Решения от заседание на КФН от 29 декември 2011 г.

На свое заседание от 29 декември  2011 г. КФН взе следните решения:
1. Одобрява промените в устава на „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, които са приети на Общо събрание на акционерите, свързани с правомощията на членовете на СД.

2. Вписва емисия, издадена от„Централна Кооперативна Банка” АД в резултат на увеличение на капитала от 83 155 092 лева на 113 154 291 лева. Емисията е в размер на 29 999 199 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.50 лева всяка.

3. Вписва като публично дружество „Арома риъл естейт” АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Вписва емисия акции в размер на 3 098 360 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, издадена от „Арома риъл естейт” АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

4. Вписва като публично дружество „Арома козметикс” АД  в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Вписва емисия акции в размер на 206 557 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, издадена от „Арома риъл естейт” АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

5. Потвърждава търгово предложение на „НТ Неротек” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД гр. София на акции на „Химмаш” АД гр. Хасково, от останалите акционери на дружеството. Предложена цена за една акция е 8,77 лв.

 6. Издава лиценз на „Де Ново” ЕАД  (в процес на учредяване) за извършване  на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Дружеството може да предоставя следните инвестиционни услуги:
• приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
• изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
• сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
• управление на портфейл;
• предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
• поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменяемо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
• предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:
• съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства / предоставените обезпечения;
• предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
• консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
• предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
• инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
• свързани с поемане на емисии финансови инструменти.