КФН започна проверка относно търговията с акции на „Стара планина холд” АД

Във връзка с провеждания текущ надзор над търговията на „Българска фондова борса – София” АД, уведомяваме инвестиционната общност, че КФН предприема  действия по изясняване на обстоятелствата, станали причина за  активизирането на търговията с акции на „Стара планина холд” АД и съответно покачването на цената на акциите на компанията в периода 28 май – 4 юни 2007 г. Изходна точка на проверката представляват публикуваните новини, касаещи дружеството, а именно: публикуването на консолидирания отчет за първото тримесечие на 2007 г. и включването на допълнителна точка към дневния ред за предстоящото ОСА на 15 юни 2007 г. относно увеличението на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции.

 

С оглед спазване на законовите изисквания, КФН започна проверка на търговията с акции на „Стара планина холд” АД, като ще бъде изискана информация от инвестиционните посредници относно страните по сключените сделки. Също така ще бъде изискано мотивирано обяснение от акционера, упражнил законовото си право за включването на допълнителната точка в дневния ред на ОСА.

 

След приключване на извършваната проверка, КФН ще уведоми за резултатите от нея.