Комисията за финансов надзор организира онлайн серия от обучителни семинари с поднадзорни на КФН лица, на теми свързани с приложението на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им


Комисията за финансов надзор (КФН) планира да организира и проведе серия от обучителни семинари за поднадзорни на КФН лица на теми, свързани с прилагането на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и актовете по прилагането им, както и идентифицираните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, поместени в публикуваната на 19.01.2020 г. Национална оценка на риска от ИП/ФТ в Република България. Ще бъдат обсъдени и въпроси, отнасящи се до предстоящата оценителна визита, свързана с оценката на Република България в рамките на Петия оценителен кръг на Комитета от експерти за оценката на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL). 
 
  Обученията ще се проведат, както следва:
  На 03 август 2021 г. /вторник/, от 10:00 ч. до 15:30 ч., чрез платформата Microsoft Teams, за следните поднадзорни лица:
 • инвестиционни посредници (задължени лица по чл. 4, т. 8 от ЗМИП);
 • колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (задължени лица по чл. 4, т. 9 от ЗМИП);
 • управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (задължени лица по чл. 4, т. 10 от ЗМИП);
  На 04 август 2021 г. /сряда/, от 10:00 ч. до 15:30 ч., чрез платформата Microsoft Teams, за следните поднадзорни лица:
 • пенсионноосигурителни дружества (задължени лица по чл. 4, т. 11 от ЗМИП);
 • застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП);
 • застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП);
 • застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП).
  Участието си може да потвърдите на имейл: lenkova_rd@fsc.bg, не по-късно от 02.08.2021 г. (понеделник).
  След потвърждаване на участието Ви ще получите линк към събитието.

Комисията за финансов надзор организира онлайн серия от обучителни семинари с поднадзорни на КФН лица, на теми свързани с приложението на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им


Комисията за финансов надзор (КФН) планира да организира и проведе серия от обучителни семинари за поднадзорни на КФН лица на теми, свързани с прилагането на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и актовете по прилагането им, както и идентифицираните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, поместени в публикуваната на 19.01.2020 г. Национална оценка на риска от ИП/ФТ в Република България. Ще бъдат обсъдени и въпроси, отнасящи се до предстоящата оценителна визита, свързана с оценката на Република България в рамките на Петия оценителен кръг на Комитета от експерти за оценката на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL). 
 
  Обученията ще се проведат, както следва:
  На 03 август 2021 г. /вторник/, от 10:00 ч. до 15:30 ч., чрез платформата Microsoft Teams, за следните поднадзорни лица:
 • инвестиционни посредници (задължени лица по чл. 4, т. 8 от ЗМИП);
 • колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (задължени лица по чл. 4, т. 9 от ЗМИП);
 • управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (задължени лица по чл. 4, т. 10 от ЗМИП);
  На 04 август 2021 г. /сряда/, от 10:00 ч. до 15:30 ч., чрез платформата Microsoft Teams, за следните поднадзорни лица:
 • пенсионноосигурителни дружества (задължени лица по чл. 4, т. 11 от ЗМИП);
 • застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП);
 • застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП);
 • застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП).
  Участието си може да потвърдите на имейл: lenkova_rd@fsc.bg, не по-късно от 02.08.2021 г. (понеделник).
  След потвърждаване на участието Ви ще получите линк към събитието.