КФН прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
С приетия проект се цели оптимизиране на условията, при които дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти могат да извършват дейност, както и разширяване на възможностите на тези дружества да инвестират набраните от тях средства.
Основният капитал на дружествата със специална инвестиционна е увеличен на 1 000 000 лв.
Осигурява се възможност да се придобиват имоти на територията на държави-членки на ЕС.
Разширен е предметът на дейност на дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, като е предвидена възможност да инвестират в дялови участия в дружества, които имат същия и сходен предмет на дейност, за да могат да вземат участие в по-мащабни проекти по изграждане и управление на недвижими имоти, които не биха могли да осъществят самостоятелно.
Отпада забраната банката-депозитар да отпуска кредити на дружеството със специална инвестиционна цел, чийто средства съхранява.
Дава се възможност за инвестиции в облигации, издадени с цел финансиране  на мащабни инфраструктурни проекти.
Премахнато е задължението за издаване на права при задължителното по закон първоначално увеличаване на капитала. Практиката е показала, че такова задължение е неоснователно и води до икономически нежелани резултати – придобиване на участие в капитала на дружеството на цена значително по-висока от обявената от дружеството емисионна стойност.  
Променен е режимът на отнемане на лиценз на дружество със специална инвестиционна цел. Въведена е възможност за отнемане на лиценза по молба на дружеството като от това няма да следва  прекратяване на дружеството, а само заличаване на обозначението „АДСИЦ” от фирмата, съответно дружеството няма да ползва данъчни облекчения, но ще запази статута си на публично дружество.
Законопроектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.