Решения от заседание на КФН от 29 декември 2011 г.

На свое заседание от 29 декември  2011 г. КФН взе следните решения:
1. Одобрява промените в устава на „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, които са приети на Общо събрание на акционерите, свързани с правомощията на членовете на СД.

2. Вписва емисия, издадена от„Централна Кооперативна Банка” АД в резултат на увеличение на капитала от 83 155 092 лева на 113 154 291 лева. Емисията е в размер на 29 999 199 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.50 лева всяка.

3. Вписва като публично дружество „Арома риъл естейт” АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Вписва емисия акции в размер на 3 098 360 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, издадена от „Арома риъл естейт” АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

4. Вписва като публично дружество „Арома козметикс” АД  в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Вписва емисия акции в размер на 206 557 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, издадена от „Арома риъл естейт” АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

5. Потвърждава търгово предложение на „НТ Неротек” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД гр. София на акции на „Химмаш” АД гр. Хасково, от останалите акционери на дружеството. Предложена цена за една акция е 8,77 лв.

 6. Издава лиценз на „Де Ново” ЕАД  (в процес на учредяване) за извършване  на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Дружеството може да предоставя следните инвестиционни услуги:
• приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
• изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
• сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
• управление на портфейл;
• предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
• поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменяемо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
• предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:
• съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства / предоставените обезпечения;
• предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
• консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
• предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
• инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
• свързани с поемане на емисии финансови инструменти.

Списък на лицата, издържали изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери, проведен на 17.12.2011 г.

Резултатите от изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери са публикувани на интернет страницата на КФН в Раздел „Поднадзорни лица”, подраздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за застрахователни брокери”.

Решения от заседание на КФН от 23 декември 2011 г.

На свое заседание от 23 декември  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Старком Холдинг” АД. Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1 000 лева всяка. Вписва емисията в регистъра.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Еврохолд България” АД в резултат на увеличение на капитала. Емисията е в размер на 18 701 288 броя обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка.

3. Вписва емисия акции, издадена от „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала. Емисията е в размер на 100 000 броя обикновени, поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2011 г.

Данните от отчетите на застрахователите и здравноосигурителните дружества към края на месец октомври 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

 

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – октомври 2011 г., възлиза на 1 284 929 хил. лв., при 1 277 415 хил. лв. за периода януари – октомври 2010 г. Ръстът на премийния приход на годишна база се изчислява на 0,6 % при спад от 3,8 % година по-рано.

Към края на октомври 2011 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 1 087 291 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) при 1 082 321 хил. лв. към края на октомври 2010 г. На годишна база се отчита нарастване от 0,5 % ( при спад от 5,9 % година по-рано).

Към края на октомври 2011 г., делът на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, намалява в сравнение със същия период на 2010 г. и 2009 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 71,1 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Общият премиен приход по тези видове застраховки нараства на годишна база с 0,1 % при спад от 5,2 % към края на октомври 2010 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18,5 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база общият премиен приход по имуществените застраховки намалява с 1,2 % при спад от 7,3 % към края на октомври 2010 г.

През периода януари – октомври 2011 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 197 639 хил. лв. при 195 094 хил. лв., записани през периода януари – октомври 2010 г. На годишна база записаните премии нарастват с 1,3 % при ръст от 10,0 % година по-рано.

Делът на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане също намалява към края на октомври 2011 г., в сравнение с края на октомври 2010 г. и 2009 г. Обратна тенденция се наблюдава при първите десет компании, като техният дял нараства, макар и незначително, в сравнение със същия период на 2010 г. и 2009 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, от 74,5 % заема застраховка „Живот” и рента. На годишна база премийният приход по този вид застраховка намалява с 2,0 % при ръст от 14,0 % към края на октомври 2010 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,1 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка нараства на годишна база с 67,3 % при спад от 3,6 % към края на октомври 2010 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – октомври 2011 г., възлиза на 33 380 хил. лв., с което се отчита спад от 3,4 % спрямо същия период на 2010 г., при ръст от 5 % година по-рано.

Към края на октомври 2011 г. делът на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества намалява в сравнение с края на 2010 г. Най-голямо е това намаление при първите пет дружества, чийто пазарен дял достига  55,1 % при 58,6 % към края на октомври 2010 г.  

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (31,9 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (23,3 %). Най-висок ръст на премийния приход, спрямо края на октомври 2010 г., се отчита по пакета „Стоматологични услуги” (19,8%), а най-голям спад на годишна база се изчислява по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-37,5 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 202 105 души при 197 790 души към края на октомври 2010 г.   

 

Студенти от Софийския университет се запознаха с дейността на КФН

Експертите от Комисията за финансов надзор запознаха студентите от Софийския университет, специалност „Счетоводство и контрол”, с дейността на институцията в рамките на половин дневно обучение. Специалистите в КФН представиха същността, целите и функциите на надзорната институция както и регулаторната и надзорна роля, която изпълнява в областта на общия надзор върху небанковата финансова система. Особен интерес от страна на младите хора предизвика специалната дискусия с заместник председателя на КФН г-н Борислав Богоев, който им разказа за предизвикателствата и перспективите в регулирането и надзора на застрахователния пазар и пазара на доброволното здравно осигуряване в условията на финансовата и икономическа криза. Основен акцент бе поставен върху проблемите със задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.

Съобщение относно отчитането на държавния дълг във финансовите отчети по международните стандарти за финансова отчетност (МСФО)

С цел координиране прилагането на съответните изисквания по отношение на отчитането на експозициите към държавен дълг, Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува второ Публично изявление.

Целта на това изявление е подчертаване на необходимостта от правилното прилагане на МСФО, което да осигури адекватно оповестяване и да повиши прозрачността на финансовата информация в отчетите на дружествата, прилагащи тези стандарти.

Публичното изявление се състои от две части:

  • Първа част разглежда счетоводни въпроси, свързани с държавния дълг във финансовите отчети съгласно МСФО, които следва да бъдат изготвени към 31 декември 2011 г.
  • Втора част съдържа становище относно счетоводното отчитане на експозициите към гръцкия държавен дълг във финансовите отчети към първото шестмесечие на 2011 г., изготвени съгласно МСФО.

Комисията за финансов надзор в качеството си на регулаторен орган, следящ за защита на интересите на инвеститорите във финансови инструменти и създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за капиталовия пазар, смята, че като минимум финансовите отчети на поднадзорните лица следва да съдържат следната информация относно държането на държавни ценни книжа:

  • Експозиция по държави.
  • Падеж.
  • Счетоводното третиране и обезценка.
  • Влияние на риска от промяна на цената, кредитното качество, риска от насрещната страна, ликвидността и обезпеченията.
  • Съдебни решения, използвани в преценката за обезценка на актива.
  • Използвани допускания за определяне на обезценката и друга релевантна информация в зависимост от счетоводните стандарти и необходима за създаването на справедлив, открит и ефективен капиталов пазар.

В посоченото по-горе публично изявление на ESMA, Органът обръща внимание, че са налице обективни доказателства за обезценка на гръцките ценни книжа към 30.06.2011 г. Във връзка с това обстоятелство е необходимо да се направи обезценка на съответните финансови инструменти в съответствие с техния начин на държане, матуритетна структура и препоръките, дадени в Публичното изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

Оригиналният текст на публичното изявление можете да намерите на следния адрес на интернет-страницата на Комисията за финансов надзор от 25.11.2011 г.:

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA_-Public-Statement-Sovereign-Debt-in-IFRS-Financial-Statements.pdf

Решения от заседание на КФН от 21 декември 2011 г.

На свое заседание от 21 декември  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Разрешава на управляващо дружество “Ултима Капитал Мениджмънт” ЕАД, гр. София прекратяването на договорен фонд „Ултима BG 30”. Отнема разрешението за организиране и управление на договорен фонд „Ултима BG 30, издадено на управляващо дружество “Ултима Капитал Мениджмънт” ЕАД

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, които ще бъдат издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 1 196 590 лв. (един милион сто деветдесет и шест хиляди петстотин и деветдесет) лева, разпределени в 119 659 (сто и деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 10 (десет) лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра, воден от КФН.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев се срещна с унгарския си колега Кароли Саш

На 30 ноември в София се проведе неформална среща между Председателят на КФН Стоян Мавродиев и Президента на Унгарската служба за финансов надзор Кароли Саш.

По време на разговора бе засегната темата за финансовата ситуация в Унгария. Ръководителите обсъдиха ефекта от прехвърлянето на активите на пенсионните фондове от II стълб към националния им осигурителен институт. Г-н Саш акцентира върху това, че Унгария има голям проблем с обслужването на заемите в чуждестранна валута. На срещата се обсъди и планираното от тяхното правителството постепенно елиминиране на всички ипотечни заеми в чуждестранна валута.

Председателят на българския финансов регулатор на небанковия сектор сподели плановете на КФН за съживяването на капиталовия пазар в страната.

Премиерът на България Бойко Борисов откри конференцията на Комисията за финансов надзор

КФН пое инициативата да запознае българските заинтересовани страни с новите моменти в европейското законодателство

 

Комисията за финансов надзор проведе голяма международна конференция на тема „Перспективи за развитие на небанковия финансов сектор”. Целта на събитието бе да представи новата европейска политика във финансовата сфера и да се предизвика дискусия за състоянието на българския финансов пазар и начините за бъдещото му развитие.

Събитието бе открито специално от Бойко Борисов, министър-председател на Р България. Това даде ясен и силен сигнал на бизнеса за усилията, които българското правителство полага за преодоляване на последствията от световната криза в сферата на небанковия финансов сектор и потвърждава приоритета на страната за пълна интеграция на България в европейските структури. В речта си министър-председателят подчерта, че Европейският съюз се намира на прага на взимането на изключително важни за бъдещото му развитие решения, голяма част от които са свързани с финансовата сигурност и стабилността на финансовите пазари. В тази ситуация, ролята на органите, занимаващи се с надзор на финансовия сектор е от критична важност. Държавните институции в ситуация на финансова криза са призовани да затвърждават доверието на хората в стабилността на пазарите, да осигуряват тяхното нормално функциониране и интегритет. Премиерът не пропусна да отбележи,че през последните години Комисията за финансов надзор доказа, че има капацитет да се справи с предизвикателствата на кризата. Като резултат от усилията лично на Стоян Мавродиев и на ръководената от него институция е стабилния финансов сектор, с който България може да се похвали.

На свой ред, Стоян Мавродиев, председател на КФН посочи, че финансовата криза се е отразила тежко върху световните финансовите пазари. Това изисква предприемането на незабавни действия за преодоляване на последствията от нея и стабилизация на финансовите пазари в глобален мащаб.  Като част от европейските финансови регулатори КФН подкрепя действията на Европейската комисия и съвместно с регулаторните органи от другите страни-членки е заинтересована в търсене на решения и създаването на политики за ефективен надзор върху финансовата система. КФН съдейства тя да е по-стабилна, прозрачна, предвидима и отговорна към обществото, инвеститорите и потребителите.

Специален гост на събитието бе г-н Стивън Мейор – Председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Той даде категоричната си  подкрепа за дейността на Комисията за финансов надзор. В навечерието на международната конференция, по идея на КФН, бе организирана среща –дискусия на високопоставения гост с представителите на небанковия финансов сектор в България. Г-н Мейор представи непосредствените задачи и приоритети на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Освен това той отговори на многобройните въпроси от страна на заинтересованите лица по повод на това как европейският надзорен орган взаимодейства с инвестиционната общност.

Стивън Мейор е първият председател и представител от такъв висок ранг на новосъздадените европейски надзорни органи, който посещава България. Той дойде в България по покана на Комисията за финансов надзор.

Ключовата роля в оформянето на капиталовите пазари е на правителството и на регулаторните органи. Това заяви Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия на конференцията. Днес предизвикателството е да развием регионален капиталов пазар, който да надхвърли националните граници, каза Маркус Репник. Според него – това ще позволи по-добри инвестиционни възможности. По думите на Маркус Репник – финансовите услуги и продукти стават все по-сложни и комплексни и потребителите се нуждаят от ясни правила, ефективен надзор и отговорност.

След това програмата на конференцията „Перспективи за развитие на небанковия финансов сектор” се раздели на три основни панела: „Капиталов пазар” с модератор Стоян Мавродиев, председател на КФН, „Пенсионно осигуряване” – модератор Ангел Джалъзов, заместник председател на КФН и ”Защита на правата на потребителите” с модератор Антония Гинева, член на КФН.