Откриване на производство за отписване на издадена емисия акции от „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД

Откриване на производство за отписване на издадената от „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД, гр. Варна емисия акции и на дружеството като публично от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Съгласно чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” (зам.-председателят) уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22 за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (Наредба № 22) във връзка с чл. 24, ал. 1, предл. първо от АПК, зам.-председателят по своя инициатива открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отписване на издадената от „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД, гр. Варна емисия акции и на дружеството като публично от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).
Горепосоченото се налага по следните съображения:
1. „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД е вписано като публично дружество във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) въз основа на Решение № 179 – ПД от 29.01.2007 г. на КФН. Вписването е инициирано от дружеството, предвид изискването на чл.  101, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 78, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Със същото решение КФН е потвърдила проспект за вторично публично предлагане на емисия акции в размер на 5 299 000 лв., разпределени в 5 299 000 броя акции и представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството, включително е вписала посочената емисия акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар. Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22, ако емисия ценни книжа, вписана в регистъра, не бъде приета за търговия на регулирания пазар в срок до 3 месеца от вписването, тя се отписва от регистъра по инициатива на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност".
2. Имайки предвид установения в чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22 3-месечен срок, „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД е следвало да предприеме действия за регистриране на горепосочената емисия акции на „БФБ – София”АД в срок от 29.01.2007 г. до 02.05.2007 г. С цел установяване приемано ли е, на основание чл. 5, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 60 от Правилника на “Българска фондова борса – София” АД, решение от Съвета на директорите (СД) на БФБ за регистриране на издадената от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД емисия акции, е извършена проверка на публикуваната информация в борсовите бюлетини.
В следствие на осъществения преглед на официалните борсови бюлетини за периода от месец февруари до 29.05.2007 г. е установено, че за посочения период СД на БФБ не е вземал решение за регистрация за търговия на емисията акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД.
3. Същевременно, при направената проверка на наличната в КФН информация е констатирано, че с вх. № РГ-05-1329/1 от 23.02.2007 г., на основание чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК са представени материалите за свиканото на 07.04.2007 г. общо събрание на акционерите на дружеството. Част от материалите представляват „Пояснителни приложения, представляващи обобщение на използваните счетоводни политики и пояснителни бележки на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД за 2006 г.” В цитирания документ еднозначно е записано, че дружеството планира листване на акции на БФБ в началото на 2007 г., като са представени данни и, че в края на 2006 г. са били подадени документи за одобрение на проспект в КФН, който е одобрен през месец януари 2007 г. Цитираният документ е от 16.02.2007 г./заверен от регистриран одитор на 22.02.2007 г./ Тъй като в представените материали са констатирани непълноти, дружеството е уведомено с писмо за необходимостта от отстраняването им. В отговор на писмото, с вх. № РГ-05-1329/1 от 27.03.2007 г., „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД е представило в КФН допълнително данни и документи. В „Пояснителни приложения, представляващи обобщение на използваните счетоводни политики и пояснителни бележки на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД за януари 2007 г.” с дата 23.03.2007 г./заверени от регистриран одитор на 24.03.2007 г./., също изрично е упоменато, че дружеството планира листване на акции на „БФБ – София” АД.
4. Следователно, налага се изводът, че въпреки двукратно изразеното намерение за търгуване на акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД на „БФБ – София” АД, дружеството не е предприемало необходимите конкретни действия в това отношение, независимо от наличието на потвърден от КФН проспект за вторично публично предлагане на емисия акции.
5. Предвид факта, че от постановяване на Решение № 179–ПД от 29 януари 2007 г. до настоящия момент, емисията в размер на 5 299 000 броя акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД не е приемана за търговия, спрямо нея е налице предпоставката по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22 за отписването й от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
6. С оглед на обстоятелството, че основанието за придобиване на публично качество от “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД е разпоредбата на чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗППЦК, а именно – вписаната в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, въз основа на Решение № 179 – ПД от 29.01.2007 г. на КФН, емисия акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар, то в резултат на отписването й “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД ще изгуби публичното си качество и съответно ще бъде отписано от водения от КФН регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

Във връзка с изложените по-горе обстоятелства, на основание чл. 34, ал. 3 от АПК, зам.-председателят определя срок от 3 работни дни от публикуване на настоящото съобщение за внасяне в КФН на писмени възражения от всички заинтересовани лица в образуваното производство за отписване на издадената от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД емисия акции и на дружеството като публично от водения от КФН регистър на по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
На основание чл. 26, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 57, ал. 1 от АПК, зам.-председателят уведомява всички заинтересовани лица, че образуваното производство по издаване на индивидуален административен акт за отписване на издадената от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД емисия акции и на дружеството като публично от водения от КФН регистър на по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН следва да приключи в срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение.