Утвърдени са изисквания към вида, формата и съдържанието на годишния доклад по чл.252,ал. 2 от КСО

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", прие решение № 280- ПОД, с което утвърди Изисквания към вида, формата и съдържанието на годишния доклад по чл. 252, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /Изисквания/.

Пълния текст на решение 280-ПОД/20.03.2009 г. може да намерите в раздел "Административни документи", „Решения”. Изискванията може да намерите в раздел "Административни документи" – "Изисквания".