КФН подкрепи провеждането на Лятна бизнес академия за ученици, организирана от ВУЗФ

От 24 до 28 юни 2019 г. се проведе Лятна бизнес академия за ученици 10, 11 и 12 клас от софийските гимназии, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Експерти от Комисията за финансов надзор се включиха като лектори в академията и запознаха учениците с небанковата финансова сфера и ролята на КФН за стабилността на застрахователния, пенсионноосигурителния и капиталовия пазар. Темата Защо трябва да се застраховаме? Или защо не е достатъчно Да чукнеш на дърво предизвика най-голям интерес. Тя беше разработена интерактивно, самите ученици бяха участници, които разиграваха автомобилни казуси, дискутираха последиците и изказваха мнение кои застраховки какво покриват. Тези, които даваха отговори най-близки до верните, получаваха награди. Така участниците по интересен и забавен начин се запознаха с видовете застраховки, основни понятия в застраховането и със същността на застраховането. Всички лектори в Академията споделяха от първо лице своя опит като успели хора от бизнеса, от научните среди или от регулаторния орган. Интересните лектори и презентации обогатиха познанията на учениците и ги запознаха с различни възможности за бъдеща професионална реализация. КФН традиционно си партнира с ВУЗФ, реализирайки един от основните си приоритети – защита на потребителите чрез финансово образование. ВУЗФ участва и в традиционното обучение за ученици от икономически и финансови гимназии от цяла България – Небанковият финансов сектор в България, което КФН провежда всяка година. След разнообразните и интересни презентации, представени от експертите на КФН и от бизнеса, се организират посещения в университета, в Централния депозитар, Българската фондова борса, в инвестиционен посредник, застрахователно и пенсионно осигурителното дружество, където учениците се запознават с възможностите да продължат своето образование и на място виждат как работи бизнеса. Поредното издание на въпросната програма предстои да се реализира от 9 до 13 септември т.г.

Комисията за финансов надзор днес предоставя информация на отговорните институции по проверката на „Еврохолд България“ АД

Във връзка със заявения от КФН ангажимент да предостави  констатираните до момента факти и обстоятелства от проверките на „Еврохолд България“ АД и свързаните с него дружества, относно тяхното финансовото състояние и цялостната дейност на холдинга, Ви информираме, че днес официално е изпратена цялата съотносима информация до Прокуратурата на РБългария и Държавна агенция „Национална сигурност“ с цел преценка и действия по компетентност. В писмото до тях подробно са изложени резултатите и заключенията на база проверената до момента документация. Също така е изпратена информация до Националната агенция за приходите с цел информираност за фактите и обстоятелствата, касаещи спазване на данъчното законодателство на Република България и преценка на необходимостта от предприемане на действия по компетентност.
 
Ролята на КФН е да осъществява стриктен и навременен надзор, да бъде обективна и безпристрастна, работейки в интерес на бизнеса и гражданите. Комисията изпълнява и поетата отговорност да информира обществеността за отделните етапи в хода на проверките, спазвайки принципите на конфиденциалност.

Решения от заседание на КФН на 25.06.2019 г.


На заседанието си на 25.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия в размер на 576 152 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Холдинг Център” АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 159 758 лева на 735 910 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2.Одобрява Биляна Енчева Вълчева и Мария Стоянова Масларова-Гъркова за независими членове на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
3. Одобрява Полина Радославова Маринова за управител на инвестиционен посредник „Гранд Кепитал“ ООД (предишно наименование „Файнекс“ ООД).
 
4.Одобрява Цветан Пелов Кадийски за член на Управителния съвет на „Застрахователна компания България“ АД.
 
5. Одобрява промени в устава на „Пълдин лайън груп” АДСИЦ, гр. Пловдив.
 
6. Одобрява промени в устава на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, гр. София.
 
7.Вписва „Астра Риск Адвайзорс“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8.Утвърждава „РСМ БГ” ЕООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. на ЖЗК „Съгласие” АД.
 
9.Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „РСМ БГ” ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗД „Съгласие” АД.
 
10. Открива административно производство за издаване на общ административен акт за ограничаване на пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики (ДЗР) от непрофесионални клиенти. Взетото решение е на основание чл. 42, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти (Регламент (ЕС) № 600/2014) за ограничаване на пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики (ДЗР) от непрофесионални клиенти във връзка с Решение на Европейския орган за ценни книжа и пазари по чл. 42, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014.
(Проектът на акта е публикуван на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба“, рубрика „Обществени консултации” и срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец до 25.07.2019 г. вкл.)
 
11.Приема на първо четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.
(Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 18.07.2019 г. вкл.)
 
12.Уведомява компетентните органи на Белгия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Дания, Великобритания, Гърция, Португалия, Испания, Австрия, Финландия, Швеция, Кипър, Полша, Унгария, Чехия, Румъния относно решението на „ЗАД Армеец” АД да преустанови дейността си при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на техните държави.  
 
13. Изпраща писмо до „Сии имоти“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на промени в устава на дружеството.
 
14. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Коактории Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаването на одобрение за разширяване на обхвата на издадения лиценз.

 

Решения от заседание на КФН на 25.06.2019 г.


На заседанието си на 25.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия в размер на 576 152 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Холдинг Център” АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 159 758 лева на 735 910 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2.Одобрява Биляна Вълчева и Мария Масларова-Гъркова за независими членове на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
3. Одобрява Полина Маринова за управител на инвестиционен посредник „Гранд Кепитал“ ООД (предишно наименование „Файнекс“ ООД).
 
4.Одобрява Цветан Кадийски за член на Управителния съвет на „Застрахователна компания България“ АД.
 
5. Одобрява промени в устава на „Пълдин лайън груп” АДСИЦ, гр. Пловдив.
 
6. Одобрява промени в устава на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, гр. София.
 
7.Вписва „Астра Риск Адвайзорс“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8.Утвърждава „РСМ БГ” ЕООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. на ЖЗК „Съгласие” АД.
 
9.Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „РСМ БГ” ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗД „Съгласие” АД.
 
10. Открива административно производство за издаване на общ административен акт за ограничаване на пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики (ДЗР) на непрофесионални клиенти. Взетото решение е на основание чл. 42, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти (Регламент (ЕС) № 600/2014) за ограничаване на пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики (ДЗР) на непрофесионални клиенти във връзка с Решение на Европейския орган за ценни книжа и пазари по чл. 42, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014.
(Проектът на акта е публикуван на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба“, рубрика „Обществени консултации” и срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец до 25.07.2019 г. вкл.)
 
11.Приема на първо четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.
(Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 25.07.2019 г. вкл.)
 
12.Уведомява компетентните органи на Белгия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Дания, Великобритания, Гърция, Португалия, Испания, Австрия, Финландия, Швеция, Кипър, Полша, Унгария, Чехия, Румъния относно решението на „ЗАД Армеец” АД да преустанови дейността си при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на техните държави.  
 
13. Изпраща писмо до „Сии имоти“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на промени в устава на дружеството.
 
14. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Коактории Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаването на одобрение за разширяване на обхвата на издадения лиценз.

 

Комисията за финансов надзор работи усилено по проверката на „Еврохолд България“ АД

    В периода след публикуваното на 24.04.2019 г. прессъобщение във връзка с намерението за предстоящи придобивания на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  и „ЧЕЗ Електро България“ АД от „Еврохолд България“ АД Комисията за финансов надзор продължава работата си по четири проверки на дейността на „Еврохолд България“ АД и на дейността на три застрахователни дружества от групата на холдинга. Проверяват се финансовото състояние и капацитета на дружествата с оглед на бъдещи придобивания.

    Становището на КФН за финансовото състояние на купувача е от изключителна значимост с оглед на факта, че освен опит в сектора от него ще се очаква и сериозен финансов ресурс – от една страна, за заплащането на инвестицията по изкупуването и от друга, за поддържането на адекватна инфраструктура в електроснабдителния сектор.

    КФН има ангажимент да предостави до края на настоящата седмица – 28 юни 2019 г.  констатираните до момента факти и обстоятелства на компетентните институции – Главна прокуратура и Държавна агенция „Национална сигурност“, с цел информираност и обективност. При окончателно приключване на проверките в законоустановения срок отговорните институции ще получат резултатите от тях заедно с наличните факти и заключения. Комисията също така поема отговорността да информира обществеността за момента на приключване на проверките.
 

Организациите, които възнамеряват да провеждат професионално обучение на служителите на застрахователните брокери, следва да регистрират материалите за обучение в Комисията за финансов надзор


В Кодекса за застраховането (КЗ) (чл. 304, ал. 4 и ал. 5) е предвидено, че застрахователният брокер е длъжен да проведе професионално обучение на всяко лице, което постъпва на работа в застрахователния брокер, което да гарантира придобиването на знанията и уменията, определени в Приложение № 3 към КЗ. Професионалното обучение завършва с изпит за придобитите знания и умения, чието успешно полагане се удостоверява с документ от организацията, която го е провела. Организацията за провеждане на обучението може да бъде юридическо лице, което е разработило и регистрирало пред комисията програма за обучение, конспект с тематичен обхват, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, които да гарантират точното и безпристрастно оценяване на професионалните знания и умения.
 
С Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение (обн., ДВ, бр. 42 от 23.05.2006 г., изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г.) е предвиден ред за регистрация на програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване от организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер. Изискванията за регистрацията се определят в Глава четвърта от Наредба № 28.
Всяка организация, която възнамерява да провежда професионално обучение по чл. 304, ал. 4 от КЗ, касаеща обучението на служителите на застрахователните брокери, следва да регистрира в комисията програмата си за обучение, конспекта, процедурните правила за провеждане на изпит и правилата за оценяване, съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 28,
Законът не е предвидил допълнителни ограничения по отношение на организациите за професионално обучение. Заявления могат да подадат всички юридически лица, чийто предмет на дейност не е ограничен на друго законово основание и отговарят на изискванията на Наредба № 28 и КЗ.
След регистрация, организацията, която провежда професионално обучение, е длъжна да актуализира материалите по програмата за обучение, съобразно измененията в нормативната уредба, промените на пазара на застрахователни продукти и съобразно развитието на научните знания в съответната област.
Програмата за обучение по Наредба № 28 трябва да гарантира овладяването на професионалните знания и умения по Приложение № 3 на КЗ, като трябва да съдържа елементите, описани в чл. 19 от Наредба № 28.
Конспектът трябва да обхваща всеки един от елементите на Приложение № 3 към КЗ, като се отчитат особеностите на тези елементи във всеки от разделите на Приложение № 3, както и да обхваща изцяло програмата за обучение и да съдържа списък на нормативните актове, учебните помагала и другите източници на информация, обезпечаващи усвояването на знанията и уменията, подлежащи на оценяване.
Процедурните правила за провеждане на изпит трябва да се изготвят в съответствие с изискванията на чл. 21 от Наредба № 28.
Правилата за оценяване трябва да определят критериите, по които се приема, че оценяваното лице е издържало изпита. Трябва да съдържат ясни критерии относно лицата, които ще извършват оценяването, за да се гарантира тяхната добра репутация, професионална квалификация и опит във всяка област на знанията, която е предмет на проверка в рамките на тематичния обхват на конспекта, както и да определят реда за оформяне на резултатите от изпита, включително реда за издаване на сертификат на успешно положилите изпита, включително и вписването им в регистъра по чл. 23, ал. 1, т. 5 от Наредба № 28. Правилата за оценяване трябва да гарантират обективна, безпристрастна и подлежаща на проверка преценка на знанията на оценяваните лица и да отговарят на изискванията на чл. 22 от Наредба № 28.
С правилата за оценяване, организацията, провеждаща обучението, следва да гарантира изготвянето и съхраняването на документацията за професионално обучение, съгласно разпоредбите на чл. 23 от Наредба № 28.
За регистрация на материалите за обучение, организацията подава заявление до комисията, към което прилага информация за наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефонен номер, кратко представяне на дейността на организацията, материалите за обучение, заедно с писмена обосновка за съответствието на представените материали с всяко от изискванията по чл. 19, 20, 21 и 22 от Наредба № 28.
Комисията, по предложение на заместник-председателя, се произнася по заявлението в едномесечен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи – в 7-дневен срок от получаването им, съответно от изтичането на срока за представянето им.
Заинтересованите лица, които желаят да подадат заявление за регистрация на програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер могат да се запознаят с текста на Наредба № 28 на страницата на Комисията за финансов надзор в интернет на адрес https://www.fsc.bg/bg/pazari/zastrahovatelen-pazar/normativna-uredba/naredbi/ .
Производството по регистрация не е свързано със заплащане на държавни такси.

Решения от заседание на КФН на 19.06.2019 г.

На заседанието си на 19.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Росица Велинова за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД.
 
2. Одобрява Мирослав Семизов за прокурист на „ЗАД Алианц България Живот“ АД.
 
3. Признава професионалната квалификация на Елена Филипова за целите на представителството на застрахователния брокер „Маринс Интернешънъл” ЕOOД.
 
4. Одобрява промени в устава на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ.
 
5. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД за „РСМ БГ“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
6. Удължава срока за представяне на допълнителни документи по образувано административно производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на „Порт флот – Бургас” АД.
 
7. Изпраща писмо до „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

БАЛИП започва кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“ с подкрепата на Комисията за финансов надзор

    Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) започва информационна кампания под надслов „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“.  Кампанията се подкрепя от Комисията за финансов надзор като част от общите усилия на сектора да бъдат предпазени потенциалните инвеститори от въвличане в измами от незаконни брокери и да се предотвратя функционирането на подобни явления.   
    За улеснение на гражданите БАЛИП подреди 10 признака, по които лесно могат да разпознаят дали брокерът, с който общуват, е лицензиран и спазва законовата регулация.
    Тези 10 признака, чрез които хората могат да отличат лицензираните и добросъвестните посредници от измамните брокери, са публикувани на интернет сайтовете на всички членове на асоциацията и на сайта на КФН – ето тук.
 

Решения от заседание на КФН на 19.06.2019 г.


 

На заседанието си на 19.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Росица Велинова за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД.
 
2. Одобрява Мирослав Николов Семизов за прокурист на „ЗАД Алианц България Живот“ АД.
 
3. Признава професионалната квалификация на Елена Николаева Филипова за целите на представителството на застрахователния брокер „Маринс Интернешънъл” ЕOOД.
 
4. Одобрява промени в устава на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ.
 
5. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД за „РСМ БГ“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
6. Удължава срока за представяне на допълнителни документи по образувано административно производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на „Порт флот – Бургас” АД.
 
7. Определя представители на КФН, които да присъстват при провеждане на изпит от Българското актюерско дружество на 29.06.2019 г.
 
8. Изпраща писмо до „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Данни за застрахователния пазар към 31.03.2019 г.


Представените тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с тримесечни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на първото тримесечие на 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2019 г.