Решения от заседание на КФН от 31.05.2007 г.

На свое  заседание от 31.05.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия от 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и минимална емисионна стойност 10 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Бианор” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно решение взето на заседание на Общото събрание на акционерите на „Бианор” АД, проведено на 06.11.2006 г. и решение на Съвета на директорите от 26.04.2007 г.

Предмет на дейност на дружеството е планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги, свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите и др. Основната сфера на дейност на емитента към момента е разработването на софтуерни решения за клиенти и собствени софтуерни продукти.
Средствата от емисията ще спомогнат за разширяването на продуктовия каталог на дружеството чрез инвестиции в нови продукти, както и планирано изкупуване на бизнесиу разширяващи портфейла на „Бианор” АД.

Дружеството се управлява от СД в състав: Николай Рашев – Председател на СД и ИД, Костадин Йорданов – Зам.-председател и член на СД, Стефан Лилов – член на СД, Сия Йорданова – член на СД, Станислава Дочева – член на СД, Надежда-Еди георгиева – член на СД.  Основни акционери в дружеството са членове на СД – Николай Рашев с 41,77% от капитала, Костадин Йорданов с 41,77%, Сия Йорданова с 7,17%.

Дружеството е част от икономическа група, но в юридически смисъл не е регистриран холдинг. „Бианор” АД има дялове в следните дружества : „Бианор Сървисиз” ЕООД – 100% собственост на дяловете; „Некстборн” ОДД с 80% собственост на дяловете; „Ол Телекомс” АД  с 15% от капитала и „Най Маг” ООД с 2/3 собственост на дяловете

2. Издаде на“ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД разрешение за организиране и управление на договорен фонд “ЦКБ Гарант”.
Основната цел на фонда е запазване и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на минимален риск. Фондът ще инвестира до 95% от активите си в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от България или друга страна-членка, във влогове в банки; до 50% от активите ще се инвестират в ипотечни и други дългови ценни книжа; до 70% в корпоративни облигации и инструменти на паричния пазар. Номиналната стойност на един дял е 10 лв.

3. Вписа последваща емисия от акции на “Софарма  логистика” АД. Емисията е в размер на 2 742 075 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени в резултат на увеличение капитала на дружеството от 2 743 428 лв. на 5 485 503 лв.

4. Одобри промяна в устава на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ,  която ще бъде гласувана на предстоящото общо събрание на акционерите.  Промяната се отнася до овластяване на СД на дружеството за вземане на решения за увеличаване капитала на дружествата.

5. Одобри промяна в устава на “Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ,  която ще бъде гласувана на предстоящото общо събрание на акционерите.

6. Прие на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Промените предвиждат завишаване на контрола над сделките, сключвани посредством системата COBOS от служители на инвестиционния посредник. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник”.

Приетите изменения и допълнения са следните:
Създава се  нова ал. 3 на чл. 8 от Наредба № 1 със следната редакция:
(3) Лицата по ал. 1 подписват декларация в която посочват дали свързани с тях лица по смисъла на § 1, т. 12 от ДР на ЗППЦК извършват търговия с финансови инструменти посредством електронната система по чл. 24, ал. 1. При промяна в обстоятелствата посочени в декларацията по изречение първо деклараторът незабавно представя нова декларация и я предава на ръководителя на отдела за вътрешен контрол. 

Приема се изречение второ на  чл. 54б, ал. 1 от Наредба №:
Чл. 54б. (1). Отделът за вътрешен контрол в края на всяка работна седмица извършва проверка и на сделките сключени посредством електронната система по чл. 24, ал. 1 от членовете на управителните и на контролните органи и всички други лица, които работят по договор за инвестиционния посредник.

Приема се изречение второ на  чл. 54б, ал. 2 от Наредба №:
Чл. 54б. (2) В края на всеки месец отделът за вътрешен контрол извършва проверка за спазването на чл. 8 от членовете на управителните и на контролните органи и всички други лица, които работят по договор за инвестиционния посредник.

 

Утвърдени са образци на финансови отчети и справки за дейността на фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди образци на финансови отчети и справки за дейността на фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
Пенсионноосигурителните дружества трябва да представят по електронен път в КФН информация съгласно утвърдените образци.
Пълният текст на решение № 711 – ПОД /29.05.2007 г. може да намерите в раздел "Документи".
Образците на справки може да намерите в раздел "Документи”, „Форми и образци на документи”.

 

Данни за застрахователния пазар към края на 2006 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на 2006 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Брутният премиен приход за 2006 г. по общо застраховане е 1 060 768 хил. лв., с което е реализиран ръст от 15,40 % на годишна база. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 363 472 хил. лв., като ръстът на годишна база е 15,24 %. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) е 698 617 хил. лв. и бележи изпреварващо нарастване на годишна база от 30,94 %. Техническият резултат от дейността по общо застраховане е положителен и възлиза на 47 425 хил. лв. при 63 084 хил. лв. за 2005 г.
Пазарът по общо застраховане продължава да бъде доминиран от автомобилните застраховки – „Автокаско” и „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС”, в т.ч. застраховка „Зелена карта” – 64,06 %. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 82,08 % в общия размер на изплатените обезщетения.
При „Застраховка на плавателни съдове”, застраховка „Щети на имущество” и „Застраховка на летателни апарати” по отношение на премийния приход е реализиран ръст от над 50 % на годишна база. По нисък ръст е реализиран по застраховки „Автокаско” (17,1 %), „Обща гражданска отговорност” (16,9 %), „Товари по време на превоз” (16,6 %), „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (7,1 %) .
За същия период сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 122 184 хил. лв., като нарастването на годишна база е 28,04 %.

Брутният премиен приход за 2006 г. по животозастраховане е 186 181 хил. лв., с което е реализиран ръст от 24,11 % на годишна база. Изплатените суми и обезщетения по животозастраховане са в размер на 68 063 хил. лв., като ръстът на годишна база е 38,17 %. Размерът на брутните технически резерви е 267 989 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 34,65 %. Техническия резултат от дейността по животозастраховане е отрицателен като възлиза на (- 15 214 хил. лв.) при 8 776 хил. лв. за 2005 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот и рента”, съответно със 73,90 % и 77,07 %.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – с 49,6 %, „Женитбена и детска застраховка” – с 34,9 % и „Живот” и рента – с 29,2 %. По-нисък ръст е реализиран по „Допълнителна застраховка” (23 %) и застраховка "Злополука" (20,2 %).
За същия период сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 633 099 хил. лв., като нарастването на годишна база е 79,51 %.

Реализираният през 2006 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 22 620 хил. лв., с което се отчита ръст от 27,17 % на годишна база. Изплатените обезщетения в доброволното здравно осигуряване са в размер на 12 599 хил. лв., като ръстът на годишна база е 31,86 %. Размерът на техническите резерви е 6 870 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 62 %. Техническият резултат от дейността по доброволно здравно осигуряване е отрицателен като възлиза на (- 392 хил. лв.) при 44 хил. лв. за 2005 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените обезщетения е пакетът „Извънболнична медицинска помощ” – съответно по 25 %.
 При пакетите „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” по отношение на премийния приход е реализиран ръст от 59,3 %, „Извънболнична медицинска помощ” – от 29,5 % и „Други здравноосигурителни пакети” – от 11,1 %. Отрицателен ръст спрямо предходната година се отчита при пакета „Болнична медицинска помощ” – (-3,6 %).
Активите на здравноосигурителните дружества към края на 2006 г. са в размер на 29 273 хил. лв., като нарастването на годишна база е 59 %.

Диана Митева и Михай Бачфалви са одобрени за членове на Съвета на директорите на ЖЗК“ДСК Гаранция” АД и на ЗК“ДСК Гаранция” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри  Диана Митева за член на Съвета на директорите на Животозастрахователна компания “ДСК Гаранция” АД и за член на Съвета на директорите на Застрахователна компания “ДСК Гаранция” АД. Одобрен е и Михай Бачфалви за член на Съвета на директорите на Животозастрахователна компания “ДСК Гаранция” АД и за член на Съвета на директорите на Застрахователна компания “ДСК Гаранция” АД.
Пълния текст на решенията 681, 682, 683 и 684 може да намерите в раздел „Документи”.

одобрения, с което вписва „Инс Консултинг” ООД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения,  с което вписва „Инс Консултинг” ООД, гр. Пловдив и „Дженерали нет застрахователен брокер” ЕООД, София, в регистъра на застрахователните брокери
Пълния текст на решенията 674 и 697 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 22.05.2007 г.

На свое  заседание от 22.05.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от “Специализирани бизнес системи” АД, гр. София. Емисията е в размер на 33 620 броя акции с номинална стойност от 50 лв. всяка и емисионна стойност от 68 всяка, които ще бъдат издадени от дружеството в резултат на увеличаване на капитала му.

Основните сфери на дейност на дружеството са : внос, износ, дистрибуция и сервизиране на персонални компютри, техника, офис системи, сървъри, приложен софтуер, обучения.
Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на СД са: Кирил Желязков – ИД и председател на СД, Борислав Братанов – член на СД, Чавдар Тодоров – член на СД. Основни акционери на дружеството са : „СБС – Специализирани бизнес системи” АД с 37,99% от капитала, Кирил Желязков с 31.08%, Антоанета Желязкова с 16.83% и Борислав Братанов с 7.58% от капитала на дружеството.

2. Одобри допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции от първоначалното задължително увеличение на капитала на “И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, гр. София, състоящо се от допълнение към регистрационния документ, допълнение  към документа за предлаганите акции и допълнение към резюмето.
Допълненията са свързани с настъпили непосредствено преди датата на одобряване на проспекта важни обстоятелства, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, а именно придобиване на имоти по проект „София ринг” и придобиване на имот по проект „Бургас Ритейл”.

3. Отказа да  потвърди проспект за първично публично предлагане на акции на “НОХА” АД, тъй като поради съществуващите несъответствия и непълноти  и необходимостта от допълнителни корекции, които не са направени в указания от КФН срок, проспектът не отговаря на изискванията на ЗППЦК.
 
4. Одобри  коригирано търгово предложение от “Химимпорт Петрол” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционния посредник “Централна кооперативна банка” АД, гр. София, на акции на “Електрометал” АД, гр. Пазарджик, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 18.95 лв.

5. Одобри коригирано търгово предложение от “Фаворит Холд” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Фаворит” АД, гр. София, на акции на “Аутобохемия” АД, гр. София, от останалите акционери. Предложената цена за една акция е 6.00 лв.

6. Одобри коригирано търгово предложение от “Тишман Бългериън Риъл Пропърти” ГмбХ., гр. Виена, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Статус Инвест” АД, гр. София, на акции на “София Еърпорт Център” АД, гр. София (с предишно наименование “Ти Ел Проръпти Кампъни” ЕАД и “Промота България” АД) от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 6.78 лв.

7. Налага временна забрана на търгово предложение от “Хидравлика 96” ООД, гр. Казанлък, за закупуване чрез инвестиционния посредник “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, гр. Стара Загора, на акции на “Хидропневмотехника” АД, гр. Казанлък, от останалите акционери на дружеството.

8. Издаде одобрение на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за промяна в устава на дружеството, която ще бъде гласувана на предстоящото общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2007 г.  Промяната касае единствено адреса на управление на дружеството.

9 Издаде допълнителен лиценз за разширяване предмета на дейност с нов вид застраховка на ВЗК “Добруджа – М – Живот”, гр. Добрич. Допълнителният лиценз дава право на дружеството да покрива само риска „Трудова злополука” по раздел ІІ, буква „А”, т.1 от Приложение №1 към Кодекса за застраховане.

10. Одобри на първо четене  проект на Наредба за измемение и допълнение на Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от КЗ и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени от моторни превозни средства. Проектът урежда местата за сключване на гранична застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите, срока на действието й, кои са задължените лица, реквизитите на полицата и условията за осъществяване на граничен контрол за наличието на задължителна застраховка «Гражданска отговорност»  на автомобилистите. Предвижда Националното бюро на българските автомобилни застрахователи да определя единна форма на полицата за гранична застраховка и да администрира нейното отпечатване и разпространение между своите членове.

Проектът на наредба ще бъде съгласуван със заинтересованите лица и организации и e публикуван на нашата интернет страница в раздел «Нормативна уредба», «проекти на нормативни документи».

 

Резултати от извършени проверки на КФН за спазване на разпоредбите на ЗППЦК, ЗПЗФИ и Наредба №1 за изискванията към дейността на ИП

Във връзка с извършвани от Комисията за финансов надзор проверки за спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) и Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1) бе констатирано:

• Акционерно финансово-брокерско дружество Никос Комнинос Ахе, със седалище и адрес на управление в Република Гърция, чрез поредица от сделки с акции от капитала на “Промота Аеропарк” АД (преименувано на „Честърфийлд” АД), сключени между дружеството и „Доминант Финанс” АД, е довел до необичайна промяна на цената на акциите на “Промота Аеропарк” АД, както следва:
– в периода 28.09.2006 г. – 06.10.2006 г. акционерно финансово-брокерско дружество Никос  Комнинос Ахе сключва сделки с малък обем от книжата на “Промота Аеропарк” АД, като по този начин предизвиква  необичайна промяна на цената на акциите с 376 % за целия период;
– в периода 9.10.2006 г. – 25.10.2006 г. акционерно финансово-брокерско дружество Никос  Комнинос Ахе сключва сделки с малък обем от книжата на “Промота Аеропарк” АД, като по този начин предизвиква  необичайна промяна на цената на акциите с 2229 %.
На акционерно финансово-брокерско дружество Никос Комнинос Ахе са съставени 2 бр. акта за установяване на административно нарушение. Издадени са съответните наказателни постановления, като на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за всяко установено нарушение. Наказателните постановления подлежат на обжалване пред Софийски районен съд.

• Брокерът на ИП “Капитал Инженер Проект” ООД, е продал по-голям обем от акции на „Декотекс” АД за сметка на ИП „Капитал Инженер проект” ООД, отколкото ИП е притежавал в съответния момент на продажба. С оглед на това, че брокерът е нарушил изискването на чл. 6, ал. 1, т. 8, предл. 3 от Наредба № 1, на лицето е съставен акт за установяване на административно нарушение. Издадено е наказателно постановление, с което е наложена глоба. Постановлението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд.

• Договорът за инвестиционно посредничество между Ханс Дитер Кройцхоф и „Райфайзенбанк (България)” ЕАД не е сключен в присъствието на брокер или лице по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1. На брокерът в „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, е съставен акт за установяване на административно нарушение. Издадено е наказателно постановление, като на лицето е наложена глоба. Постановлението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд.

 

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2007 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През първото тримесечие на 2007 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 25 141 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 21 544 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2007 г., са променили участието и са прехвърлили средства в  друг пенсионен фонд от съответния вид. Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие е 13 322 хил. лв.
В процедурата по промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2007 г. за първи път взеха участие фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от лицензираното през второто полугодие на 2006 г. ПОД „Топлина” АД.
Подробна информация за резултатите от процедурата по промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица  за първото тримесечие на 2007 г. може да намерите в раздел "Статистика", "Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2007 г."

Съобщение във връзка с надзорната политика на КФН, Управление „Надзор на инвестиционната дейност” по чл. 114, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Във връзка с нормативно определените изключения, предвидени в чл. 114, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), когато не се прилага ограничителната норма на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява за следното:
Предвид необходимостта от защита на инвеститорите срещу лишаване на публичното дружество от неговите активи и поемането на дългове ЗППЦК, чрез нормите на чл. 114 и сл., е въвел специални правила, ограничаващи осъществяването на сделки с активите на дружество, което има статут на публично. Разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК нормативно определя кои сделки и действия не могат да се извършват от управителните органи на публично дружество без да е налице изрично овластяване за тях от страна на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.
От своя страна, чл. 114, ал. 8 от ЗППЦК ясно и категорично сочи за кои три категории сделки ограничителната норма на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК не се прилага.
1. Първата от трите предвидени хипотези, при която управителният орган на публичното дружество може да сключи сделка или да извърши действие по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК без да е овластен от ОСА обхваща сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договор за банков кредит и предоставяне на обезпечения, при единственото условие, че в тези сделки или действия не участват заинтересувани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК (чл. 114, ал. 8, т. 1).
Обичайната дейност е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства – чл. 114, ал. 9 от ЗППЦК. От обичайната дейност са изключени единствено извънредните сделки, които имат случаен и нетипичен за дружеството характер.
Следователно, ако публично дружество чрез управителните си органи вземе решение за сключване на сделка за банков кредит при спазване на предвидените в закона предпоставки и условия – т.е. да е налице банково кредитиране и в сделката да не участват заинтересувани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК – няма пречка представляващият дружеството да сключи от името на дружеството договор с банката в горния смисъл, без да е овластен предварително за това от ОСА на публичното дружество. В този смисъл, банките-кредитодатели следва да се съобразяват с определените в специалния закон (какъвто е ЗППЦК) норми и да изпълняват разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК при одобряване на кредити, отпускани на публични дружества, без да изискват предварително овластяване на управителните органи от ОСА. В противен случай, интересите на инвеститорите биха били застрашени чрез неправомерно ограничаване на правото на банково кредитиране, във връзка с разширяване и подобряване на стопанската дейност на дружеството.
2. Не е необходимо овластяване на управителните органи от ОСА на публичното дружество и за сключването на кредитни сделки между холдингово дружество и негово дъщерно дружество, а именно кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество (чл. 114, ал. 8, т. 2), стига да е спазено изискването сделката да е сключена при условия, не по-малко благоприятни от пазарните за страната и една от страните по кредита да има качеството „публично дружество”. Тази хипотеза обхваща освен финансовия кредит като вид кредит, така и търговския кредит между холдингово и дъщерно дружество, едно от които е „публично”.
3. Ограниченията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК не се прилагат и когато е налице договор за съвместно предприятие, сключен по реда на раздел III от Глава седма на ЗППЦК, между публично дружество и друго дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, което контролира публичното дружество или е свързано с него (чл. 114, ал. 8, т. 3).