Обобщени статистически данни за дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за  2005 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисия за финансов надзор. Общата сума на нетните активи на трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен към 31.12.2005 г. възлиза на 1 112 122 хил. лв, което в сравнение с края на 2004 г. бележи ръст с 41,24 на сто. Броят на осигурените лица за същия период нараства с 9,4 на сто и достига 2 971 839 души в края на отчетната година.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. може да намерите в рубрика "Статистика", раздел "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.