Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


През месец декември 2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на дейност от застрахователни дружества и застрахователни посредници за общо 56 (петдесет и шест) дружества със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители и прехвърляне на застрахователни портфейли. 
 
За периода 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г. в КФН е получено едно уведомление от надзорния компетентен орган на Исландия относно намерението на застрахователно дружество със седалище в Исландия да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 7 (седем) уведомления относно оттеглянето на нотификация по отношение на застрахователи, със седалище в държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
Към края на месец декември 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, възлиза на 649 (шестстотин четиридесет и девет).
През м. декември  КФН взе решение на свое заседание, проведено на 10.12.2020 г., за изпращане на уведомление до компетентния надзорен орган на Република Австрия, с което предостави информация във връзка с постъпило в КФН уведомление за условията, при които клон на Porsche Versicherungs AG може да извършва застрахователна дейност на територията на Република България,  по клас 3 „Сухопътни транспортни средства (без релсови превозни средства)“ от Раздел II на Приложение № 1 към КЗ, при условията на правото на установяване (чрез клон).
През месец декември 2020 г. в КФН са получени  29 (двадесет и девет) уведомления от компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 6 (шест).
Към 31 декември 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3 123 (три хиляди сто двадесет и три).
 
През месец декември 2020 г. КФН е изпратила  6 (шест) уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС и ЕИП за намерението на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия или да оттеглят на намерението си.
КФН е изпратила уведомление до компетентния надзорен орган на Обединено кралство Великобритания относно намерението на ЗД „Евроинс“ АД да извършва дейност на територия на ОК при условията на правото на установяване (чрез клон).
Същевременно са изпратени 5 (пет) уведомления до компетентния надзорен орган на Обединено кралство Великобритания относно оттеглянето на намерението на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, ЗЕАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД, ЗАД “Асет Иншурънс” АД, ЗАД “ДаллБогг: Живот и Здраве” АД и “БАЕЗ” ЕАД  да извършват дейност на територията на ОК при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18
За периода 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г. е изпратила 1 (едно) уведомления до компетентните надзорни органи на Румъния, Италия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Нидерландия, Малта, Хърватия, Полша и Кипър относно намерението на застрахователен брокер “Акорт” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги.
В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 52 (петдесет и два) посредника. 
 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН на 28.01.2021 г.

На заседанието си на 28.01.2021 г. КФН реши:
 
1. Вписва последваща емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 165 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лева на 1 215 000 лева.
 
2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, гр. София.  Емисията е в размер на 20 000 000 евро, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,5%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 21.07.2020 г. и срочност от 7 години.
Вписва посочената емисия облигации с цел търговия на регулиран пазар в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Издава одобрение на „Българска фондова борса” АД („БФБ” АД) за изменения и допълнения на борсовия правилник, приети от Съвета на директорите на „БФБ” АД на 27.10.2020 г.
 
4. Одобрява Живка Станкова – Николова за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД.
 
5.  Одобрява Фредерик Боргерс за член на Надзорния съвет на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА” АД.
 
6. Одобрява Ивайло Стоянов като представител на „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД в Надзорния съвет на „ЗК БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД.
 
7. Утвърждава „БУЛ ОДИТ“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
8. Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, за закупуване чрез ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 432 640 броя акции (20.60 %) от капитала на „И Ар Джи Капитал – 3“ АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
9. Изпраща уведомление до компетентните надзорни органи на Австрия, Естония, Франция, Германия, Италия, Литва, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания и Швеция относно промяна на данните, свързани с инвестиционния посредник „Ъп Тренд” OOД (предишно наименование „Бул Тренд Брокеридж” ООД) във връзка с извършваната от него дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
11. Изпраща писмо до „Блек Сий Стар“ АД, гр. Пловдив, с искане за допълнителна информация и документи относно одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
12. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.12.2018 г. до 31.12.2020 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 56 – УПФ от 28.01.2021 г. и № 57 – ППФ от 28.01.2021 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 28.01.2021 г.


На заседанието си на 28.01.2021 г. КФН реши:
 
1. Вписва последваща емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 165 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лева на 1 215 000 лева.
 
2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, гр. София.  Емисията е в размер на 20 000 000 евро, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,5%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 21.07.2020 г. и срочност от 7 години.
Вписва посочената емисия облигации с цел търговия на регулиран пазар в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Издава одобрение на „Българска фондова борса” АД („БФБ” АД) за изменения и допълнения на борсовия правилник, приети от Съвета на директорите на „БФБ” АД на 27.10.2020 г.
 
4. Одобрява Живка Станкова – Николова за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД.
 
5.  Одобрява Фредерик Боргерс за член на Надзорния съвет на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА” АД.
 
6. Одобрява Ивайло Стоянов като представител на „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД в Надзорния съвет на „ЗК БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД.
 
7. Утвърждава „БУЛ ОДИТ“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
8. Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, за закупуване чрез ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 432 640 броя акции (20.60 %) от капитала на „И Ар Джи Капитал – 3“ АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
9. Изпраща уведомление до компетентните надзорни органи на Австрия, Естония, Франция, Германия, Италия, Литва, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания и Швеция относно промяна на данните, свързани с инвестиционния посредник „Ъп Тренд” OOД (предишно наименование „Бул Тренд Брокеридж” ООД) във връзка с извършваната от него дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
11. Изпраща писмо до „Блек Сий Стар“ АД, гр. Пловдив, с искане за допълнителна информация и документи относно одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
12. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.12.2018 г. до 31.12.2020 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 56 – УПФ от 28.01.2021 г. и № 57 – ППФ от 28.01.2021 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт


Комисията за финансов надзор открива производство по издаване на общ административен акт – Решение за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане. Проекта на акта може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”. http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Откритото на 06.01.2021 г. производство по издаване на общ административен акт – Решение за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53, е прекратено.Комисията за финансов надзор открива производство по издаване на общ административен акт – Решение за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане. Проектът на акта може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”. http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Откритото на 06.01.2021 г. производство по издаване на общ административен акт – Решение за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53, е прекратено.

Актуализация на адреса на портал „Застрахователен надзор“


Във връзка с настъпила актуализация на адрес на портала „Застрахователен надзор“, който се намира на страницата на КФН в раздел „е – Услуги“, Ви информираме, че адресът за достъп беше променен от www.isp.fsc.bg на https://isp.fsc.bg. Актуализираните линкове за достъп, намиращи се в раздел „е-Услуги“ на страницата на КФН, са коригирани. Необходимо е новият адрес да бъде добавен в зоната “Trusted Sites” на браузъра, от който осъществявате достъпа. Други настройки не са необходими.

При възникнали допълнителни въпроси не се колебайте да потърсите съдействие на имейл: helpdesk_fsc@fsc.bg.

Решения от заседание на КФН на 21.01.2021 г.


На заседанието си на 21.01.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Асен Ягодин, Васил Големански и Радослава Масларска за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
 
2. Одобрява Васил Миланов за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Фактори“ АД.
 
3. Издава разрешение на управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на национален инвестиционен фонд от затворен тип, а именно национален договорен фонд „Динамик”.
Вписва „Динамик” като национален договорен фонд от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от национален договорен фонд „Динамик”.
Вписва „Стратегия Асет Мениджмънт” АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
4. Вписва „ИММОРТЕЛА ФИНАНС“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Вписва „ТРЪСТИ.БГ” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и за одобрение на проспект.

Решения от заседание на КФН на 21.01.2021 г.


На заседанието си на 21.01.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Асен Ягодин, Васил Големански и Радослава Масларска за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
 
2. Одобрява Васил Миланов за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Фактори“ АД.
 
3. Издава разрешение на управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на национален инвестиционен фонд от затворен тип, а именно национален договорен фонд „Динамик”.
Вписва „Динамик” като национален договорен фонд от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от национален договорен фонд „Динамик”.
Вписва „Стратегия Асет Мениджмънт” АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
4. Вписва „ИММОРТЕЛА ФИНАНС“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Вписва „ТРЪСТИ.БГ” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и за одобрение на проспект.

Решения от заседание на КФН на 19.01.2021 г.


На заседанието си на 19.01.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Стефан Петков за представител на „Уеб Финанс Холдинг“ АД, който да представлява юридическото лице в качеството му на член на Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.
 
2. Приема на първо гласуване проект на Наредба № 7 за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 18.02.2021 г. включително).
 
3. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на пет класа ценни книжа на подфонд SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
4. Изпраща писмо до „235 Холдингс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Решения от заседание на КФН на 19.01.2021 г.


На заседанието си на 19.01.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Стефан Петков за представител на „Уеб Финанс Холдинг“ АД, който да представлява юридическото лице в качеството му на член на Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.
 
2. Приема на първо гласуване проект на Наредба № 7 за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 18.02.2021 г. включително).
 
3. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на пет класа ценни книжа на подфонд SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
4. Изпраща писмо до „235 Холдингс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2021 г.


Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че крайният срок за внасяне в пълен размер на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация, и за извършване на проверки (годишни такси) за 2021 г. е до 31 януари на текущата година.
 
Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в Раздел II на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
Върху невнесената в определения срок такса се дължи лихва за забава, съгласно чл.27, ал.5 от ЗКФН. При неплащане на дължимите такси, Комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство, в случаите, предвидени в чл.27, ал.5 от ЗКФН.
 
Заплащането на таксите може да бъде извършено на каса в Комисията за финансов надзор или по следната банкова сметка в БНБ:
IBAN: BG95BNBG96613000141501
BIC: BNBGBGSD