Отпада граничният контрол за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Зелена карта“ по отношение на автомобилите от Република Черна гора


    В Официален Вестник на Европейския съюз от 13.07.2021 г. е публикувано решение на Европейската комисия (ЕК) 2021/1145 от 30.06.2021 г., в което се посочва, че  на 06.01.2021 г. е подписан Анекс към Многостранно Споразумение между Националните бюра на държавите членки на ЕС, Националните бюра на Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Конфедерация Швейцария, Обединено кралство Великобритания  и Националното бюро на Република Черна гора на основание чл. 8, параграф 1, втора алинея от Директива 2009/103/ЕО от  16  септември  2009  година относно  застраховката „Гражданска  отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (Директива 2009/103/ЕО).
    В съответствие със споразумението, националните бюра на всички държави членки поотделно, гарантират (съгласно разпоредбите на националното си законодателство в областта на задължителното застраховане) уреждането на претенции във връзка с настъпили на тяхна територия застрахователни събития, причинени от такива превозни средства, които обичайно се намират на територията на Република Черна гора.
    Във връзка с гореизложеното, Република Черна гора придобива качеството на асоциирана страна към Международното споразумение и на основание чл. 8, параграф 2 от Директива 2009/103/ЕО, считано от 02.08.2021 г., всички автомобили, регистрирани в Република Черна гора, имат право да влизат на територията на държавите членки на ЕС, в т.ч. и Република България, без да представят данни за наличната застраховка „Гражданска отговорност“ и сертификат „Зелена карта“. По този начин отпада граничният контрол за застраховка „Гражданска отговорност“ и сертификат „Зелена карта“ по отношение на автомобилите, регистрирани в Република Черна гора.
    Решението на Европейската комисия се отнася и до автомобилите с регистрация в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, тъй като тази държава остава страна по Многостранното споразумение.

Отпада граничният контрол за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Зелена карта“ по отношение на автомобилите от Република Черна гора


    В Официален Вестник на Европейския съюз от 13.07.2021 г. е публикувано решение на Европейската комисия (ЕК) 2021/1145 от 30.06.2021, в което се посочва, че  на 06.01.2021 г. е подписан Анекс към Многостранно Споразумение между Националните бюра на държавите членки на ЕС, Националните бюра на Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Конфедерация Швейцария, Обединено кралство Великобритания  и Националното бюро на Република Черна гора на основание чл. 8, параграф 1, втора алинея от Директива 2009/103/ЕО от  16  септември  2009  година относно  застраховката „Гражданска  отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (Директива 2009/103/ЕО).
    В съответствие със споразумението, националните бюра на всички държави членки поотделно, гарантират (съгласно разпоредбите на националното си законодателство в областта на задължителното застраховане) уреждането на претенции във връзка с настъпили на тяхна територия застрахователни събития, причинени от такива превозни средства, които обичайно се намират на територията на Република Черна гора.
    Във връзка с гореизложеното, Република Черна гора придобива качеството на асоциирана страна към Международното споразумение и на основание чл. 8, параграф 2 от Директива 2009/103/ЕО, считано от 02.08.2021 г., всички автомобили, регистрирани в Република Черна гора, имат право да влизат на територията на държавите членки на ЕС, в т.ч. и Република България, без да представят данни за наличната застраховка „Гражданска отговорност“ и сертификат „Зелена карта“. По този начин отпада граничният контрол за застраховка „Гражданска отговорност“ и сертификат „Зелена карта“ по отношение на автомобилите, регистрирани в Република Черна гора.
    Решението на Европейската комисия се отнася и до автомобилите с регистрация в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, тъй като тази държава остава страна по Многостранното споразумение.