Решения от заседание на КФН на 19 октомври 2005 г.

На свое заседание от  19 октомври 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни, необезпечени облигации, издадени от “ОББ” АД, гр. София. Емисията е в размер на 80 000 000 лв.,  разпределени в 80 000 броя облигации с номинална стойност от 1000 лв. всяка, срок на падежа – 36 месеца, дата на падежа – 15.07.2008, годишна лихва в размер на 3.55%,  с лихвени плащания на всеки шест месеца.

2. Налага временна забрана на търгово предложение от “Енергоремонт – Холдинг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник “Първа Финансова Брокерска къща” ООД на акции на “Енергоремонт – Русе” АД от останалите акционери на дружеството.