Решения от заседание на КФН на 29.07.2021 г.


На заседанието си на 29.07.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Риъл Булленд“ АД.
Емисията е в размер до 5 007 422 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,20 лева всяка една, с ISIN код BG1100006136.
 
2. Одобрява допълнение към проспект на ЕС за възстановяване за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „235 Холдингс“ АД, гр. София, одобрен с Решение № 302 – Е от 13.05.2021 г. на КФН.
 
3. Одобрява Вера Павлова за независим член на Съвета на директорите на „ЗК АКСИОМ“ ЕАД.
 
4. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти на Огнян Георгиев.
 
5. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЗАД Армеец“ АД.
 
6. Заличава „ХЕБЪР БРОКЕР ИНС“ ЕООД (в ликвидация) от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, и назначава ликвидатор на специална клиентска сметка.
 
7. Прекратява, въз основа на влязло в сила решение за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник, производство относно намерението на „Ваха Трейд” ЕООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.
 
8. Прекратява, въз основа на влязло в сила решение за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник, производство относно намерение за придобиване на пряко квалифицирано участие от Джан Алп във „Ваха Трейд” ЕООД.
 
9. Изпраща писмо до „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на ключови функции чрез тристранен договор между “NN Continental Europe Holding B.V.”, „NN RAS Ltd.“ и „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД, по отношение на прехвърлен застрахователен портфейл на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество“ – клон София КЧТ към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД.
 
10. Изпраща писмо до „СЛС Имоти“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Решения от заседание на КФН на 29.07.2021 г.


На заседанието си на 29.07.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Риъл Булленд“ АД.
Емисията е в размер до 5 007 422 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,20 лева всяка една, с ISIN код BG1100006136.
 
2. Одобрява допълнение към проспект на ЕС за възстановяване за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „235 Холдингс“ АД, гр. София, одобрен с Решение № 302 – Е от 13.05.2021 г. на КФН.
 
3. Одобрява Вера Павлова за независим член на Съвета на директорите на „ЗК АКСИОМ“ ЕАД.
 
4. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти на Огнян Георгиев.
 
5. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЗАД Армеец“ АД.
 
6. Заличава „ХЕБЪР БРОКЕР ИНС“ ЕООД (в ликвидация) от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, и назначава ликвидатор на специална клиентска сметка.
 
7. Прекратява, въз основа на влязло в сила решение за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник, производство относно намерението на „Ваха Трейд” ЕООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.
 
8. Прекратява, въз основа на влязло в сила решение за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник, производство относно намерение за придобиване на пряко квалифицирано участие от Джан Алп във „Ваха Трейд” ЕООД.
 
9. Изпраща писмо до „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на ключови функции чрез тристранен договор между “NN Continental Europe Holding B.V.”, „NN RAS Ltd.“ и „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД, по отношение на прехвърлен застрахователен портфейл на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество“ – клон София КЧТ към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД.
 
10. Изпраща писмо до „СЛС Имоти“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Владимир Савов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ взе участие в предаването Money.bg


Заместник-председателят на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ взе участие в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria On Air. В интервюто Владимир Савов отбеляза, че има положителни тенденции както в общото застраховане, така и в животозастраховането. Според него, застрахователите бързо са успели да приспособят cвoятa дeйнocт ĸъм oгpaничeниятa, които пандемията наложи. „Дигитализацията в застраховането е нещо, което ще се развива и в бъдеще“, каза още г-н Савов.
Повече за темите, които той обсъди в предаването може да видите във видеото по-долу.
 

КФН организира онлайн среща по повод влизането в сила на нова нормативна уредба за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници


Днес, 28 юли 2021 г., Комисията за финансов надзор организира онлайн среща с представители от всички инвестиционни посредници по повод влизането в сила на нова нормативна уредба за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и с цел улесняване привеждането на дейността на инвестиционните посредници в съответствие с приложимите изисквания. Темата на срещата предизвика голям интерес като в нея взеха участие над 100 представители на бизнеса.
В хода на срещата експертите на КФН представиха общата законодателна рамка за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и осигуриха възможност за дискусия по  конкретни въпроси за нейното практическо прилагане.
На срещата беше уточнено, че новата нормативна уредба е в голяма степен съобразена с характерния бизнес модел на инвестиционните посредници и беше поставен акцент върху промяната в подхода на прилагане на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидност на консолидирано ниво спрямо приложимото към момента законодателство.
На онлайн срещата бяха разгледани следните теми:
 • категориите инвестиционни посредници по новия пруденциален режим;
 • собствения капитал;
 • капиталовите изисквания;
 • изискванията за ликвидността;
 • оповестяванията от инвестиционните посредници;
 • отчитането към компетентните органи и Европейския банков орган, включително нови бизнес и технически формати;
 • изискванията спрямо възнагражденията.
Срещата се проведе при разбирането, че новата законодателна рамка ще има сериозен практически ефект върху дейността на инвестиционните посредници, съответно доброто ѝ познаване ще даде възможността за правилното ѝ прилагане и ще допринесе за поддържане на финансовата стабилност на сектора, по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и до повишаване ефективността на пазара на ценни книжа като цяло.
Презентацията от срещата можете да намерите по-долу.

Комисията за финансов надзор организира онлайн серия от обучителни семинари с поднадзорни на КФН лица, на теми свързани с приложението на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им


Комисията за финансов надзор (КФН) планира да организира и проведе серия от обучителни семинари за поднадзорни на КФН лица на теми, свързани с прилагането на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и актовете по прилагането им, както и идентифицираните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, поместени в публикуваната на 19.01.2020 г. Национална оценка на риска от ИП/ФТ в Република България. Ще бъдат обсъдени и въпроси, отнасящи се до предстоящата оценителна визита, свързана с оценката на Република България в рамките на Петия оценителен кръг на Комитета от експерти за оценката на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL). 
 
  Обученията ще се проведат, както следва:
  На 03 август 2021 г. /вторник/, от 10:00 ч. до 15:30 ч., чрез платформата Microsoft Teams, за следните поднадзорни лица:
 • инвестиционни посредници (задължени лица по чл. 4, т. 8 от ЗМИП);
 • колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (задължени лица по чл. 4, т. 9 от ЗМИП);
 • управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (задължени лица по чл. 4, т. 10 от ЗМИП);
  На 04 август 2021 г. /сряда/, от 10:00 ч. до 15:30 ч., чрез платформата Microsoft Teams, за следните поднадзорни лица:
 • пенсионноосигурителни дружества (задължени лица по чл. 4, т. 11 от ЗМИП);
 • застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП);
 • застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП);
 • застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП).
  Участието си може да потвърдите на имейл: lenkova_rd@fsc.bg, не по-късно от 02.08.2021 г. (понеделник).
  След потвърждаване на участието Ви ще получите линк към събитието.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2021 г.


Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2021 г., са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Общо Застраховане“, „2021“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 27.07.2021 г.


На заседанието си на 27.07.2021 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, гр. София, в регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 2 300 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN код BG1100008074.
 
2. Вписва емисия дялове, издадени от национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“, в регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 3 600 000 броя обикновени, безналични, поименни свободнопрехвърляеми дялове, с номинална стойност 10 лева всеки, с обща номинална стойност в размер на 36 000 000 лева и ISIN код BG9000002212.
Вписва национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“ като емитент, в регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва емисия облигации и „Технологичен център-Институт по микроелектроника – (ТЦ-Име)“ АД (в несъстоятелност) като емитент, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Емисията е в размер на 15 000 000 евро, разпределени в 15 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100022099 (стар ISIN код BG2100040093).
 
4. Изпраща писмо до „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. Севлиево, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Надзорния съвет на дружеството.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на борсово търгуван фонд.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на 3 национални инвестиционни фонда.

Решения от заседание на КФН на 27.07.2021 г.


На заседанието си на 27.07.2021 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, гр. София, в регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 2 300 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN код BG1100008074.
 
2. Вписва емисия дялове, издадени от национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“, в регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 3 600 000 броя обикновени, безналични, поименни свободнопрехвърляеми дялове, с номинална стойност 10 лева всеки, с обща номинална стойност в размер на 36 000 000 лева и ISIN код BG9000002212.
Вписва национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“ като емитент, в регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва емисия облигации и „Технологичен център-Институт по микроелектроника – (ТЦ-Име)“ АД (в несъстоятелност) като емитент, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Емисията е в размер на 15 000 000 евро, разпределени в 15 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100022099 (стар ISIN код BG2100040093).
 
4. Изпраща писмо до „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. Севлиево, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Надзорния съвет на дружеството.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на борсово търгуван фонд.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на 3 национални инвестиционни фонда.

Отпада граничният контрол за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Зелена карта“ по отношение на автомобилите от Република Черна гора


    В Официален Вестник на Европейския съюз от 13.07.2021 г. е публикувано решение на Европейската комисия (ЕК) 2021/1145 от 30.06.2021 г., в което се посочва, че  на 06.01.2021 г. е подписан Анекс към Многостранно Споразумение между Националните бюра на държавите членки на ЕС, Националните бюра на Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Конфедерация Швейцария, Обединено кралство Великобритания  и Националното бюро на Република Черна гора на основание чл. 8, параграф 1, втора алинея от Директива 2009/103/ЕО от  16  септември  2009  година относно  застраховката „Гражданска  отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (Директива 2009/103/ЕО).
    В съответствие със споразумението, националните бюра на всички държави членки поотделно, гарантират (съгласно разпоредбите на националното си законодателство в областта на задължителното застраховане) уреждането на претенции във връзка с настъпили на тяхна територия застрахователни събития, причинени от такива превозни средства, които обичайно се намират на територията на Република Черна гора.
    Във връзка с гореизложеното, Република Черна гора придобива качеството на асоциирана страна към Международното споразумение и на основание чл. 8, параграф 2 от Директива 2009/103/ЕО, считано от 02.08.2021 г., всички автомобили, регистрирани в Република Черна гора, имат право да влизат на територията на държавите членки на ЕС, в т.ч. и Република България, без да представят данни за наличната застраховка „Гражданска отговорност“ и сертификат „Зелена карта“. По този начин отпада граничният контрол за застраховка „Гражданска отговорност“ и сертификат „Зелена карта“ по отношение на автомобилите, регистрирани в Република Черна гора.
    Решението на Европейската комисия се отнася и до автомобилите с регистрация в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, тъй като тази държава остава страна по Многостранното споразумение.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas Insurance Company S.A“


    Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Република Гърция (Bank of Greece) за предстоящо прехвърляне на застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas  Insurance Company S.A“, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът.
    След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Гърция относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на част от  застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas  Insurance Company S.A“.
    След прехвърлянето „Generali Hellas  Insurance Company S.A“ ще продължи да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.