Доклад на Европейския орган за ценни книжа и пазари с резултатите от проведеното през 2022 г. общо надзорно действие относно оценка на активите

През месец януари 2022 г. стартира проведеното от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) съвместно с националните надзорни органи Общо надзорно действие относно оценка на финансовите активи, целта на което е установяване спазването на организационните правила и нормативните разпоредби относно принципите и методологиите за оценка на притежаваните от ПКИПЦК и АИФ финансови активи и постигане на надзорна конвергенция. Общото надзорно действие завърши в края на 2022 г., като резултатите от него са отразени в изготвен от ESMA окончателен доклад, в който са представени заключенията на Европейския регулатор от проведения надзорен ангажимент, както и са отправени препоръки по отношение оценката на активите. Съобщението за приключване на надзорното действие и докладът с резултатите от същото може да намерите на интернет адрес: ESMA report points out improvements needed in supervision of asset valuation (europa.eu).

Съобщение относно планирана техническа профилактика

Уважаеми потребители,

във връзка с планирана техническа профилактика на 01.07.2023 г. /събота/ в интервала от 09.00ч. до 18.00ч., са възможни временни нарушения при достъпа до определени системи и е-портали през сайта на Комисия за финансов надзор.

Комисия за финансов надзор се извинява за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране.

Решения от заседание на 29.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Издава одобрение на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 1 от ЗДСИЦДС (строителство и подобрения в недвижими имоти) на трето лице.

2. Отнема, по искане на заявителя, лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „АВАЛ ИН“ АД.

3. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли 2023 г. – 31 декември 2023 г.

4. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „АВС Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с разширяване на обхвата на издадения лиценз.

Решения от заседание на 27.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява Борислав Борисов и Здравко Иванов за членове на съвета на директорите на „Дебитум инвест“ АДСИЦ.

2.Одобрява Смилен Цинцарски за член на съвета на директорите на управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД.

3.Одобрява Ива Миткова и Валентин Ангелов за членове на съвета на директорите на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД.

Изпраща писмо до управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на прокурист на дружеството.

4.Одобрява замяната на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Грийн Индъстри Пропъртис” АДСИЦ, гр. София.

5.Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност (ESMA35-43-3172), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 03.10.2023 г.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност към края на м. май 2023 г.

В периода от 01.04.2023 до 31.05.2023 г. в Комисия за финансов надзор (КФН) са получени 31 (тридесет и едно) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват трансгранична дейност на територията на Република България, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През отчетния период в КФН е получено 1 (едно) уведомление относно оттегляне на намерението на застрахователно дружество със седалище на територията на държави членки на ЕС да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги и 3 (три) уведомления относно намерението на застрахователни дружества със седалище на територията на държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. В края на м. май 2023 г. броят на застрахователните дружества със седалища в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се променя на 421 (четиристотин двадесет и едно) дружества.

За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 13 (тринадесет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да започнат да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 4 (четири) уведомления относно преустановяване извършването на трансгранична дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България.  В резултат на това, към края на м. май 2023 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България нараства до 2 132 (две хиляди сто тридесет и две).

В същия период КФН не е изпращала уведомления относно намерението на местни застрахователи да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, е 19 (деветнадесет).

В този период КФН е изпратила 3 (три) уведомление до националните компетентни органи на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, се променя на  64  (шестдесет и четири).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Съобщение относно предстоящи задължения за УД и ЛУАИФ

Комисията за финансов надзор напомня на управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, за следните обстоятелства:

  1. На 30.06.2023 г. изтича срокът за привеждане на интернет страниците на УД и ЛУАИФ в съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2022/1288.
  2. На 10.07.2023 г. изтича срокът за представяне на тримесечните отчети на УД и лицензирани ЛУАИФ за второ тримесечие на 2023 г.
  3. До 10.07.2023 г. е срокът за докладване на информация по чл. 236 от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 110 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 за второ тримесечие на 2023 г.
  4. На 10.07.2023 г. изтича срокът за представяне на списък на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в УД и лицензирани ЛУАИФ, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание на УД, съответно ЛУАИФ, към 30.06.2023 г.
  5. До 31.07.2023 г. е срокът за докладване на информация по чл. 215, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 110 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 за първо шестмесечие на 2023 г.

На 31.07.2023 г. изтича срокът за представяне на шестмесечни финансови отчети за първо шестмесечие на 2023 г. на КИС и НИФ.

Решения от заседание на 22.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Черноморски Холдинг“ АД, гр. Бургас.

Емисията е в размер на 11 000 000 евро, разпределени в 11 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1,00%, но общо не по-малко от 2,50% и не повече от 5,00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 20.03.2023 г. и дата на падеж 20.03.2032 г., с ISIN код BG2100004238.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени от „Родина Кепитъл“ АД.

Емисията е в размер на до 2 063 028 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева всеки варант, с ISIN код BG9200002236, които дават право на титулярите на варанти в срок от 5 години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 24,00 лева за акция, при конверсионно съотношение варант/ акция 1:1.

Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Одобрява Илияна Трифонова и Радослав Димитров за членове на контролния орган на инвестиционен посредник „Трейдинг 212“ ЕООД.

4. Одобрява Ивайло Ангарски за член на съвета на директорите и съответно Даниел Александров за прокурист на управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД.

5. Одобрява Иван Андреев, Никола Попниколов и Стилиана Арабаджиева за членове на съвета на директорите на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ.

6. Одобрява представения нов устав на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ, гр. София, който ще бъде предложен за гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

7. Издава одобрение за преобразуване чрез вливане на „Биофарм-Инженеринг” АД в „Софарма” АД.

8. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

9. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗД „ОЗОК Инс“ АД.

10. Вписва „ЛАЙЪН МАРИТАЙМ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

11. Прекратява производства за одобрение на член на съвета на директорите и съответно на прокурист на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД поради оттегляне на заявленията.

12. Изпраща писмо до национално инвестиционно дружество от затворен тип „Индустриален фонд“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.

13. Изпраща писма до Националната банка на Словакия (Národná Banka Slovenska – НБС) и до PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s., („Партнърс Инвестмънтс“ ОЦП АС) – инвестиционен посредник, лицензиран от НБС, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на „Партнърс Инвестмънтс“ ОЦП АС да извършва дейност на територията на Република България чрез обвързан агент.

14. Изпраща писмо до ЗАД „Армеец“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на представител на ЦКБ АД в надзорния съвет на ЗАД „Армеец“ АД.

Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор, връчи призовото място в конкурса „Млад одитор“

По специална покана на организаторите от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и одиторските дружества „HLB България“ и „Захаринова Нексиа“ , г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор бе сред официалните гости на 12-то издание на националния конкурс по одит „Млад одитор“. Конкурсът отличава студенти от цялата страна, с интерес към одиторската професия, както и традиционно я популяризира сред цялото общество.

 „Възхищавам се на 12 годишните Ви усилия да давате признание на професията на одитора. Одитът е ключов елемент във финансовата сфера, в частност, в небанковия финансов сектор и без него е немислимо функционирането на цялата система.“, каза председателят на Комисията за финансов надзор в обръщението си към организаторите.

Участници

Г-н Бойко Атанасов връчи наградата на студента, спечелил първото място в конкурса. Той се обърна към всички участници с думите: „Бъдете силни, смели, не се задоволявайте с това, което сте постигнали днес и не забравяйте, че без допълнително усилие успехът не е възможен. На добър час!“.

Сред специалните гости на конкурса „Млад одитор“ бяха още г-жа Горица Кожарева – председател на Сметната палата на РБ, Негово Преосвещенство Браницки Епископ Пахомий – ректор на Софийската духовна семинария, г-н Владимир Савов – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, г-н Генко Николов – главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, г-н Бойко Костов – председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, г-н Стефан Белчев – директор на Агенция за държавна финансова инспекция и г-жа Стефка Стоева – бивш конституционен съдия.

През 2023 г. в конкурса се включиха над 50 студента от 12 университета в страната, сред които Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Софийски Университет „Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Икономически университет – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Бургаски Свободен университет, Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Нов Български Университет, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“.

Събитието завърши с обръщение към студентите и гостите от Денислав Георгиев – победител в конкурса за 2022 г.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 2 )


Решения от заседание на 20.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ.

Емисията е в размер до 44 200 000 (четиридесет и четири милиона и двеста хиляди) броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, които ще бъдат издадени от „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ, с емисионна стойност 0,001 лева, с ISIN код BG9200001238, които дават право на титулярите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 1,10 лева за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ ще издаде при последващо/щи увеличение/ия на капитала си.

Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „ТК-ХОЛД“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД на 111 686 броя акции на „Кабиле-ЛБ“ АД (в ликвидация) от останалите акционери на дружеството.

3. Съгласува избора на ПОАД „ЦКБ-Сила“АД на „РСМ БГ“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния във връзка с намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС” ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване (чрез клон) на територията на съответната държава.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Трейшън Инвест“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.

Решения от заседание на 15.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия облигации, издадена от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 100 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с номинална стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100005235, с фиксиран лихвен процент в размер на 9% за целия период на облигациите, платим на годишни периоди, със срок на облигациите от 3 години, с възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите и кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения („кол опция при дисквалификация“).

2. Отписва издадената емисия облигации и „Елана Финансов Холдинг“ АД като емитент на ценни книжа, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Емисията е в размер на 2 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100015192.

3. Одобрява Владимир Нечев за член на Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК-Родина“ АД

4. Одобрява представените промени в устава на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, които ще бъдат предложени за гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Изпраща писма до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и съответно до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на ръководител на функцията по вътрешен одит на дружествата.

6. Изпраща писма до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и съответно до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, с които уведомява дружествата, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки относно прехвърляне на услуги по хостване и администриране на техническата инфраструктура на трето лице.

7. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки относно прехвърляне на дейност по съхранение и управление на документи на хартиен носител на трето лице.

8. Изпраща писма до „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и съответно до „ДЗИ –Животозастраховане“ ЕАД, с които уведомява дружествата, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки относно прехвърляне на дейност по изчисление на капиталови изисквания и изготвяне на количествени регулаторни справки според изискванията на „Платежоспособност 2“ на трето лице.

9. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз относно промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник „Евър Файненшъл“ АД за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на съответните държави.

10. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID II за възнагражденията (ESMA35-43-3565), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 01.01.2024 г.

11. Изпраща писмо до „Компас Капитал“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерение за придобиване на пряко квалифицирано дялово участие от „Компас Капитал“ АД в управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД.