Пазарен обзор на допълнително пенсионно осигуряване към 30.06.2010 г.

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван пазарен обзор на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2010 г., където  се разглеждат основни аспекти от състоянието и развитието на  дейността.

Към 30.06.2010 г. на пазара работят девет пенсионносигурителни дружества, които управляват двадесет и осем фонда за допълнително пенсионно осигуряване. Акумулираните към 30.06.2010 г. нетни активи във фондовете за допълнителното пенсионно осигуряване (ФДПО) са в размер на 3 447 145 хил. лв., в това число в универсалните пенсионни фондове (УПФ) 2 455 079 хил. лв., в професионалните пенсионни фондове (ППФ) 465 237 хил. лв., в доброволните пенсионни фондове (ДПФ) 524 501 хил. лв. и в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФ по ПС) 2 328 хил. лв.

Нарастването на нетните активи е представено за периода 2005 г. – 2010 г. ([Тук])
От натрупаните в УПФ към 30.06.2010 г. 2 455 079 хил. лв. най-голям относителен дял от 26% е инвестиран в държавни ценни книжа, 25% са вложени в акции и други дялови инструменти, 22% са в банкови депозити, 21% в корпоративни облигации и 3% в инвестиционни имоти. 

От натрупаните в ППФ към 30.06.2010 г. 465 237 хил. лв. най-голям относителен дял от 28% е инвестиран в акции и други дялови инструменти, 23% са вложени в корпоративни облигации, 22% са в държавни ценни книжа, 20% в банкови депозити и 2% в инвестиционни имоти.

От натрупаните в ДПФ към 30.06.2010 г. 524 501 хил. лв. най-голям относителен дял от 28% е инвестиран в корпоративни облигации, 28% са вложени в акции и други дялови инструменти, по 17% са в банкови депозити и държавни ценни книжа и 7% в инвестиционни имоти.

От натрупаните в ДПФ по ПС към 30.06.2010 г. 2 328 хил. лв. 80% са инвестирани в държавни ценни книжа, 17% в банкови депозити и 3% в акции и други дялови инструменти.

Към 30.06.2010 г. 3 841 181 лица са осигурени във ФДПО. В това число 2 998 878 в УПФ, 232 187 в ППФ, 605 237 в ДПФ и 4 879 в ДПФ по ПС. Спрямо края на 2005 г. нарастването на осигурените лица е 29% или 869 342 души.

В представените резултати за постигнатата доходност за периода от 2005 г. до 30.09.2010 г. от фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване се вижда, че за всички години освен за 2008 г. постигнатата доходност във ФДПО е положителна. Средноаритметичната доходност за 2005 г. за ППФ и УПФ е в размер съответно на 7,96% и 8,16%. Средноаритметичната доходност за 2006 г. за ППФ и УПФ е в размер съответно на 9,33% и 8,78%. Средноаритметичната доходност за 2007 г. за ППФ и УПФ е в размер съответно на 17,04% и 17,19%, като в тази година е реализирана най-висока положителна средноаритметична доходност. Тъй като голяма част от активите на ФДПО са инвестирани във финансови инструменти (акции,
облигации и т.н.), световната финансова и капиталова криза оказва влияние върху тяхната пазарна стойност. В резултат на това средноаритметична доходност за 2008 г. за ППФ и УПФ е в размер съответно на -22,77%, -21,14%. През 2009 г. се наблюдава относително възстановяване и постигнатата средноаритметична доходност за ППФ и УПФ вече е положителна, в размер съответно на 7,39% и 8,09%. От началото на 2010 г. до 30.09.2010 г. средноаритметична доходност за ППФ и УПФ също е положителна и е в размер съответно на 3,10% и 3,43% (като следва да се има предвид, че периоди по-кратки от една година, какъвто е деветмесечния на 2010 г., не се разглеждат като достатъчно представителни).

Трябва да се отбележи факта, че макар и силно, влиянието на спада на цените на инструментите на финансовите пазари от 2008 г., всички пенсионноосигурителни дружества са постигнали положителна доходност за периода 31.12.2005 г. – 31.12.2009 г. от управлението на активите на задължителните пенсионни фондове.

Комисията за финансов надзор осъществява постоянен контрол по отношение на дейността на пенсионноосигурителните дружества и състоянието на управляваните от тях пенсионни фондове. Надзорната дейност обхваща:
– ежедневен мониторинг на инвестиционната дейност на ПОД и инвестиционните портфейли на пенсионните фондове въз основа на информация, предоставяна в КФН по електронен път пенсионноосигурителните дружество и от банките-попечители
– анализ на финансовото състояние и резултатите от дейността на ПОД на база периодично представяни в КФН финансови отчети и справки /ежемесечни, тримесечни, ежегодни/
– периодично извършване на проверки на място в ПОД – както пълни проверки, в следствие на които се проучват всички аспекти от дейността на ПОД, така и тематични, по конкретни проблеми. За периода 2005-2010 г. са извършени общо 69 проверки на място в ПОД

В следствие на осъществяваната надзорна дейност през периода 2005-2010 г. са приложени различни надзорни мерки. Съставени са общо 224 броя актове за установяване на административни нарушения и са наложени глоби на стойност 926 хил. лв. Прилагани са принудителни административни мерки и са давани различни препоръки за подобряване на дейността на ПОД.

Прилаганите от КФН надзорни практики са насочени както към постигане на ефективен контрол за законосъобразност на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване, така и към установяване и редуциране на присъщи за дейността и специфични рискове, установяване на най-добрите практики на корпоративно управление в бранша и създаване на прозрачност на системата по ДПО, с оглед максимална защита на интересите на осигурените лица.

Важна част от функциите на надзора е и оповестяването на информация за субектите, които оперират на пазара на допълнително пенсионно осигуряване, с цел постигане на прозрачност в пенсионноосигурителната система и повишаване на информираността на отделните участници в нея.