Решения от заседание на КФН от 31.05.2007 г.

На свое  заседание от 31.05.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия от 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и минимална емисионна стойност 10 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Бианор” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно решение взето на заседание на Общото събрание на акционерите на „Бианор” АД, проведено на 06.11.2006 г. и решение на Съвета на директорите от 26.04.2007 г.

Предмет на дейност на дружеството е планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги, свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите и др. Основната сфера на дейност на емитента към момента е разработването на софтуерни решения за клиенти и собствени софтуерни продукти.
Средствата от емисията ще спомогнат за разширяването на продуктовия каталог на дружеството чрез инвестиции в нови продукти, както и планирано изкупуване на бизнесиу разширяващи портфейла на „Бианор” АД.

Дружеството се управлява от СД в състав: Николай Рашев – Председател на СД и ИД, Костадин Йорданов – Зам.-председател и член на СД, Стефан Лилов – член на СД, Сия Йорданова – член на СД, Станислава Дочева – член на СД, Надежда-Еди георгиева – член на СД.  Основни акционери в дружеството са членове на СД – Николай Рашев с 41,77% от капитала, Костадин Йорданов с 41,77%, Сия Йорданова с 7,17%.

Дружеството е част от икономическа група, но в юридически смисъл не е регистриран холдинг. „Бианор” АД има дялове в следните дружества : „Бианор Сървисиз” ЕООД – 100% собственост на дяловете; „Некстборн” ОДД с 80% собственост на дяловете; „Ол Телекомс” АД  с 15% от капитала и „Най Маг” ООД с 2/3 собственост на дяловете

2. Издаде на“ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД разрешение за организиране и управление на договорен фонд “ЦКБ Гарант”.
Основната цел на фонда е запазване и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на минимален риск. Фондът ще инвестира до 95% от активите си в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от България или друга страна-членка, във влогове в банки; до 50% от активите ще се инвестират в ипотечни и други дългови ценни книжа; до 70% в корпоративни облигации и инструменти на паричния пазар. Номиналната стойност на един дял е 10 лв.

3. Вписа последваща емисия от акции на “Софарма  логистика” АД. Емисията е в размер на 2 742 075 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени в резултат на увеличение капитала на дружеството от 2 743 428 лв. на 5 485 503 лв.

4. Одобри промяна в устава на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ,  която ще бъде гласувана на предстоящото общо събрание на акционерите.  Промяната се отнася до овластяване на СД на дружеството за вземане на решения за увеличаване капитала на дружествата.

5. Одобри промяна в устава на “Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ,  която ще бъде гласувана на предстоящото общо събрание на акционерите.

6. Прие на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Промените предвиждат завишаване на контрола над сделките, сключвани посредством системата COBOS от служители на инвестиционния посредник. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник”.

Приетите изменения и допълнения са следните:
Създава се  нова ал. 3 на чл. 8 от Наредба № 1 със следната редакция:
(3) Лицата по ал. 1 подписват декларация в която посочват дали свързани с тях лица по смисъла на § 1, т. 12 от ДР на ЗППЦК извършват търговия с финансови инструменти посредством електронната система по чл. 24, ал. 1. При промяна в обстоятелствата посочени в декларацията по изречение първо деклараторът незабавно представя нова декларация и я предава на ръководителя на отдела за вътрешен контрол. 

Приема се изречение второ на  чл. 54б, ал. 1 от Наредба №:
Чл. 54б. (1). Отделът за вътрешен контрол в края на всяка работна седмица извършва проверка и на сделките сключени посредством електронната система по чл. 24, ал. 1 от членовете на управителните и на контролните органи и всички други лица, които работят по договор за инвестиционния посредник.

Приема се изречение второ на  чл. 54б, ал. 2 от Наредба №:
Чл. 54б. (2) В края на всеки месец отделът за вътрешен контрол извършва проверка за спазването на чл. 8 от членовете на управителните и на контролните органи и всички други лица, които работят по договор за инвестиционния посредник.