Заместник председателят на КФН Борислав Богоев се срещна с новоучредената асоциация на застрахователните брокери

Днес, 28 октомври 2010 г., се проведе среща между заместник председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, г-н Борислав Богоев и новоучредената Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), на която се обсъдиха редица теми, свързани с дейността на застрахователния брокер. Председател на Управителния съвет на новата асоциация е Николай Здравков, заместник председатели са Румен Гълъбинов и Моника Минкова и членове на УС са Кольо Делев и Янаки Янакиев. Асоциацията се запозна с предложенията на надзора, свързани с увеличаването на уставния капитал на брокерите, които да бъдат само капиталови дружества, регулирането на размера на брокерските комисионни и повишаване на професионалната квалификация на застрахователните брокери и техните служители. Беше обсъдено и участието на представители на асоциацията в сформираните от КФН работни групи, които ще подготвят предложения за промени в нормативната база.  Г-н Богоев предложи да се проведе кръгла маса в по-широк формат, на която да присъстват и двете брокерски асоциации и да се обсъдят всички въпроси, свързани с брокерската дейност.

Решениe от заседание на КФН от 27 октомври 2010 г.

На свое заседание от 27 октомври  2010 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри коригирано търгово предложение от „Септона” АД, Гърция за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД, гр. София, на акции на „Септона България” АД, гр. Русе от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 6,53 лв.

2. Издава одобрение за промяна в устава  на „Имоти директ” АДСИЦ, гр. София, свързана с увеличаването на капитала на дружеството.

3. Издава временна забрана за търгово предложение от „Синтетика” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД, гр. София на акции на „Етропал” АД, гр. Етрополе от останалите акционери на дружеството.

4. Спира производството за отнемане на издадения лиценз на ИП “Капитал Инженер Проект” ООД, гр. Плевен, за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

 5. Определи размерът на вноската за Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането. Размерът на вноската  не се променя и  8.50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство със сключена „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в България задължителната застраховка „Злополука” на пътниците по чл. 249, т.2 от Кодекса за застраховането, остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителната застраховка.
Сроковете за превеждане на вноските по сметка на Гаранционния фонд са:
а) до 31.01.2011 г. за застраховките, сключени от 1.10.2010 г. до 31.12.2010 г.
б) до 30.04.2011 г. за застраховките, сключени от 1.01.2011 г. до 31.03.2011 г.
в) до 31.07.2011 г. за застраховките, сключени от 1.04.2011 г. до 30.04.2011 г.
г) до 31.10.2011 г. за застраховките, сключени от 1.07.2011 г. до 30.09.2011 г.
д)   до 31.01.2012 г. за застраховките, сключени от 1.10.2011 г. до 31.12.2011 г.

Предстои обнародването на решението  в „Държавен вестник”.

Пазарен обзор на допълнително пенсионно осигуряване към 30.06.2010 г.

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван пазарен обзор на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2010 г., където  се разглеждат основни аспекти от състоянието и развитието на  дейността.

Към 30.06.2010 г. на пазара работят девет пенсионносигурителни дружества, които управляват двадесет и осем фонда за допълнително пенсионно осигуряване. Акумулираните към 30.06.2010 г. нетни активи във фондовете за допълнителното пенсионно осигуряване (ФДПО) са в размер на 3 447 145 хил. лв., в това число в универсалните пенсионни фондове (УПФ) 2 455 079 хил. лв., в професионалните пенсионни фондове (ППФ) 465 237 хил. лв., в доброволните пенсионни фондове (ДПФ) 524 501 хил. лв. и в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФ по ПС) 2 328 хил. лв.

Нарастването на нетните активи е представено за периода 2005 г. – 2010 г. ([Тук])
От натрупаните в УПФ към 30.06.2010 г. 2 455 079 хил. лв. най-голям относителен дял от 26% е инвестиран в държавни ценни книжа, 25% са вложени в акции и други дялови инструменти, 22% са в банкови депозити, 21% в корпоративни облигации и 3% в инвестиционни имоти. 

От натрупаните в ППФ към 30.06.2010 г. 465 237 хил. лв. най-голям относителен дял от 28% е инвестиран в акции и други дялови инструменти, 23% са вложени в корпоративни облигации, 22% са в държавни ценни книжа, 20% в банкови депозити и 2% в инвестиционни имоти.

От натрупаните в ДПФ към 30.06.2010 г. 524 501 хил. лв. най-голям относителен дял от 28% е инвестиран в корпоративни облигации, 28% са вложени в акции и други дялови инструменти, по 17% са в банкови депозити и държавни ценни книжа и 7% в инвестиционни имоти.

От натрупаните в ДПФ по ПС към 30.06.2010 г. 2 328 хил. лв. 80% са инвестирани в държавни ценни книжа, 17% в банкови депозити и 3% в акции и други дялови инструменти.

Към 30.06.2010 г. 3 841 181 лица са осигурени във ФДПО. В това число 2 998 878 в УПФ, 232 187 в ППФ, 605 237 в ДПФ и 4 879 в ДПФ по ПС. Спрямо края на 2005 г. нарастването на осигурените лица е 29% или 869 342 души.

В представените резултати за постигнатата доходност за периода от 2005 г. до 30.09.2010 г. от фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване се вижда, че за всички години освен за 2008 г. постигнатата доходност във ФДПО е положителна. Средноаритметичната доходност за 2005 г. за ППФ и УПФ е в размер съответно на 7,96% и 8,16%. Средноаритметичната доходност за 2006 г. за ППФ и УПФ е в размер съответно на 9,33% и 8,78%. Средноаритметичната доходност за 2007 г. за ППФ и УПФ е в размер съответно на 17,04% и 17,19%, като в тази година е реализирана най-висока положителна средноаритметична доходност. Тъй като голяма част от активите на ФДПО са инвестирани във финансови инструменти (акции,
облигации и т.н.), световната финансова и капиталова криза оказва влияние върху тяхната пазарна стойност. В резултат на това средноаритметична доходност за 2008 г. за ППФ и УПФ е в размер съответно на -22,77%, -21,14%. През 2009 г. се наблюдава относително възстановяване и постигнатата средноаритметична доходност за ППФ и УПФ вече е положителна, в размер съответно на 7,39% и 8,09%. От началото на 2010 г. до 30.09.2010 г. средноаритметична доходност за ППФ и УПФ също е положителна и е в размер съответно на 3,10% и 3,43% (като следва да се има предвид, че периоди по-кратки от една година, какъвто е деветмесечния на 2010 г., не се разглеждат като достатъчно представителни).

Трябва да се отбележи факта, че макар и силно, влиянието на спада на цените на инструментите на финансовите пазари от 2008 г., всички пенсионноосигурителни дружества са постигнали положителна доходност за периода 31.12.2005 г. – 31.12.2009 г. от управлението на активите на задължителните пенсионни фондове.

Комисията за финансов надзор осъществява постоянен контрол по отношение на дейността на пенсионноосигурителните дружества и състоянието на управляваните от тях пенсионни фондове. Надзорната дейност обхваща:
– ежедневен мониторинг на инвестиционната дейност на ПОД и инвестиционните портфейли на пенсионните фондове въз основа на информация, предоставяна в КФН по електронен път пенсионноосигурителните дружество и от банките-попечители
– анализ на финансовото състояние и резултатите от дейността на ПОД на база периодично представяни в КФН финансови отчети и справки /ежемесечни, тримесечни, ежегодни/
– периодично извършване на проверки на място в ПОД – както пълни проверки, в следствие на които се проучват всички аспекти от дейността на ПОД, така и тематични, по конкретни проблеми. За периода 2005-2010 г. са извършени общо 69 проверки на място в ПОД

В следствие на осъществяваната надзорна дейност през периода 2005-2010 г. са приложени различни надзорни мерки. Съставени са общо 224 броя актове за установяване на административни нарушения и са наложени глоби на стойност 926 хил. лв. Прилагани са принудителни административни мерки и са давани различни препоръки за подобряване на дейността на ПОД.

Прилаганите от КФН надзорни практики са насочени както към постигане на ефективен контрол за законосъобразност на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване, така и към установяване и редуциране на присъщи за дейността и специфични рискове, установяване на най-добрите практики на корпоративно управление в бранша и създаване на прозрачност на системата по ДПО, с оглед максимална защита на интересите на осигурените лица.

Важна част от функциите на надзора е и оповестяването на информация за субектите, които оперират на пазара на допълнително пенсионно осигуряване, с цел постигане на прозрачност в пенсионноосигурителната система и повишаване на информираността на отделните участници в нея.

Съобщение относно списък на емитенти и медиите, в които емитентите разкриват регулирана информация пред обществеността

Съгласно чл. 100т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът или лицето, поискало без съгласието на емитента допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, е длъжен да разкрива регулираната информация (периодичната информация, вътрешната информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и другата регулирана информация по смисъла на ЗППЦК) едновременно на комисията и на обществеността. Емитентът, който е извършил само публично предлагане на ценни книжа, е длъжен да разкрива информацията на територията на Република България.
Регулираната информация следва да се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането й до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който не ги дискриминира. Емитентът е длъжен да използва информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки на Европейския съюз.
Действащата нормативна уредба не предвижда изрично задължение емитентите да оповестяват пред регулаторния орган коя информационна агенция или друга медия използват при изпълнението на задължението си по чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК.
Отчитайки важността на информацията относно средствата, чрез които емитентите оповестяват регулираната информация пред обществеността и с оглед улесняване на достъпа до тази информация, уведомяваме инвестиционната общност, че обобщени актуални данни за това се поддържат и оповестяват от „Българска фондова борса – София” АД (БФБ), в качеството му на единствен организатор на регулиран пазар в страната към настоящия момент. Информация за информационната агенция или друга медия, която съответният емитент, който е задължено лице по чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК използва, е достъпна на официалната страница на БФБ. Информацията се поддържа и актуализира периодично на основание чл. 44, ал. 1 и 2 от Правилника за дейността на БФБ.
Към настоящия момент на заглавната страница на официалния сайт на борсата са достъпни списъци на емитенти и медиите, в които разкриват регулирана информация към 30.06.2010г. ( http://download.bse-sofia.bg/Press_releases/Spisak_30062010.pdf ) и към 19.10.2010 г. ( http://download.bse-sofia.bg/others/Spisak_19102010.pdf )

Решения от заседание на КФН от 20 октомври 2010 г.

На свое заседание от 20 октомври 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД, гр. София да организира и управлява договорен фонд „Елана Глобален Фонд Акции”, който е с умерен до висок рисков профил. Договорният фонд ще инвестира предимно в ликвидни финансови инструменти на чуждестранни дружества, допуснати до/или търгувани на международни финансови пазари. Потвърждава проспект  за публично предлагане на дялове на ДФ „Елана Глобален Фонд Акции” и ги вписва в публичния регистър. Вписва ДФ „Елана Глобален Фонд Акции”  като емитент в публичния регистър, воден от КФН.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение  от „Пластхим-Т” АД, гр. Тервел за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД, гр. София на акции на „Формопласт” АД, гр. Кърджали от останалите акционери на дружеството.

3. Вписва емисия варанти,  издадени от Инвестор.БГ” АД  с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 79 963 броя  безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти с емисионна стойност 4 лева всеки, които дават право на титулярите на варантите да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат  съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 12.40 лева на акция, които „Инвестор.БГ” ще издаде при последващо увеличение на капитала си. АД. На 11 август т. г. КФН  потвърди проспект за публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от „Инвестор.БГ” АД.

4. Одобри  промени в устава на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, гр. София , гласувани на проведено общо събрание на акционерите на 16.09.2010 г. Промените в устава са съобразени с измененията в Закона за Търговския регистър се отнасят до свикване на ОСА  и  състава на съвета на директорите.

5. Прие проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
Приетите изменения са свързани с обмена на информация между европейските надзорни органи, допълнителния капитал на инвестиционните посредници, определяне на кредитни оценки и др. Допълненията са съобразени със следните директиви:
 Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 16.09. 2009 г. за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО,  Директива 2009/27/ЕО на комисията от 7.04.2009 г. за изменение на някои приложения към Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,  Директива 2009/83/ЕО на Комисията от 27.07.2009 г. за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО. 

Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни и публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Нормативна уредба” – „Проекти”.

6. Издава одобрение на застрахователния брокер „Тотал Инс–Застрахователен брокер” ЕООД, гр. София,  да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Полша, Румъния, Нидерландия, Гърция, Португалия, Белгия, Чехия, Унгария, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финландия, Ирландия, Литва, Латвия, Словения, Естония, Кипър, Люксембург и Малта.

Данни за застрахователния и здравноосигурителния пазар към края на месец август 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец август 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.
За периода януари-август 2010 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 892 222 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 159 103 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 5,7 % в общото застраховане и ръст от 9,0 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 3,8 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (37,9 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (33,3 %) или общо 71,3 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 18,9 % от общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Правни разноски”, „Летателни апарати”, „Обща гражданска отговорност”, „Гаранции” и „Помощ при пътуване”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец август 2010 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 122 454 хил. лв. и формират 77,0 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,2 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 6 754 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховка „Живот” и рента, по „Допълнителна застраховка” и по „Постоянна здравна застраховка”.
Към края на месец август 2010 г. дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират брутен премиен приход от 29 950 хил. лв., с което се отчита ръст от 8,1 % на годишна база.  Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (32,0 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,2 %).
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.08.2010 г. възлиза на 209 231.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2008 г. до 30.09.2010 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -2,49 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2008 г. до 30.09.2010 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на -3,14 на сто. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 0,51 на сто, а за ППФ съответно е -0,14 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.
Пълният текст на решения № 665-УПФ и № 666-ППФ  от 19.10.2010 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността на годишна база за предходния двугодишен период и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решениe от заседание на КФН от 19 октомври 2010 г.

На свое заседание от 19 октомври 2010 г. КФН взе следното решение:

1. Одобри коригирано търгово предложение, вх. № 15-00-12 от 08.10.2010 г., от „ТИМ Клуб” ООД, гр. Варна за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна Кооперативна банка” АД, гр. София на акции на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 54,00 лв.

Проблемите, свързани със задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, бяха обсъдени на съвместна пресконференция, проведена в КФН

Днес, 19 октомври 2010 г., Постоянно действащата работна група по въпросите на задължителните застраховки „Гражданска отговорност” организира пресконференция, на която представи новите мерки за разрешаване на проблемите, свързан с „Гражданската отговорност”, като нисък обхват, лоша отчетност на полиците, увеличаване на броя и стойността по претенциите. Това е първата пресконференция с всички участници в междуведомствената работна група, основана  през 2008 г., от представители на Комисия за финансов надзор, Министерство на вътрешните работи,  Министерски съвет, Министерство на финансите, Асоциация на българските застрахователи, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.
Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, който е председател на Постоянната работна група, представи мерките, които са предприети от страна на комисията с цел увеличаване на обхвата и по-добрата отчетност на полиците. КФН е приела на  първо четене две наредби, а именно Наредбата за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, с която се поставя начало на отчитането на полиците в рамките на 24 часа след сключването им. Тази система ще спомогне да се елиминират редица грешки, които сега се допускат при полиците „на кочан”. Предвижда се въвеждането на електронен оптичен четец за разчитане на информацията от свидетелствата за управление, създаване на регистър на щети в ГФ, както и създаване на база данни в КФН за предявените пред застрахователите щети. Другата наредба касае измененията и допълненията в Наредба № 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви и се отнася до методите за образуване на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. С нея се въвежда резерв по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в допълнение на пренос-премийния резерв, чийто размер е обвързан с минимално определена необходима сума за покритие на риска за едно застраховано МПС. Образуването на този резерв се налага поради завишения риск по тази застраховка, породен от високата пазарна конкуренция, водеща до намаляване на цената, както и от увеличение на плащанията вследствие нарастване на средния размер на претенциите, особено във връзка с неимуществени вреди. Несигурността по отношение на бъдещите плащания нараства още повече поради увеличаване на броя и стойността на претенциите, предявени по съдебен ред, както и голямото забавяне в предявяване на щетите.
От Министерство на вътрешните работи г-н Антон Антонов – началник сектор „Пътна полиция” говори за предстоящото повишаване на контрола по пътищата. „Започваме комплексна проверка, в която ще се включва и наличието на „Гражданска отговорност” – каза той – освен това новите камери, поставени по кръстовищата, ще констатират и липсата на въпросната застраховка, след което водачите ще  бъдат издирвани да си платят глобата, която е в размер от 400 до 600 лева”.
Г-н Орлин Пенев, председател на  Асоциация на българските застрахователи се спря на изключително социалния характер на застраховката „Гражданска отговорност”, тъй като тя защитава всички участници в пътнотранспортното произшествие, дори виновния водач, който е причинил нематериални щети, тъй като огромните обезщетения ще бъдат поети от застрахователя. „Винаги някой плаща за произшествие на пътя, но срещу 100-200 лева годишно можеш да си предотвратиш плащане от няколко милиона, ако не дай боже предизвикаш тежка неимуществена щета”- каза г-н Пенев.
Г-н Атанас Табов, председател на УС на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи говори, че едно от условията ние да станем член на международната система „Зелена карта” след като България е станала член на ЕС е било именно да докажем обхват от 90 % застраховани автомобили, а в момента обхватът е под 80 %, поради което могат да се очакват санкции. „Възможно е да ни бъде върнат граничния контрол по европейските граници за наличност на „Гражданска отговорност”, което би било твърде обидно за всички нас”- допълни г-н Богоев.
Председателят на Гаранционния фонд г-н Борислав Михайлов акцентира върху застрашителното увеличаване на сумите по претенциите от катастрофи в чужбина и даде един пример когато български шофьор без „Гражданска отговорност” е направил тежко ПТП в Гърция с четири човешки жертви. Наследниците са завели претенция за 1 700 000 евро. „И тези суми трябва да се плащат от Гаранционния фонд, но след това с регресен иск ги изискваме от виновното лице” – конкретизира той.
Комисар Алекси Стратиев – Заместник директор на Главна дирекция „Охранителна полиция” каза, че още тази седмица започва една голяма кампания по пътищата за проверка на „Гражданска отговорност”  и припомни, че задължението за сключена застраховка  важи и за моторното превозно средство, което стои в двора, не само за това, което е по пътищата.
Всички участници се обединиха около тезата, че застраховката защитава гражданите и би трябвало да бъде за всички автомобили в движение, а тези които не са в движение собствениците им би трябвало да задвижат процедурата по отписването им от регистъра. По този начин ще бъде и по-точно отчитането на процента незастраховани МПС-та и обхватът на застраховката положително ще се вдигне.

Съобщение относно обявяването на действителните собственици на дружествата, работещи в областта на небанковия финансов сектор

Обявяването  на действителните собственици на дружествата, работещи в областта на небанковия финансов сектор беше една от съществените промени в Закона за Комисията за финансов надзор, приети през от юни 2010 г.  В тази връзка  на 4 август тази година, спазвайки законоустановения срок, КФН прие образец на декларация относно разкриване на действителните собственици на  съответните поднадзорни лица. Съгласно приетите промени в Закона за Комисия за финансов надзор, това задължение засяга застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери, здравните дружества, дружествата за допълнително социално осигуряване, регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества (§ 27, ал. 1, § 28, ал. 1 и § 29, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор). Посочените лица бяха длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на промените да декларират действителните собственици, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество. Законовият срок за подаване на тази информация изтече в средата на септември и в момента в трите управления към комисията се обработват постъпилите данни.
В областа на капиталовия пазар са задължени да подават въпросната информация 58 инвестиционни посредници и  37 управляващи дружества. Към момента в КФН са изпълнили задължението си 85 %,  от тях, тоест от всичките 95 задължени лица, подалите информация са 80.
В областта на  застраховането 88 % са подали информацията, тоест от 34 застрахователни дружества 30 са подали списък и  декларация за реалните собственици. От 350 застрахователните брокери  около 120 не са подали изисканата информация.
В областта на доброволното здравнотоосигуряване 90 % от дружествата са разкрили реалните си собсвеници, като от 20 компании 2 не са подали  необходимата информация.
В областта на  пенсионното осигуряване всичките 9 лицензирани пенсионни дружества в определения срок са предоставили списъци за действителните собственици и декларации с информация за тях. 
В момента се извършва проверка на постъпилите документи, като в случай на необходимост, съответния заместник-председател изисква допълнителна информация или документи. Дружествата съответно разполагат със срок не по-дълъг от един месец за отстраняване на непълноти или подаване на допълнителна информация. 
По отношение на задължените лица, които не са изпълнили изискванията на закона, се прилагат съответни принудителни административни мерки.
      След приключването на процедурата по разкриване на информацията, тя ще бъде публично оповестена.