Данни за застрахователния и здравноосигурителния пазар към края на месец август 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец август 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.
За периода януари-август 2010 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 892 222 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 159 103 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 5,7 % в общото застраховане и ръст от 9,0 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 3,8 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (37,9 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (33,3 %) или общо 71,3 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 18,9 % от общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Правни разноски”, „Летателни апарати”, „Обща гражданска отговорност”, „Гаранции” и „Помощ при пътуване”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец август 2010 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 122 454 хил. лв. и формират 77,0 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,2 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 6 754 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховка „Живот” и рента, по „Допълнителна застраховка” и по „Постоянна здравна застраховка”.
Към края на месец август 2010 г. дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират брутен премиен приход от 29 950 хил. лв., с което се отчита ръст от 8,1 % на годишна база.  Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (32,0 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,2 %).
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.08.2010 г. възлиза на 209 231.