статистическа информация, които са уредени в различни заповеди на заместник-председателя.
Проектът на наредбата ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.