УД “ДСК Управление на активи” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „ДСК Баланс”, получи разрешение да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на БАКБ

УД “ДСК Управление на активи” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „ДСК Баланс”, получи разрешение да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “Българо-американска кредитна банка” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.

Пълния текст на решение 260 може да намерите в раздел "Документи".