Решения на КФН от заседание на 26 октомври 2005 г.

На свое заседание от  26 октомври 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Одобри търгово предложение, от “Радино” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК “Евър” АД, гр. София, на акции на “Крамекс” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 11.42 лв.

2. Издаде разрешение на УД “ Елана Фонд Мениджмънт” АД за организиране и управление на Договорен фонд “Елана Балансиран Еврофонд” Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на фонда. Фондът и емисията дялове са вписани в публичния регистър на КФН.

3. Издаде  лицензия на Албена Петрова за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.