КФН организира онлайн среща по повод влизането в сила на нова нормативна уредба за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници


Днес, 28 юли 2021 г., Комисията за финансов надзор организира онлайн среща с представители от всички инвестиционни посредници по повод влизането в сила на нова нормативна уредба за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и с цел улесняване привеждането на дейността на инвестиционните посредници в съответствие с приложимите изисквания. Темата на срещата предизвика голям интерес като в нея взеха участие над 100 представители на бизнеса.
В хода на срещата експертите на КФН представиха общата законодателна рамка за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и осигуриха възможност за дискусия по  конкретни въпроси за нейното практическо прилагане.
На срещата беше уточнено, че новата нормативна уредба е в голяма степен съобразена с характерния бизнес модел на инвестиционните посредници и беше поставен акцент върху промяната в подхода на прилагане на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидност на консолидирано ниво спрямо приложимото към момента законодателство.
На онлайн срещата бяха разгледани следните теми:
 • категориите инвестиционни посредници по новия пруденциален режим;
 • собствения капитал;
 • капиталовите изисквания;
 • изискванията за ликвидността;
 • оповестяванията от инвестиционните посредници;
 • отчитането към компетентните органи и Европейския банков орган, включително нови бизнес и технически формати;
 • изискванията спрямо възнагражденията.
Срещата се проведе при разбирането, че новата законодателна рамка ще има сериозен практически ефект върху дейността на инвестиционните посредници, съответно доброто ѝ познаване ще даде възможността за правилното ѝ прилагане и ще допринесе за поддържане на финансовата стабилност на сектора, по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и до повишаване ефективността на пазара на ценни книжа като цяло.
Презентацията от срещата можете да намерите по-долу.

КФН организира онлайн среща по повод влизането в сила на нова нормативна уредба за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници


Днес, 28 юли 2021 г., Комисията за финансов надзор организира онлайн среща с представители от всички инвестиционни посредници по повод влизането в сила на нова нормативна уредба за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и с цел улесняване привеждането на дейността на инвестиционните посредници в съответствие с приложимите изисквания. Темата на срещата предизвика голям интерес като в нея взеха участие над 100 представители на бизнеса.
В хода на срещата експертите на КФН представиха общата законодателна рамка за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и осигуриха възможност за дискусия по  конкретни въпроси за нейното практическо прилагане.
На срещата беше уточнено, че новата нормативна уредба е в голяма степен съобразена с характерния бизнес модел на инвестиционните посредници и беше поставен акцент върху промяната в подхода на прилагане на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидност на консолидирано ниво спрямо приложимото към момента законодателство.
На онлайн срещата бяха разгледани следните теми:
 • категориите инвестиционни посредници по новия пруденциален режим;
 • собствения капитал;
 • капиталовите изисквания;
 • изискванията за ликвидността;
 • оповестяванията от инвестиционните посредници;
 • отчитането към компетентните органи и Европейския банков орган, включително нови бизнес и технически формати;
 • изискванията спрямо възнагражденията.
Срещата се проведе при разбирането, че новата законодателна рамка ще има сериозен практически ефект върху дейността на инвестиционните посредници, съответно доброто ѝ познаване ще даде възможността за правилното ѝ прилагане и ще допринесе за поддържане на финансовата стабилност на сектора, по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и до повишаване ефективността на пазара на ценни книжа като цяло.
Презентацията от срещата можете да намерите по-долу.