Решения от заседание на КФН от 12.04.2006 г.

1. Вписва в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа последваща емисия акции на “Стопанска и инвестиционна банка” АД в резултат от увеличение на капитала на дружеството.

 2. Вписва “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Вписва в публичния регистър емисия в размер на 1 150 000 обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1  лев всяка, издадена от “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ.

 3. Допусна 66 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и 98 лица до изпита за  инвестиционен консултант. Изпитите  ще се проведат съответно на 27 и 28 май 2006 г
Решението с имената на допуснатите кандидати  ще бъде публикувано на интернет страницата на комисията.

 4. Издаде нов лиценз на “СТС Финанс”, гр. Габрово,  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв.

 5. Издаде нов лиценз на “Маклер 2002” АД, гр. Пловдив, за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв.

 6 Издава разрешение на . УД “Статус Капитал” АД  за организиране и управление на договорен фонд “Статус Нови Акции”. Вписва договорния фонд в публичния регистър,
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд.
Вписва във водения от КФН публичен регистър емисията дялове и  договорния фонд като емитент.

 7. Вписва последваща емисия в размер на 2 080 482 броя обикновени, поименни и безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, издадена от “Синергон Холдинг” АД, гр. София,  в регистъра  на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа

 
 8. Прие допълнение на приетите Указания по прилагането на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Създават се нови точки 7а, 7б и 7в в раздел І. „Общи положения”.  Направените допълнения се отнасят до реда, начина на представяне и съдържанието на прогнозната информация, представяна в проспектите за публично предлагане на ценни книжа, регламентирано от точка 4.4 и т. 4.5 от Приложение № 2 на Наредба № 2. Съгласно изискването на Закона за комисията за финансов надзор, КФН огласява публично създадената практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за нейната промяна.
Пълния текст на допълнените указания, както и мотивите за направените допълнения,  могат да бъдат намерени в рубрика “Документи”, подрубрика “Указания и изисквания”.