КФН прие изменения и допълнения в Наредба № 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН прие изменения и допълнения в Наредба № 9 от 19.11.2009 г.  за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
Промените в наредбата произтичат от натрупания опит по нейното прилагане, от необходимостта от уеднаквяване с терминологията на Закона за пазарите на финансови инструменти и прецизиране на някои текстове.
Наредбата предвижда в случаите, когато до 12 ч. в деня на оценката не е обявена цена на обратно изкупуване на акции, съответно дялове, издадени от колективна инвестиционна схема, оценяването им да се извършва по последната обявена цена, като пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-председателя на КФН за това. Промяната цели уеднаквяване на оценката, която извършват пенсионноосигурителните дружества, за едни и същи акции или дялове на колективни инвестиционни схеми.
Друга промяна засяга последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност, която ще се извършва към последния работен ден на всяко тримесечие от независим оценител с правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, съгласно Закона за независимите оценители. Съгласно досега действащите разпоредби тази оценка се осъществяваше само два пъти годишно. Промяната цели да се даде възможност на пенсионноосигурителните дружества да реагират по-гъвкаво и адекватно на промените в цените на пазара на недвижимите имоти.
Наредбата предвижда пенсионноосигурителните дружества да започнат да оценяват активите на управляваните фондове за допълнително пенсионно осигуряване по предвидения в нея начин от 1 юли 2009 г.
Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.

Решения от заседание на КФН от 27 март 2009 г.

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Юръп Инвест” АД, гр. София (в процес на учредяване). Лицензът е за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип. Учредители са Павел Кочалка, притежаващ 81 % от капитала, Даниел Буриан и Владимир Урбан с по 9.5 % от капитала. В Съвета на директорите на дружеството влизат  Павел Кочалка – председател на СД, Чавдар Драгиев – зам.председател и изпълнителен директор и  Даниел Буриан – член на  СД. „Юръп Инвест” АД следва да удостовери пред КФН в 14-дневен срок, че изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК от 300 000 лв. е изцяло внесен.

2. Издаде на УД „Общинска банка Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София, разрешение за организиране и управление на два договорни фонда – „Общинска банка – Перспектива” и „Общинска банка – Балансиран” . Фондът „Общинска банка – Перспектива” е с умерено до високо ниво на риск, а „Общинска банка – Балансиран”  –  само с умерено ниво на риск. Потвърждава проспекти за публично предлагане на дялове на двата договорни фонда и ги вписва във водения от КФН регистър.

3. Наложи временна забрана за публикуване на търгово предложение от „СТС Инвест Холдинг” АД, гр. Габрово, за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС” АД, гр. София на акции на „Независимост – 40” АД, гр. Габрово от останалите акционери на дружеството.

4. Издаде одобрение за промяна в устава на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София. Променя се капиталът на дружеството от 650 000 лв. на 972 270 лв. и се създава Одитен комитет, предвиден в Закона за независимия финансов одит.

5. Одобри оздравителна програма на ИП „ЕФГ Секюритис България” ЕАД, гр. София относно увеличаване на собствения капитал на дружеството. Одобрената оздравителна програма трябва да бъде изпълнена в срок до 28.05.2009 г.

6. Разгледа уведомление от „Интерамерикан България” ЗЕАД, гр. София за намерение да извършва дейност по застраховане на територията на други държави членки при условията на свобода на предоставяне на услуги. КФН ще уведоми компетентния орган на Република Румъния за намеренията на  „Интерамерикан България” ЗЕАД.

7. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Деница  Кръстева.

КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за лицензиите за извършване на дейност като регулиран пазар

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11  за лицензиите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел.
С промените се цели привеждане на разпоредбите на наредбата в съответствие с промените в Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (направени с преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции – приет на второ четене в Народното събрание на 19 март, с който се транспонира Директива 2007/44/ЕС за извършване на предварителна оценка на придобиването и увеличаване на участието в кредитни институции, застрахователи, презастраховател и инвестиционни посредници).
Въведени са допълнителни документи, изискуеми от лицето, което придобива или увеличава квалифицирано участие в инвестиционен посредник (съответно управляващо дружество). Целта е получаване на достатъчно информация за извършване оценка на придобиването с оглед въведените в закона пет критерия, въз основа на които се извършва преценката.
(-     репутация на лицето;
–  репутация и опит на лицата които ще ръководят дейността на инвестиционния посредник,
– финансовата стабилност на заявителя от гледна точка на видовете услуги, които инвестиционният посредник предлага;
– ефективно инкорпориране на посредника в групата, ако става част от такава в резултат на придобиването, което не възпрепятства осъществяването на надзор върху него;
– свързаността на придобиването с престъпления, като изпиране на пари и финансиране на тероризма. )
При определяне на документите, необходими за оценка на горепосочените критерии са взети предвид препоръките на CESR, CEBS и CEIOPS за оценка на придобиването и увеличаване на участието във финансовия сектор съгласно Директива 2007/44/ЕС.
Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.

КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Промените целят преодоляване на затрудненията, свързани преди всичко с упражняването на надзор върху концентрацията на експозициите на инвестиционните посредници. Във връзка с това се въвежда допълнение в съдържанието на уведомлението, което инвестиционните посредници са длъжни да подадат до комисията, в случаите когато експозициите им надвишат някое от ограниченията в наредбата. Така, в уведомлението трябва да се посочват освен причините, довели до превишението и конкретни мерки, както и конкретен срок за привеждане на експозициите в съответствие с установените ограничения. При необходимост, заместник-председателят може да даде друг срок или да задължи инвестиционния посредник да промени предвижданите мерки за привеждане на експозициите в съответствие с установените ограничения.
Предприети са изменения в някои разпоредби, чрез които се отстраняват някои констатирани в практиката несъвършенства и се отчита натрупания опит по прилагането на нормативната уредба. Очакваните резултати от прилагането на наредбата са гарантиране защита интересите на инвестиционните посредници.
Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.

КФН прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
С приетия проект се цели оптимизиране на условията, при които дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти могат да извършват дейност, както и разширяване на възможностите на тези дружества да инвестират набраните от тях средства.
Основният капитал на дружествата със специална инвестиционна е увеличен на 1 000 000 лв.
Осигурява се възможност да се придобиват имоти на територията на държави-членки на ЕС.
Разширен е предметът на дейност на дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, като е предвидена възможност да инвестират в дялови участия в дружества, които имат същия и сходен предмет на дейност, за да могат да вземат участие в по-мащабни проекти по изграждане и управление на недвижими имоти, които не биха могли да осъществят самостоятелно.
Отпада забраната банката-депозитар да отпуска кредити на дружеството със специална инвестиционна цел, чийто средства съхранява.
Дава се възможност за инвестиции в облигации, издадени с цел финансиране  на мащабни инфраструктурни проекти.
Премахнато е задължението за издаване на права при задължителното по закон първоначално увеличаване на капитала. Практиката е показала, че такова задължение е неоснователно и води до икономически нежелани резултати – придобиване на участие в капитала на дружеството на цена значително по-висока от обявената от дружеството емисионна стойност.  
Променен е режимът на отнемане на лиценз на дружество със специална инвестиционна цел. Въведена е възможност за отнемане на лиценза по молба на дружеството като от това няма да следва  прекратяване на дружеството, а само заличаване на обозначението „АДСИЦ” от фирмата, съответно дружеството няма да ползва данъчни облекчения, но ще запази статута си на публично дружество.
Законопроектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.

КФН прие проект на Закон за регистрацията, клиринга и сетълмента на сделки с безналични финансови инструменти

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН прие проект на Закон за регистрацията, клиринга и сетълмента на сделки с безналични финансови инструменти, чието изготвянето е предизвикано от необходимостта за осъвременяване на българската правната уредба по отношение на пост-трейдинг инфраструктурата във връзка с единния пазар на финансови инструменти и услуги на територията на цялата Европейска общност, както и от динамичното развитие на капиталовите пазари в глобален мащаб, многообразието от финансови инструменти и налагането на нови техники за търговия с финансови инструменти.
Със закона се цели осигуряване на по-висока степен на защита на инвеститорите, поддържане на стабилността и общественото доверие във финансовия пазар, поддържане на условия за развитие на справедлив, открит и ефективен пазар на финансови инструменти.
На законово ниво е регламентирано създаването на системи за отразяване на сключените на пазара сделки, отговорностите на отделните лица във веригата на извършваните дейности, рисковете, които се поемат, както и тяхното управление.
Обособена е дейността по регистрация на безналичните финансови инструменти в националната електронна регистрационна система, която отразява собствеността на безналичните финансови инструменти и всички обстоятелства, свързани с нея. Тази дейност се организира и управлява от Централен депозитар. Нов аспект в законодателството е предвидената възможност за водене на сметки от лица, които държат по обща сметка безналични финансови инструменти на две или повече лица. Воденето на тези сметки ще улесни трансграничната търговия с безналични финансови инструменти.
Дейността по осигуряване на сетълмент на сделките с безналични финансови инструменти е отделена от дейността по регистрацията на безналичните финансови инструменти. Обособяването е предизвикано от необходимостта да бъдат премахнати пречките пред свободната конкуренция чрез отварянето на пазара.
Друг нов аспект е предвиденото въвеждане на фигурата на клиринговата къща, с която се цели постигане на по-голяма стабилност и прозрачност на пазара на финансови инструменти, особено във връзка с прилагането на съвременни техники за търговия и с търговията на финансови инструменти, различни от ценни книжа, например деривати.
С проекта се въвежда фигурата на „централния съконтрагент”, чиято цел е гарантиране на сделките с безналични финансови инструменти, сключени между институции, които отговарят по всяко време на определени в неговите правила изисквания за капитал, както и за учредяване и поддържане на обезпечения.
По отношение на Централният депозитар може да се каже, че освен че организира и управлява националната електронна регистрационна система, той е и оператор на система за сетълмент. Той трябва само да приведе дейността си в съответствие с разпоредбите на закона за срок 6 месеца от влизането му в сила, без да получава лиценз за извършване на дейност като системен оператор. За извършване на дейност като клирингова къща трябва да получи лиценз от Комисията.
Законопроектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.

Промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2008 г. и служебно разпределени лица през 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за цялата 2008 г., както и резултатите от проведените през 2008 г. четири служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
 Общо 23 190 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2008 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие на 2008 г. е 14 866 хил. лв.
 През цялата 2008 г. общо 84 748 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 58 107 хил. лв. В сравнение с 2007 г. лицата, променили участието си, намаляват с  9,40 на сто, а размерът на прехвърлените средства намалява с 1,16 на сто.
 През 2008 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 99 972 лица, от които 85 872 лица в универсалните пенсионни фондове и 14 100 лица в професионалните. Служебно разпределените лица през 2008 г. в универсалните пенсионни фондове съставляват 52,21 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени), а в професионалните – 70,91 на сто.
 Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие и за 2008 г. и от проведените служебни разпределения през 2008 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2008 г.

Приети са изменения в Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от КСО

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", прие решение № 278- ПОД, с което измени Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (Изискванията).
След приемането на Изискванията настъпиха обективни обстоятелства, свързани с трайно понижаване на доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и реализиране на отрицателна доходност за 2008 г. Това наложи преосмисляне на показателите за определяне и публично оповестяване на постигнатите инвестиционни резултати при управлението на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и по-конкретно на възможността за използване на коефициента на Шарп. В периоди, когато постигнатата доходност при управлението на активите е по-ниска от определената безрискова норма, стойностите на коефициента на Шарп са отрицателни. Ако два фонда са постигнали еднаква доходност, по-ниска от безрисковата, за фонда който има по-високо стандартно отклонение (т.е. по-висок риск), се получава по-висока стойност на коефициента на Шарп. В тези случаи използването на коефициента на Шарп се третира нееднозначно в специализираната литература и в инвестиционните среди и използването му може да бъде заблуждаващо за осигурените лица.
Предвид на това и съгласно приетите промените в Изискванията, коефициентът на Шарп ще се оповестява публично, само ако постигнатата номинална доходност при управлението на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване е по-висока от безрисковата доходност за периода, за който се обявяват инвестиционните резултати.
Пълният текст на решение 278-ПОД/20.03.2009 г. може да намерите в раздел "Административни документи", „Решения”. Изискванията може да намерите в раздел "Административни документи", "Изисквания".

Утвърдени са изисквания към вида, формата и съдържанието на годишния доклад по чл.252,ал. 2 от КСО

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", прие решение № 280- ПОД, с което утвърди Изисквания към вида, формата и съдържанието на годишния доклад по чл. 252, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /Изисквания/.

Пълния текст на решение 280-ПОД/20.03.2009 г. може да намерите в раздел "Административни документи", „Решения”. Изискванията може да намерите в раздел "Административни документи" – "Изисквания".

„Интерпром Брокерс” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери