Резултати от извършени проверки от КФН с цел превантивен контрол върху дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества

С цел превантивен контрол върху дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества, Комисията за финансов надзор,  Управление “Надзор на инвестиционната дейност” оповестява резултатите от извършени проверки, съгласно заповеди № 49/24.02.2006 г. и № 50/24.02.2006 г.

На основание Заповед № 49 от 24.02.2006 г. на заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” е извършена проверка на дейността на УД “ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД и организираните от него договорни фондове – „ОББ Премиум Акции” и „ОББ Платинум Облигации”, приключила с Констативен протокол № Р – 04-67/19.04.2006 г.
На основание Заповед № 50 от 24.02.2006 г. на заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, е извършена проверка на дейността на     ИД “ОББ Балансиран Фонд”АД, приключила с Констативен протокол № Р–04- 68/19.04.2006 г.
В резултат на извършените проверки не са констатирани нарушения на Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им. Отправени са следните препоръки относно дейността на УД „ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД:
1. Да се актуализират Договора за агентство между УД "ОББ Асет мениджмънт" ЕАД и „Обединена Българска Банка” АД, както и образецът на „Договора за приемане на поръчки от клиенти”, който се сключва между "ОББ Асет мениджмънт" ЕАД и инвеститорите при първоначално подаване от тяхна страна на поръчки за покупка/ продажба на акции/ дялове на управляваните от "ОББ Асет мениджмънт" ЕАД колективни инвестиционни схеми и приложимите към тях „Ред и Условия за подаване на поръчки от клиенти”, утвърдени с решение на Съвета на директорите на "ОББ Асет мениджмънт" ЕАД, като в тези договори и съответно процедури, бъдат включени изрично следните текстове:
 при подаването на поръчки в клоновата мрежа на „ОББ” АД, инвеститорите не заплащат никакви такси и комисионни на „ОББ”АД като инвестиционен посредник, свързани с осъществяване на реална сделка по емитирането или обратното изкупуване на акции/дялове на управляваните от „ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД колективни инвестиционни схеми;
 да се уточни, че физическите лица, които са упълномощени от управляващото дружество или съответно от „ОББ” АД да сключват договори по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, при подписването на договор за приемане на поръчки и последващо приемане на тези поръчки, същите тези лица са упълномощени непосредствено да приемат поръчки, във връзка с акции/дялове на управляваните от „ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД колективни инвестиционни схеми.

2. Поръчките за покупка, съответно обратно изкупуване на акции или дялове на колективните инвестиционни схеми, управлявани от управляващото дружество, подавани в клоновете на банка „ОББ” АД, да съдържат всички реквизити, изискуеми съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 от Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества.