Приложена е принудителна административна мярка на “ВЕНЕЦ” АД /в ликвидация/, гара Орешец

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “ВЕНЕЦ” АД /в ликвидация/, гара Орешец, да отстрани непълнотите в представения годишен отчет за 2004 г.:

 Пълния текст на решение 654 може да намерите в раздел "Документи".