Утвърдени са образци на финансови отчети и справки за дейността на фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди образци на финансови отчети и справки за дейността на фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
Пенсионноосигурителните дружества трябва да представят по електронен път в КФН информация съгласно утвърдените образци.
Пълният текст на решение № 711 – ПОД /29.05.2007 г. може да намерите в раздел "Документи".
Образците на справки може да намерите в раздел "Документи”, „Форми и образци на документи”.