Данни за застрахователния пазар към края на 2006 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на 2006 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Брутният премиен приход за 2006 г. по общо застраховане е 1 060 768 хил. лв., с което е реализиран ръст от 15,40 % на годишна база. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 363 472 хил. лв., като ръстът на годишна база е 15,24 %. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) е 698 617 хил. лв. и бележи изпреварващо нарастване на годишна база от 30,94 %. Техническият резултат от дейността по общо застраховане е положителен и възлиза на 47 425 хил. лв. при 63 084 хил. лв. за 2005 г.
Пазарът по общо застраховане продължава да бъде доминиран от автомобилните застраховки – „Автокаско” и „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС”, в т.ч. застраховка „Зелена карта” – 64,06 %. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 82,08 % в общия размер на изплатените обезщетения.
При „Застраховка на плавателни съдове”, застраховка „Щети на имущество” и „Застраховка на летателни апарати” по отношение на премийния приход е реализиран ръст от над 50 % на годишна база. По нисък ръст е реализиран по застраховки „Автокаско” (17,1 %), „Обща гражданска отговорност” (16,9 %), „Товари по време на превоз” (16,6 %), „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (7,1 %) .
За същия период сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 122 184 хил. лв., като нарастването на годишна база е 28,04 %.

Брутният премиен приход за 2006 г. по животозастраховане е 186 181 хил. лв., с което е реализиран ръст от 24,11 % на годишна база. Изплатените суми и обезщетения по животозастраховане са в размер на 68 063 хил. лв., като ръстът на годишна база е 38,17 %. Размерът на брутните технически резерви е 267 989 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 34,65 %. Техническия резултат от дейността по животозастраховане е отрицателен като възлиза на (- 15 214 хил. лв.) при 8 776 хил. лв. за 2005 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот и рента”, съответно със 73,90 % и 77,07 %.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – с 49,6 %, „Женитбена и детска застраховка” – с 34,9 % и „Живот” и рента – с 29,2 %. По-нисък ръст е реализиран по „Допълнителна застраховка” (23 %) и застраховка "Злополука" (20,2 %).
За същия период сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 633 099 хил. лв., като нарастването на годишна база е 79,51 %.

Реализираният през 2006 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 22 620 хил. лв., с което се отчита ръст от 27,17 % на годишна база. Изплатените обезщетения в доброволното здравно осигуряване са в размер на 12 599 хил. лв., като ръстът на годишна база е 31,86 %. Размерът на техническите резерви е 6 870 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 62 %. Техническият резултат от дейността по доброволно здравно осигуряване е отрицателен като възлиза на (- 392 хил. лв.) при 44 хил. лв. за 2005 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените обезщетения е пакетът „Извънболнична медицинска помощ” – съответно по 25 %.
 При пакетите „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” по отношение на премийния приход е реализиран ръст от 59,3 %, „Извънболнична медицинска помощ” – от 29,5 % и „Други здравноосигурителни пакети” – от 11,1 %. Отрицателен ръст спрямо предходната година се отчита при пакета „Болнична медицинска помощ” – (-3,6 %).
Активите на здравноосигурителните дружества към края на 2006 г. са в размер на 29 273 хил. лв., като нарастването на годишна база е 59 %.