Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


През месец декември 2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на дейност от застрахователни дружества и застрахователни посредници за общо 56 (петдесет и шест) дружества със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители и прехвърляне на застрахователни портфейли. 
 
За периода 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г. в КФН е получено едно уведомление от надзорния компетентен орган на Исландия относно намерението на застрахователно дружество със седалище в Исландия да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 7 (седем) уведомления относно оттеглянето на нотификация по отношение на застрахователи, със седалище в държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
Към края на месец декември 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, възлиза на 649 (шестстотин четиридесет и девет).
През м. декември  КФН взе решение на свое заседание, проведено на 10.12.2020 г., за изпращане на уведомление до компетентния надзорен орган на Република Австрия, с което предостави информация във връзка с постъпило в КФН уведомление за условията, при които клон на Porsche Versicherungs AG може да извършва застрахователна дейност на територията на Република България,  по клас 3 „Сухопътни транспортни средства (без релсови превозни средства)“ от Раздел II на Приложение № 1 към КЗ, при условията на правото на установяване (чрез клон).
През месец декември 2020 г. в КФН са получени  29 (двадесет и девет) уведомления от компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 6 (шест).
Към 31 декември 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3 123 (три хиляди сто двадесет и три).
 
През месец декември 2020 г. КФН е изпратила  6 (шест) уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС и ЕИП за намерението на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия или да оттеглят на намерението си.
КФН е изпратила уведомление до компетентния надзорен орган на Обединено кралство Великобритания относно намерението на ЗД „Евроинс“ АД да извършва дейност на територия на ОК при условията на правото на установяване (чрез клон).
Същевременно са изпратени 5 (пет) уведомления до компетентния надзорен орган на Обединено кралство Великобритания относно оттеглянето на намерението на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, ЗЕАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД, ЗАД “Асет Иншурънс” АД, ЗАД “ДаллБогг: Живот и Здраве” АД и “БАЕЗ” ЕАД  да извършват дейност на територията на ОК при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18
За периода 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г. е изпратила 1 (едно) уведомления до компетентните надзорни органи на Румъния, Италия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Нидерландия, Малта, Хърватия, Полша и Кипър относно намерението на застрахователен брокер “Акорт” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги.
В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 52 (петдесет и два) посредника. 
 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


През месец декември 2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на дейност от застрахователни дружества и застрахователни посредници за общо 56 (петдесет и шест) дружества със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители и прехвърляне на застрахователни портфейли. 
 
За периода 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г. в КФН е получено едно уведомление от надзорния компетентен орган на Исландия относно намерението на застрахователно дружество със седалище в Исландия да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 7 (седем) уведомления относно оттеглянето на нотификация по отношение на застрахователи, със седалище в държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
Към края на месец декември 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, възлиза на 649 (шестстотин четиридесет и девет).
През м. декември  КФН взе решение на свое заседание, проведено на 10.12.2020 г., за изпращане на уведомление до компетентния надзорен орган на Република Австрия, с което предостави информация във връзка с постъпило в КФН уведомление за условията, при които клон на Porsche Versicherungs AG може да извършва застрахователна дейност на територията на Република България,  по клас 3 „Сухопътни транспортни средства (без релсови превозни средства)“ от Раздел II на Приложение № 1 към КЗ, при условията на правото на установяване (чрез клон).
През месец декември 2020 г. в КФН са получени  29 (двадесет и девет) уведомления от компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 6 (шест).
Към 31 декември 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3 123 (три хиляди сто двадесет и три).
 
През месец декември 2020 г. КФН е изпратила  6 (шест) уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС и ЕИП за намерението на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия или да оттеглят на намерението си.
КФН е изпратила уведомление до компетентния надзорен орган на Обединено кралство Великобритания относно намерението на ЗД „Евроинс“ АД да извършва дейност на територия на ОК при условията на правото на установяване (чрез клон).
Същевременно са изпратени 5 (пет) уведомления до компетентния надзорен орган на Обединено кралство Великобритания относно оттеглянето на намерението на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, ЗЕАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД, ЗАД “Асет Иншурънс” АД, ЗАД “ДаллБогг: Живот и Здраве” АД и “БАЕЗ” ЕАД  да извършват дейност на територията на ОК при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18
За периода 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г. е изпратила 1 (едно) уведомления до компетентните надзорни органи на Румъния, Италия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Нидерландия, Малта, Хърватия, Полша и Кипър относно намерението на застрахователен брокер “Акорт” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги.
В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 52 (петдесет и два) посредника. 
 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.