Решения от заседание на КФН на 31.08.2021 г.


На заседанието си на 31.08.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява предложения от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД рисков коефициент в размер 1%.
 
2. Одобрява предложения от Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД рисков коефициент размер 7,63%.
 
3. Одобрява предложения от „Пенсионноосигурителен институт“ АД рисков коефициент в размер 4%.
 
4. Одобрява технически лихвен процент в размер 1%, използван от „Пенсионноосигурителен институт“ АД за определяне на размера на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране.
 
5. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,80%, използван от Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД за определяне на размера на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране.
 
6. Одобрява технически лихвен процент в размер на 0,50%, използван от „Пенсионноосигурителен институт“ АД, за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.
 
7. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“.
 
8. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“.
 
9. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“.
 
10. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на “Универсален пенсионен фонд -Бъдеще”.
 
11. Вписва „ДЖИ ЕН БИ ГРУП“ ЕООД и „КАРГОФОРТ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
12. Спира производство относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД да извършва дейност на територията на Република Литва, Република Латвия и Република Естония, при условията на свобода на представяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 31.08.2021 г.


На заседанието си на 31.08.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява предложения от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД рисков коефициент в размер 1%.
 
2. Одобрява предложения от Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД рисков коефициент размер 7,63%.
 
3. Одобрява предложения от „Пенсионноосигурителен институт“ АД рисков коефициент в размер 4%.
 
4. Одобрява технически лихвен процент в размер 1%, използван от „Пенсионноосигурителен институт“ АД за определяне на размера на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране.
 
5. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,80%, използван от Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД за определяне на размера на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране.
 
6. Одобрява технически лихвен процент в размер на 0,50%, използван от „Пенсионноосигурителен институт“ АД, за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.
 
7. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“.
 
8. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“.
 
9. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“.
 
10. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на “Универсален пенсионен фонд -Бъдеще”.
 
11. Вписва „ДЖИ ЕН БИ ГРУП“ ЕООД и „КАРГОФОРТ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
12. Спира производство относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД да извършва дейност на територията на Република Литва, Република Латвия и Република Естония, при условията на свобода на представяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 30.08.2021 г.


На заседанието си на 30.08.2021 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., Кралство Нидерландия за закупуване чрез ИП „Евро-Финанс“ АД, гр. София, на 636 240 броя акции (33%) от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., Кралство Нидерландия за закупуване чрез ИП „Евро-Финанс“ АД, гр. София, на 1 650 броя акции (33%) от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 30.08.2021 г.


На заседанието си на 30.08.2021 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., Кралство Нидерландия за закупуване чрез ИП „Евро-Финанс“ АД, гр. София, на 636 240 броя акции (33%) от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., Кралство Нидерландия за закупуване чрез ИП „Евро-Финанс“ АД, гр. София, на 1 650 броя акции (33%) от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

Комисията за финансов надзор проведе онлайн обучителен семинар с поднадзорни лица на теми, свързани с приложението на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансиране на тероризма и актовете по прилагането им

 
    На 26 август 2021 г., Комисията за финансов надзор организира и проведе втори етап от обучителен семинар за поднадзорни лица на теми, свързани с прилагането на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им.
     На срещите, проведени онлайн, бяха разгледани следните теми:
– Оценка на Република България в рамките на Петия оценителен кръг на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа;
– Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в Република България;
– Изготвяне на собствена оценка на риска от задължените лица и определяне на рисков профил на техните клиенти;
– Изисквания към дистанционната идентификация  на клиентите;
– Изисквания на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
– Установени тенденции и типологии за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и предикатни престъпления на национално ниво и в международен мащаб;
– Практики и тенденции, установени при задължените лица при осъществявания от Комисията надзор по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
     По време на обученията експертите на Комисията за финансов надзор осигуриха възможност за обсъждане на отделни въпроси по приложението на разглежданите нормативни актове, поставени от участниците.
     Темите на обучителните семинари бяха обект на засилен интерес сред представителите на бизнеса.
     В обучението, проведено на 26 август 2021 г., участие взеха 231 представители и служители на общо 109 дружества – инвестиционни посредници, колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, пенсионноосигурителни дружества, застрахователи и застрахователни посредници.
     Целта на проведените семинари е да задълбочат разбирането от страна на представителите на небанковия финансов сектор на значението, което има спазването на изискванията на превантивното законодателство и основната им роля за запазването на стабилността на финансовия сектор, както подпомагането на компетентните държавни органи при предотвратяването и разкриването на действия по изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Решения от заседание на КФН на 26.08.2021 г.


На заседанието си на 26.08.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД.
Емисията е в размер на 11 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 100 лева и емисионна стойност 910 лева всяка една, с ISIN код BG1100003141.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Владимир Велинов и Христо Петков за неизпълнителни членове на Съвета на директорите и Веселин Генчев за прокурист на инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД.
 
3. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,40%, използван от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД за определяне на размера на срочни професионални пенсии за ранно пенсиониране.
 
4. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,75%, използван от ПОК „Съгласие“ АД за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.
 
5. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,30%, използван от ПОД „Бъдеще“ АД за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.
 
6. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,30%, използван от ПОД „Бъдеще“ АД за определяне на размера на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране.
 
7. Одобрява предложения от ПОК „Съгласие“ АД рисков коефициент в размер на 1,5%.
 
8. Одобрява предложения от ПОК „Доверие“ АД рисков коефициент в размер на 14,80%.
 
9. Одобрява изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Доверие“.
 
10. Одобрява изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на „ЗУПФ Алианц България”.
 
11. Одобрява изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие“.
 
12. Вписва пазар  – сегмент „Пазар за растеж” (Growth Market-GM) на МСТ MTF SOFIA, организиран от инвестиционен посредник „Капман” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши” № 8, ет. 6, в регистъра на пазарите за растеж, воден от КФН.
 
13. Приема на първо гласуване проект на Наредба за допълнение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 09.09.2021 г. включително.
 
14. Отнема, по искане на дружеството, издадения на „Коактории Финанс” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № 40-ИП на Комисията за финансов надзор от 27.01.2010 г.
 
15. Комисията за финансов надзор спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на ДПФИ II, свързани със звеното за проверка на съответствието (ESMA35-36-1952 BG), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
16. Изпраща писмо до „Република Холдинг” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
17. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

Решения от заседание на КФН на 26.08.2021 г.


На заседанието си на 26.08.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД.
Емисията е в размер на 11 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 100 лева и емисионна стойност 910 лева всяка една, с ISIN код BG1100003141.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Владимир Велинов и Христо Петков за неизпълнителни членове на Съвета на директорите и Веселин Генчев за прокурист на инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД.
 
3. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,40%, използван от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД за определяне на размера на срочни професионални пенсии за ранно пенсиониране.
 
4. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,75%, използван от ПОК „Съгласие“ АД за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.
 
5. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,30%, използван от ПОД „Бъдеще“ АД за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.
 
6. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,30%, използван от ПОД „Бъдеще“ АД за определяне на размера на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране.
 
7. Одобрява предложения от ПОК „Съгласие“ АД рисков коефициент в размер на 1,5%.
 
8. Одобрява предложения от ПОК „Доверие“ АД рисков коефициент в размер на 14,80%.
 
9. Одобрява изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Доверие“.
 
10. Одобрява изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на „ЗУПФ Алианц България”.
 
11. Одобрява изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие“.
 
12. Вписва пазар  – сегмент „Пазар за растеж” (Growth Market-GM) на МСТ MTF SOFIA, организиран от инвестиционен посредник „Капман” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши” № 8, ет. 6, в регистъра на пазарите за растеж, воден от КФН.
 
13. Приема на първо гласуване проект на Наредба за допълнение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 09.09.2021 г. включително.
 
14. Отнема, по искане на дружеството, издадения на „Коактории Финанс” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № 40-ИП на Комисията за финансов надзор от 27.01.2010 г.
 
15. Комисията за финансов надзор спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на ДПФИ II, свързани със звеното за проверка на съответствието (ESMA35-36-1952 BG), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
16. Изпраща писмо до „Република Холдинг” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
17. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

Комисията за финансов надзор организира онлайн обучителен семинар с поднадзорни на КФН лица, на теми свързани с приложението на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им


Комисията за финансов надзор (КФН) планира да организира и проведе онлайн обучителен семинар за поднадзорни на КФН лица на теми, свързани с прилагането на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и актовете по прилагането им, както и идентифицираните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, поместени в публикуваната на 19.01.2020 г. Национална оценка на риска от ИП/ФТ в Република България. Ще бъдат обсъдени и въпроси, отнасящи се до предстоящата оценителна визита, свързана с оценката на Република България в рамките на Петия оценителен кръг на Комитета от експерти за оценката на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL). 
 
Онлайн обучението ще се проведе на 26 август 2021 г. /четвъртък/, от 10:00 ч. до 15:30 ч., чрез платформата Microsoft Teams, за следните поднадзорни лица:
  • инвестиционни посредници (задължени лица по чл. 4, т. 8 от ЗМИП);
  • колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (задължени лица по чл. 4, т. 9 от ЗМИП);
  • управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (задължени лица по чл. 4, т. 10 от ЗМИП);
  • пенсионноосигурителни дружества (задължени лица по чл. 4, т. 11 от ЗМИП);
  • застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП);
  • застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП);
  • застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП).

Участието си може да потвърдите на имейл: lenkova_rd@fsc.bg, не по-късно от 25.08.2021 г. /сряда/ до 12:00 часа.
След потвърждаване на участието Ви ще получите линк към събитието.

Решения от заседание на КФН на 19.08.2021 г.


На заседанието си на 19.08.2021 г. КФН реши:

1. Вписва емисия облигации, издадена от „Еврохолд България“ АД, гр. София, в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 30 000 000 евро, разпределени в 30 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, непривилегировани и свободнопрехвърляеми облигации с ISIN код BG2100013205, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,25%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 26.11.2020 г. и дата на падеж 26.11.2027 г, с погасяване на главницата еднократно на падежа ведно с последното лихвено плащане.
 
2. Издава разрешение на управляващо дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, гр. София, за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип “ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy”.
Вписва “ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy” като национален договорен фонд от отворен тип във водения от КФН регистър.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от национален договорен фонд от отворен тип “ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy”.
Вписва „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, гр. София, като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прагове в регистъра, воден от КФН.
 
3. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД, като одитори които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на Застрахователно дружество „Съгласие“ АД.
 
4. Одобрява предложения от „Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД рисков коефициент в размер на 8,5%.
                                               
5. Одобрява технически лихвен процент в размер на 0,37%, използван от „Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ-Сила“ АД за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.
 
6. Одобрява предложения от „Пенсионноосигурителна компания ДСК-Родина“ АД рисков коефициент в размер на 13,4%.
 
7. Отписва, в резултат на преобразуване чрез вливане, издадената от договорен фонд  „Астра Комодити” емисия дялове, както и договорен фонд „Астра Комодити” от регистрите, водени от КФН.
 
8. Отписва „Евролийз Ауто“ ЕАД, гр. София, като емитент на ценни книжа и емисия облигации, издадени от дружеството в размер на 5 800 броя обикновени, поименни, безналични, неконвертируеми, обезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100010151, поради погасяване на задълженията на емитента по емисията.
 
9. Изпраща писмо до „КАРГОФОРТ“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.                 
           
10. Изпраща писмо до „ДЖИ ЕН БИ ГРУП“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
11. Изпраща писмо до управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.