Резултати от проверка на КФН за спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Във връзка с извършена проверка от КФН за спазване на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) бе констатирано следното:

– В периода 3 януари – 8 март 2007 г. Мариян Йорданов като клиент на инвестиционен посредник е сключил поредица от сделки на пода на БФБ с акции на “Инвестор.БГ” АД с “Мариян ТР” ЕООД, чийто едноличен собственик е същото физическо лице. В резултат на сключените 7 сделки с общ обем 15 860 бр. акции не се е променя действителният притежател на акциите. Това е един от признаците на манипулиране на пазара, посочен в т. 3 от приложението към чл. 27 от ЗПЗФИ. Сключените сделки между тези страни са с най-голям обем от всички сделки за деня с това дружество, а на две от търговските сесии са и единствени и в този смисъл са определящи за средно-претеглената цена на акциите за деня и съответно за “цената на отваряне” на следващата търговска сесия съгласно борсовия правилник.

КФН е  издала акт за установяване на административно нарушение на Мариян Йорданов, съответно на 01.06.2007 г. е издадено наказателно постановление, като е наложена е минималната глоба за този вид нарушение съгласно закона в размер на 20 000 лв. Наказателното постановление подлежи на обжалване пред Софийски районен съд.