КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Промените целят преодоляване на затрудненията, свързани преди всичко с упражняването на надзор върху концентрацията на експозициите на инвестиционните посредници. Във връзка с това се въвежда допълнение в съдържанието на уведомлението, което инвестиционните посредници са длъжни да подадат до комисията, в случаите когато експозициите им надвишат някое от ограниченията в наредбата. Така, в уведомлението трябва да се посочват освен причините, довели до превишението и конкретни мерки, както и конкретен срок за привеждане на експозициите в съответствие с установените ограничения. При необходимост, заместник-председателят може да даде друг срок или да задължи инвестиционния посредник да промени предвижданите мерки за привеждане на експозициите в съответствие с установените ограничения.
Предприети са изменения в някои разпоредби, чрез които се отстраняват някои констатирани в практиката несъвършенства и се отчита натрупания опит по прилагането на нормативната уредба. Очакваните резултати от прилагането на наредбата са гарантиране защита интересите на инвестиционните посредници.
Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.