“Аренда” ЕООД, с.Страшимирово, получи одобрение да придобие пряко 20 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 440 броя акции от капитала на ИП “Булекс Инвест” АД, гр. Варна

 

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Аренда” ЕООД, с.Страшимирово, да придобие пряко 20 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 440 броя акции от капитала на ИП “Булекс Инвест” АД, гр. Варна , представляващи участие, което му дава възможност за контрол.

Пълния текст на решение 728 може да намерите в раздел "Документи".

“Сиона” ЕООД получи одобрение да придобие пряко 20 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 440 броя акции от капитала на ИП “Булекс Инвест” АД, гр. Варна

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Сиона” ЕООД да придобие пряко 20 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 440 броя акции от капитала на ИП “Булекс Инвест” АД, гр. Варна, представляващи участие, което му дава възможност за контрол.

Пълния текст на решение 727 може да намерите в раздел "Документи".

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2005 г.

През третото тримесечие на 2005 г. общо 5 569 осигурени лица, а през деветмесечието общо 55 043 осигурени лица са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от индивидуалните си партиди.
Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд през третото тримесечие на 2005 г. е 2 203 хил.лв., а с натрупване от началото на годината – 19 645 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2005 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, раздел “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2005 г.

Решения от заседание на КФН от 30 ноември 2005 г.

На свое заседание от  30 ноември 2005 г. КФН взе следните решения :

1. КФН издаде на  лиценз “Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Дружеството ще инвестира в недвижими имоти парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа. 
Комисията потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка,  в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството

2. Комисията  потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия обикновени акции, издадена от “БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ. Емисията е в размер на 15 600 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.50 лв. всяка. Емисията е издадена съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството за увеличение на капитала му от 7 800 000 лв. на 23 400 000 лв.

3. КФН наложи окончателен отказ за потвърждаване на  проспект за първично публично предлагане на емисия привилегировани акции на “София Комерс – Заложни къщи” АД, гр. София . Окончателен отказ за потвърждаване е наложен и на проспект за първично публично предлагане на емисия акции на “СТС Финанс” АД, гр. Габрово.

 

 

“ЗК” ЕООД получи разрешение да извършва дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на  “ЗК” ЕООД, София, да извършва дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 725 може да намерите в раздел "Документи".

Павел Димитров е одобрен за актюер на „Здравноосигурителен институт” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на  Павел Димитров за актюер на „Здравноосигурителен институт” АД.

Пълния текст на решение 724 може да намерите в раздел "Документи".

Четири дружества са задължени да коригират отчетите си за първото тримесечие на 2005 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “Слънчеви лъчи” АД, “Хан Крум” АД, “ЗММ – Якоруда” АД и “Стоманени тръби” АД да отстранят непълнотите в представените в КФН отчети за първо тримесечие на 2005 г.
Пълния текст на решенията 720, 721, 722 и 723 може да намерите в раздел “Документи”.

Решения от заседание на КФН от 23 ноември 2005 г.

1. Издава одобрение за оздравителна програма, внесена от “Фронтиер Финанси” АД, гр. София.

 2. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия обезпечени облигации, емитирани от “Интерлийз Ауто” ЕАД, гр. София, в размер на 3 милиона евро, разпределени в 3000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, обезпечени корпоративни облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка една, с матуритет 36 месеца, плаващ купон – 6-месечен EURRIBOR + 185 б.т., 6-месечен период на лихвено плащане, дата на емитиране – 01.09.2005 г. и падеж на 01.09.2015 г.
 Вписва дружеството като емитент и емисията във водения от КФН регистър.

 3. Издава разрешение на УД “ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява договорен фонд “ОББ Премиум акции”. Вписва договорния фонд в регистъра. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. Вписва емисията дялове в публичния регистър и вписва договорния фонд като емитент в регистъра.

 4. Издава разрешение на УД “ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява договорен фонд “ОББ Платинум облигации”. Вписва договорния фонд в регистъра. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. Вписва емисията дялове в публичния регистър и вписва договорния фонд като емитент в регистъра.

 5. Издава лицензия на Веселин  Бурнански за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

“ПРИМА ИНС” ООД получи разрешение да извършва дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на “ПРИМА ИНС” ООД,гр. Перник, да извършва дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 709 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се “БЪЛГАРИЯ-К” АД, гр. Казанлък, от регистъра на публичните дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “БЪЛГАРИЯ-К” АД, гр. Казанлък, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния текст на решение 698 може да намерите в раздел "Документи".