Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “Маккап Брокерс” АД

    Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” , издаде одобрение на “Маккап Брокерс” АД  за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.

Одобрени са още двама застрахователни брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение  на “НЕКСТ ЛЕВЪЛ ИНС” ЕООД, София и “ВЕЛЕС” ООД, Хасково  да извършват дейност като застрахователни брокери.
Пълния текст на решения 640 и 655  може да намерите в раздел “Документи”.

Решения на КФН от заседание на 26 октомври 2005 г.

На свое заседание от  26 октомври 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Одобри търгово предложение, от “Радино” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК “Евър” АД, гр. София, на акции на “Крамекс” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 11.42 лв.

2. Издаде разрешение на УД “ Елана Фонд Мениджмънт” АД за организиране и управление на Договорен фонд “Елана Балансиран Еврофонд” Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на фонда. Фондът и емисията дялове са вписани в публичния регистър на КФН.

3. Издаде  лицензия на Албена Петрова за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Атанас Раков е одобрен за прокурист на „БЗОК Закрила” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на  Атанас Раков за прокурист на „Българска здравноосигурителна компания Закрила” АД.

Пълния текст на решение 657 може да намерите в раздел “Документи”.

Приложена е принудителна административна мярка на “ВЕНЕЦ” АД /в ликвидация/, гара Орешец

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “ВЕНЕЦ” АД /в ликвидация/, гара Орешец, да отстрани непълнотите в представения годишен отчет за 2004 г.:

 Пълния текст на решение 654 може да намерите в раздел "Документи".

КФН проведе два семинара „Тенденции и перспективи пред небанковия финансов сектор” за учителите по икономика от средните училища

На 14 и 21 октомври 2005 г. Комисията за финансов надзор, съвместно с Министерството на образованието и науката проведе два семинара „Тенденции и перспективи пред небанковия финансов сектор” за учителите по икономика от средните училища. Над 160 учители от цялата страна се запознаха новостите във финансовия сектор и с ролята на регулаторната институция за поддържане стабилността на пазара и за защита правата на потребителите на финансови услуги.
Тези семинари са част от образователните инициативи на КФН  и МОН и имат за цел да разширят  финансовата култура и познания , както и да спомогнат за придобиване на  практически умения.

Наближава крайният срок, в който инвестиционните посредници, управляващите дружества и банките следва да регистрират всички издадени емисии акции като безналични

“Параграф 139 от Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК, обн. ДВ, бр. 39 от 2005 г.), предвиди в срок до 6 месеца от влизане на този закон в сила заварените инвестиционни посредници (ИП), управляващи дружества (УД) и банки да регистрират в “Централен депозитар” АД издадените от тях поименни акции и временни удостоверения като безналични.
С оглед съобразяване на дейността с разпоредбите на ЗППЦК, обръщаме внимание на ИП, УД и банките, че срокът за регистрация на всички издадени емисии акции като безналични изтича на 13.11.2005 г.
В същия срок е необходимо да представите в Комисията за финансов надзор, като доказателства за извършената регистрация, заверени копия на следните документи:
• Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите, на което е взето решение за промяна в устава на дружеството;
• Устав, в който е отразена промяната във вида на издадените от дружеството акции;
• Съдебно решение за вписване в търговския регистър на промените във вида на акциите и устава на дружеството;
• Акт за регистрация на безналични акции в “Централен депозитар” АД.”

 

“Диджитал Електроникс” ЕООД получи разрешение да придобие пряко 27,29 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 7 232 акции от капитала на инвестиционен посредник “Арго-Инвест”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Диджитал Електроникс” ЕООД да придобие пряко 27,29 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 7 232 акции от капитала на инвестиционен посредник “Арго-Инвест” .

Пълния текст на решение 653 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрен е Образец на Справка по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК

Зам. Председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Образец на  Справка по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК, която се състои от: Таблица №1, относно активите на клиенти, имащи право на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, Таблица № 2, относно клиентските активи на лица по чл. 77г, ал. 2 ЗППЦК; Приложение към справка по чл. 77н, ал. 11 ЗППЦК

 Образецът на месечната справка, може да намерите в раздел „Документи”, рубрика „Форми и образци на документи”.

Решения от заседание на КФН на 19 октомври 2005 г.

На свое заседание от  19 октомври 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни, необезпечени облигации, издадени от “ОББ” АД, гр. София. Емисията е в размер на 80 000 000 лв.,  разпределени в 80 000 броя облигации с номинална стойност от 1000 лв. всяка, срок на падежа – 36 месеца, дата на падежа – 15.07.2008, годишна лихва в размер на 3.55%,  с лихвени плащания на всеки шест месеца.

2. Налага временна забрана на търгово предложение от “Енергоремонт – Холдинг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник “Първа Финансова Брокерска къща” ООД на акции на “Енергоремонт – Русе” АД от останалите акционери на дружеството.