Резултати от извършени проверки на КФН за спазване на разпоредбите на ЗППЦК, ЗПЗФИ и Наредба №1 за изискванията към дейността на ИП

Във връзка с извършвани от Комисията за финансов надзор проверки за спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) и Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1) бе констатирано:

• Акционерно финансово-брокерско дружество Никос Комнинос Ахе, със седалище и адрес на управление в Република Гърция, чрез поредица от сделки с акции от капитала на “Промота Аеропарк” АД (преименувано на „Честърфийлд” АД), сключени между дружеството и „Доминант Финанс” АД, е довел до необичайна промяна на цената на акциите на “Промота Аеропарк” АД, както следва:
– в периода 28.09.2006 г. – 06.10.2006 г. акционерно финансово-брокерско дружество Никос  Комнинос Ахе сключва сделки с малък обем от книжата на “Промота Аеропарк” АД, като по този начин предизвиква  необичайна промяна на цената на акциите с 376 % за целия период;
– в периода 9.10.2006 г. – 25.10.2006 г. акционерно финансово-брокерско дружество Никос  Комнинос Ахе сключва сделки с малък обем от книжата на “Промота Аеропарк” АД, като по този начин предизвиква  необичайна промяна на цената на акциите с 2229 %.
На акционерно финансово-брокерско дружество Никос Комнинос Ахе са съставени 2 бр. акта за установяване на административно нарушение. Издадени са съответните наказателни постановления, като на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за всяко установено нарушение. Наказателните постановления подлежат на обжалване пред Софийски районен съд.

• Брокерът на ИП “Капитал Инженер Проект” ООД, е продал по-голям обем от акции на „Декотекс” АД за сметка на ИП „Капитал Инженер проект” ООД, отколкото ИП е притежавал в съответния момент на продажба. С оглед на това, че брокерът е нарушил изискването на чл. 6, ал. 1, т. 8, предл. 3 от Наредба № 1, на лицето е съставен акт за установяване на административно нарушение. Издадено е наказателно постановление, с което е наложена глоба. Постановлението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд.

• Договорът за инвестиционно посредничество между Ханс Дитер Кройцхоф и „Райфайзенбанк (България)” ЕАД не е сключен в присъствието на брокер или лице по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1. На брокерът в „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, е съставен акт за установяване на административно нарушение. Издадено е наказателно постановление, като на лицето е наложена глоба. Постановлението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд.