Организациите, които възнамеряват да провеждат професионално обучение на служителите на застрахователните брокери, следва да регистрират материалите за обучение в Комисията за финансов надзор


В Кодекса за застраховането (КЗ) (чл. 304, ал. 4 и ал. 5) е предвидено, че застрахователният брокер е длъжен да проведе професионално обучение на всяко лице, което постъпва на работа в застрахователния брокер, което да гарантира придобиването на знанията и уменията, определени в Приложение № 3 към КЗ. Професионалното обучение завършва с изпит за придобитите знания и умения, чието успешно полагане се удостоверява с документ от организацията, която го е провела. Организацията за провеждане на обучението може да бъде юридическо лице, което е разработило и регистрирало пред комисията програма за обучение, конспект с тематичен обхват, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, които да гарантират точното и безпристрастно оценяване на професионалните знания и умения.
 
С Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение (обн., ДВ, бр. 42 от 23.05.2006 г., изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г.) е предвиден ред за регистрация на програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване от организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер. Изискванията за регистрацията се определят в Глава четвърта от Наредба № 28.
Всяка организация, която възнамерява да провежда професионално обучение по чл. 304, ал. 4 от КЗ, касаеща обучението на служителите на застрахователните брокери, следва да регистрира в комисията програмата си за обучение, конспекта, процедурните правила за провеждане на изпит и правилата за оценяване, съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 28,
Законът не е предвидил допълнителни ограничения по отношение на организациите за професионално обучение. Заявления могат да подадат всички юридически лица, чийто предмет на дейност не е ограничен на друго законово основание и отговарят на изискванията на Наредба № 28 и КЗ.
След регистрация, организацията, която провежда професионално обучение, е длъжна да актуализира материалите по програмата за обучение, съобразно измененията в нормативната уредба, промените на пазара на застрахователни продукти и съобразно развитието на научните знания в съответната област.
Програмата за обучение по Наредба № 28 трябва да гарантира овладяването на професионалните знания и умения по Приложение № 3 на КЗ, като трябва да съдържа елементите, описани в чл. 19 от Наредба № 28.
Конспектът трябва да обхваща всеки един от елементите на Приложение № 3 към КЗ, като се отчитат особеностите на тези елементи във всеки от разделите на Приложение № 3, както и да обхваща изцяло програмата за обучение и да съдържа списък на нормативните актове, учебните помагала и другите източници на информация, обезпечаващи усвояването на знанията и уменията, подлежащи на оценяване.
Процедурните правила за провеждане на изпит трябва да се изготвят в съответствие с изискванията на чл. 21 от Наредба № 28.
Правилата за оценяване трябва да определят критериите, по които се приема, че оценяваното лице е издържало изпита. Трябва да съдържат ясни критерии относно лицата, които ще извършват оценяването, за да се гарантира тяхната добра репутация, професионална квалификация и опит във всяка област на знанията, която е предмет на проверка в рамките на тематичния обхват на конспекта, както и да определят реда за оформяне на резултатите от изпита, включително реда за издаване на сертификат на успешно положилите изпита, включително и вписването им в регистъра по чл. 23, ал. 1, т. 5 от Наредба № 28. Правилата за оценяване трябва да гарантират обективна, безпристрастна и подлежаща на проверка преценка на знанията на оценяваните лица и да отговарят на изискванията на чл. 22 от Наредба № 28.
С правилата за оценяване, организацията, провеждаща обучението, следва да гарантира изготвянето и съхраняването на документацията за професионално обучение, съгласно разпоредбите на чл. 23 от Наредба № 28.
За регистрация на материалите за обучение, организацията подава заявление до комисията, към което прилага информация за наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефонен номер, кратко представяне на дейността на организацията, материалите за обучение, заедно с писмена обосновка за съответствието на представените материали с всяко от изискванията по чл. 19, 20, 21 и 22 от Наредба № 28.
Комисията, по предложение на заместник-председателя, се произнася по заявлението в едномесечен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи – в 7-дневен срок от получаването им, съответно от изтичането на срока за представянето им.
Заинтересованите лица, които желаят да подадат заявление за регистрация на програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер могат да се запознаят с текста на Наредба № 28 на страницата на Комисията за финансов надзор в интернет на адрес https://www.fsc.bg/bg/pazari/zastrahovatelen-pazar/normativna-uredba/naredbi/ .
Производството по регистрация не е свързано със заплащане на държавни такси.

Организациите, които възнамеряват да провеждат професионално обучение на служителите на застрахователните брокери, следва да се регистрират в Комисията за финансов надзор


В Кодекса за застраховането (КЗ) (чл. 304, ал. 4 и ал. 5) е предвидено, че застрахователният брокер е длъжен да проведе професионално обучение на всяко лице, което постъпва на работа в застрахователния брокер, което да гарантира придобиването на знанията и уменията, определени в Приложение № 3 към КЗ. Професионалното обучение завършва с изпит за придобитите знания и умения, чието успешно полагане се удостоверява с документ от организацията, която го е провела. Организацията за провеждане на обучението може да бъде юридическо лице, което е разработило и регистрирало пред комисията програма за обучение, конспект с тематичен обхват, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, които да гарантират точното и безпристрастно оценяване на професионалните знания и умения.
 
С Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение (обн., ДВ, бр. 42 от 23.05.2006 г., изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г.) е предвиден ред за регистрация на програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване от организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер. Изискванията за регистрацията се определят в Глава четвърта от Наредба № 28.
Всяка организация, която възнамерява да провежда професионално обучение по чл. 304, ал. 4 от КЗ, касаеща обучението на служителите на застрахователните брокери, следва да регистрира в комисията програмата си за обучение, конспекта, процедурните правила за провеждане на изпит и правилата за оценяване, съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 28,
Законът не е предвидил допълнителни ограничения по отношение на организациите за професионално обучение. Заявления могат да подадат всички юридически лица, чийто предмет на дейност не е ограничен на друго законово основание и отговарят на изискванията на Наредба № 28 и КЗ.
След регистрация, организацията, която провежда професионално обучение, е длъжна да актуализира материалите по програмата за обучение, съобразно измененията в нормативната уредба, промените на пазара на застрахователни продукти и съобразно развитието на научните знания в съответната област.
Програмата за обучение по Наредба № 28 трябва да гарантира овладяването на професионалните знания и умения по Приложение № 3 на КЗ, като трябва да съдържа елементите, описани в чл. 19 от Наредба № 28.
Конспектът трябва да обхваща всеки един от елементите на Приложение № 3 към КЗ, като се отчитат особеностите на тези елементи във всеки от разделите на Приложение № 3, както и да обхваща изцяло програмата за обучение и да съдържа списък на нормативните актове, учебните помагала и другите източници на информация, обезпечаващи усвояването на знанията и уменията, подлежащи на оценяване.
Процедурните правила за провеждане на изпит трябва да се изготвят в съответствие с изискванията на чл. 21 от Наредба № 28.
Правилата за оценяване трябва да определят критериите, по които се приема, че оценяваното лице е издържало изпита. Трябва да съдържат ясни критерии относно лицата, които ще извършват оценяването, за да се гарантира тяхната добра репутация, професионална квалификация и опит във всяка област на знанията, която е предмет на проверка в рамките на тематичния обхват на конспекта, както и да определят реда за оформяне на резултатите от изпита, включително реда за издаване на сертификат на успешно положилите изпита, включително и вписването им в регистъра по чл. 23, ал. 1, т. 5 от Наредба № 28. Правилата за оценяване трябва да гарантират обективна, безпристрастна и подлежаща на проверка преценка на знанията на оценяваните лица и да отговарят на изискванията на чл. 22 от Наредба № 28.
С правилата за оценяване, организацията, провеждаща обучението, следва да гарантира изготвянето и съхраняването на документацията за професионално обучение, съгласно разпоредбите на чл. 23 от Наредба № 28.
За регистрация на материалите за обучение, организацията подава заявление до комисията, към което прилага информация за наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефонен номер, кратко представяне на дейността на организацията, материалите за обучение, заедно с писмена обосновка за съответствието на представените материали с всяко от изискванията по чл. 19, 20, 21 и 22 от Наредба № 28.
Комисията, по предложение на заместник-председателя, се произнася по заявлението в едномесечен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи – в 7-дневен срок от получаването им, съответно от изтичането на срока за представянето им.
Заинтересованите лица, които желаят да подадат заявление за регистрация на програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер могат да се запознаят с текста на Наредба № 28 на страницата на Комисията за финансов надзор в интернет на адрес https://www.fsc.bg/bg/pazari/zastrahovatelen-pazar/normativna-uredba/naredbi/ .
Производството по регистрация не е свързано със заплащане на държавни такси.