Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Лукойл Гарант-България” АД

Управление "Осигурителен надзор" одобри измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на управляваните от ПОД „Лукойл Гарант-България” АД  фондове за допълнително пенсионно осигуряване – универсален, професионален и доброволен.

Пълния текст на решения 352, 353 и 354 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решения, с които одобри измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД. Промените в правилниците са извършени във връзка с привеждането им в съответствие с изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване , обн. ДВ бр. 112 от 2004 г., бр.39 и бр.105 от 2005 г.

Пълният текст на решения 286, 287 и 288 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД

     Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД   пенсионни фондове – доброволен, универсален и професионален фонд.

Пълния текст на Решения № 569,570 и 571 може да намерите в раздел "Документи".