Решения от заседание на КФН от 30 ноември 2005 г.

На свое заседание от  30 ноември 2005 г. КФН взе следните решения :

1. КФН издаде на  лиценз “Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Дружеството ще инвестира в недвижими имоти парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа. 
Комисията потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка,  в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството

2. Комисията  потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия обикновени акции, издадена от “БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ. Емисията е в размер на 15 600 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.50 лв. всяка. Емисията е издадена съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството за увеличение на капитала му от 7 800 000 лв. на 23 400 000 лв.

3. КФН наложи окончателен отказ за потвърждаване на  проспект за първично публично предлагане на емисия привилегировани акции на “София Комерс – Заложни къщи” АД, гр. София . Окончателен отказ за потвърждаване е наложен и на проспект за първично публично предлагане на емисия акции на “СТС Финанс” АД, гр. Габрово.