Приложена е принудителна административна мярка на “Каучук” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на Съвета на директорите на “Каучук” АД да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 25.04.2006 г. да не подлага на гласуване т. 3 от дневния ред със съдържание: “Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.” до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите и съобразяване на разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК.”

Пълния тест на решение 289 може да намерите в раздел „Документи”.