Решение от заседание на КФН от 9 септември 2005 г.

На свое заседание от  9 септември 2005 г. КФН взе следното решение :

Вписа “Уеб Медия Груп” АД, гр. София като публично дружество в регистъра на КФН. Вписана е и емисия акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 710 000 лв. на 1 420 000 лв. чрез издаване на нови 710 000 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка